Utspraak fan 'e Sealter lden
Perf. Fort syn stavering

 

It Sealtersk hat in fjouwer-trime-systeem fan koarte lden:
ie           uu    
  i       u      
      o        
      a            

 

en lange lden:
e           u     '
  ee       oo      
      oa        
      aa            

 

lykas ek foar de twalden tgeand op i:
                 
                 
    i   oi oai   i  
      ai          

 

en de twalden tgeand op u, uw:
ieuw                  
  eeuw                
    uw   ou          
      au            

It nderskied tusken ie en e en tusken uu en u of tusken en ' jildt mar foar in pear wurden.