Kursus Sealtersk 9 fan Pyt Kramer
mei help fan
Margaretha Grosser
Thússide
kursussen
 
 
 

Läkse njuugen (9) - Ju Familie

Klik ap dän Luudspreeker un heer dän Text.

Wieruur baale do? Oer .
Typ in Frysk wurd yn it fekje

Dät is fier .
Typ in Sealter wurd yn it fekje

  fääre Eventueel kopiearje en ynfoegje:
â
ê ô û ú ä ë ï ö ü Ä Ö Ü ßHarkje nochris.
------------------------------------
Ferlykje !  

Harkje en besykje Dierk nei te sizzen.

JO BINNE Dierk: Sprek nei it pypke en harkje!
------------------------------------
Harkje en besykje Wülm nei te sizzen.

JO BINNE Wülm: Harkje en antwurdzje!

Läkse njuugen


DIERK: Wier sunt jie weesen?

WÜLM: Ap Besäik bie Oaltje, mien Suster.

DIERK: Wolt du wäil leeuwe, dät wie nit wieten wier ju woont?

WÜLM: Do sunt, dät is al loange häär, ätter Amerikoa geen.

Deer kuud hiere Käärel Oarbaid fiende.

DIERK: Dät is fier wäch! Bolde ju ganse Waareld uur!

WÜLM: Jee, jo hieden beeter wät tichter bie blieuwe kuud.

Hiere two litje Bäidene hääbe wie uk silläärge noch nit blouked.

Man wät iek die fräigje wüül, wo gungt dät jou Kloas?

DIERK: Du meenst min Bruur?

Die is Koaster in Ait.

Wo dät him apstuuns gungt, weet iek nit.

Man fergeene Wiek wieren hie un sien Moanske drok tougong mäd moaljen in hier näi Huus.

WÜLM: Do blieuwe also in de Naite.

Dät is uk beeter, dan jo kuume dan wät oafter.

Harkje en lês de tekst.

Leer do
näie Woude.
------------------------------------
Harkje en besykje Dierk nei te sizzen.

JO BINNE Dierk: Sprek nei it pypke en harkje!
------------------------------------
Harkje en besykje Wülm nei te sizzen.

JO BINNE Wülm: Harkje en antwurdzje!
------------------------------------
Luk ju Grammatik tou Räide.

fäärebuppeOefeningen (tink om de lêstekens) Eventueel kopiearje en ynfoegje:
â
ê ô û ú ä ë ï ö ü Ä Ö Ü ß

Wêr hawwe jimme west?

Set de sin oer yn it Sealtersk en typ de oersetting yn it fekje

Se hiene better yn 'e buert bliuwe kinnen.

Set oer yn it Sealtersk

Harkje nei de tekst en typ yn it
Sealtersk yn it fekje


  fääre buppe

weer/ net weer.
Typ "weer" (wier) of "nit weer" (net wier) yn it fekje.

Jo sunt ne kuute Tied häär ätter Amerikoa geen.

Dät is fier wäch.

Hiere litje Bäidene hääbe wie blouked.

Uus Kloas blift in Düütsklound.

Wülm sien Suster woont in Kanada.


    fääre buppe


Moak n gjuchten Sats.
Typ it goede nûmer yn it fekje.

Wier bäst du 1 wäch geen.

Iek weet nit 2 man beeter blieuwe.

Hie is Snäiwende 3 dien Suster.

Jo konnen hier 4 wier ju woont.

Iek meene 5 jäärsene weesen?


    fääre buppe

 


Tip dät gjuchte Woud.
Kopiere un föige ien: â ê ô û ú ä ë ï ö ü Ä Ö Ü ß
(Hoal uurfloudige Twiskenruume wäch).

Wier is mien / min Rääd?

Jo sunt ätter Amerikoa geen / geenen.

Iek weet nit wo / wier hie woont.

Ait is tichte / tichter bie as Amerikoa.

Dan kuume se wät oafte / oafter.    fääre buppe

 


Sät dät gjuchte Woud ap sien Steede.
Kopiere un föige ien: â ê ô û ú ë
(Hoal uurfloudige Twiskenruume wäch).
blieuwe - Besäik - apstuuns - Jier - wüül - häär - Oarbaid

Wie sunt ap weesen.

Dät is al loange .

Deer kuud iek goud fiende.

Wie sunt an t moaljen.

Fergeen sunt wie ätter Kanada weesen.

Dät iek die fräigje.

Jo in Amerikoa.

    fääre buppe
Skriuw en sprek
1. Harkje nei de tekst en besykje dy yn it Sealtersk op papier te skriuwen.

2. Ferlykje it resultaat mei de oarspronklike tekst.

3. Sprek fan Jo tekst en ferlykje mei de sprutsene tekst.

    buppe