Kursus Sealtersk 8 fan Pyt Kramer
mei help fan
Margaretha Grosser
Thússide
kursussen
 
 
 

Läkse oachte (8) - ne Fier

Klik ap dän Luudspreeker un heer dän Text.

Wêr hawwe se it oer? Oer .
Typ in Frysk wurd yn it fekje

Se sille in hawwe.
Typ in Frysk wurd yn it fekje

  fääre Eventueel kopiearje en ynfoegje:
â
ê ô û ú ä ë ï ö ü Ä Ö Ü ßHarkje nochris.
------------------------------------
Ferlykje !  

Harkje en besykje Dierk nei te sizzen.

JO BINNE Dierk: Harkje en antwurdzje!
------------------------------------
Harkje en besykje Wülm nei te sizzen.

JO BINNE Wülm: Sprek nei it pypke en harkje!

  Läkse oachte
   
WÜLM: Dät is däälich uus Baabe sin Gebuursdai.

DIERK: Grätlierd! Wo oold wäd hie?

WÜLM: Hie wäd al füüftich Jier.

DIERK: Nu dan, so oold is uus Määme noch nit.

WÜLM: Wo oold is ju dan?

DIERK: Ju is noch man oachtunfjautich.

WÜLM: Dan is jou Määme glieke oold as uus Möie.

DIERK: Wanner is jou Möie hiere Gebuursdai dan?

WÜLM: Touken Wiek Snäiwende.

DIERK: Dan hääbe jie bolde wier ne Fier!

Un dan is jou Möie daach n poor Wieke aller.

Harkje en lês de tekst.

Leer do
näie Woude.
------------------------------------
Harkje en sis Dierk nei.

Jo binne DIERK: Harkje en antwurdzje!
------------------------------------
Harkje en sis Wülm nei!

Jo binne WÜLM: Sprek nei it pypke!
------------------------------------
Luk ju Grammatik tou Räide.

fääre buppe 

Oefeningen (tink om de lêstekens) Eventueel kopiearje en ynfoegje:
â
ê ô û ú ä ë ï ö ü Ä Ö Ü ß

Hy wurdt fjirtich jier.

Set de sin oer yn it Sealtersk en typ de oersetting yn it fekje

Wy hawwe in feest.

Set oer yn it Sealtersk

Harkje nei de tekst en typ yn it
Sealtersk yn it fekje


  fääre buppe

weer/ nit weer.
Typ "weer" (wier) of "nit weer" (net wier) yn it fekje.

Uus Baabe wäd fjautich Jiere oold.

Jou Määme is aller as uus Määme.

Touken Wiek Sundai hääbe wie ne Fier.

Dät is däälich uus Määme hiere Gebuursdai.

Touken Wiek Snäiwende is bolde.


    fääre buppe


Moak n gouden Sats.
Typ it goede nûmer yn it fekje.

Wanner is 1 fjautich Jiere oold.

Iek wäide noch man 2 bäst du?

Dan hääbe wie 3 din Gebuursdaii?

Wo oold 4 as jouen.

Uus Baabe is aller 5 ne Fier.


    fääre buppe

 


Tip ju gjuchte Oantwoud.
Eventueel kopiearje en ynfoegje:
â
ê ô û ú ä ë ï ö ü Ä Ö Ü ß

Dät is uus Baabe sin / hiere Gebuursdai.

Hie wäd / wädst aller.

Wo oolde / oold is er dan?

Wanner wäd / is jou Määme hiere Gebuursdai?

Dan hääbe wie wüül / wier ne Fier.    fääre buppe

 


Sät dät gjuchte Woud ap sien Steede.
Eventueel kopiearje en ynfoegje:
â
ê ô û ú ä ë ï ö ü Ä Ö Ü ß

oold - Gebuursdai - wanner - Jiere - Wiek - Fier - aller

Dät is mäiden min .

Wo wädst du dan?

Iek wäide trietich oold.

Iek bän noch .

is din Gebuursdai?

Touken Snäiwende.

Wie hääbe mäiden ne groote .

    fääre buppe
Skriuw en sprek
1. Harkje nei de tekst en besykje dy yn it Sealtersk op papier te skriuwen.

2. Ferlykje it resultaat mei de oarspronklike tekst.

3. Sprek fan Jo tekst en ferlykje mei de sprutsene tekst.


    buppe