Kursus Sealtersk 7 fan Pyt Kramer
mei help fan
Margaretha Grosser
Thússide
kursussen
 
 
 

Läkse soogen (7) - Do Bäidene spielje

Klik ap dän Luudspreeker un heer dän Text.

De bern binne by de .
Typ in Frysk wurd yn it fekje

Wat dogge se dêr? Se .
Typ in Frysk wurd yn it fekje

  fääre Eventueel kopiearje en ynfoegje:
â
ê ô û ú ä ë ï ö ü Ä Ö Ü ßHarkje nochris.
------------------------------------
Ferlykje !  

Harkje en besykje Wülm nei te sizzen.

JO BINNE Wülm: Harkje en antwurdzje!
------------------------------------
Harkje en besykje Dierk nei te sizzen.

JO BINNE Dierk: Sprek nei it pypke en harkje!


  Läkse soogen
   
   

DIERK: Kiek, do Bäidene spielje bie de Schoule.

WÜLM: Jo sunt drok an t sjungen.

DIERK: Iek toanke dät do dät maale Weeder in n Kop hääbe.

WÜLM: Paas ap, deer lopt wäl uur dän Wai.

DIERK: Dät geen man ieuwen goud.

WÜLM: So, nu sunt wie daach ieuwen wäch weesen.


Harkje en lês de tekst.

Leer do
näie Woude.
------------------------------------
Harkje en sis Dierk nei.

Jo binne DIERK: Harkje en antwurdzje!
------------------------------------
Harkje en sis Wülm nei!

Jo binne WÜLM: Sprek en harkje!
------------------------------------
Luk ju Grammatik tou Räide.

fääre buppe

Oefeningen (tink om de lêstekens) Eventueel kopiearje en ynfoegje:
â
ê ô û ú ä ë ï ö ü Ä Ö Ü ß

Hie geen wäch.

Set de sin oer yn it Frysk en typ de oersetting yn it fekje

De bern geane nei de skoalle.

Set oer yn it Sealtersk

Harkje nei de tekst en typ yn it
Sealtersk yn it fekje

  fääre buppe

 

weer/ nit weer.
Typ "weer" (wier) of "nit weer" (net wier) yn it fekje.

Do Bäidene spielje bie de Säärke.

Do Bäidene sjunge.

Jo hääbe dät goude Weeder in n Kop.

Dät geen wäil goud.

Wie sunt fier wäch weesen.

    fääre buppe


Meitsje in goede sin.
Typ it goede nûmer yn it fekje.

Dät geen 1 spieljen.

Iek loope uur 2 Weeder in n Kop.

Hie häd dät maale 3 goud.

Do Bäidene 4 dän Wai.

Jo sunt an t 5 spielje bie de Säärke.

    fääre buppe

 


Typ it goede wurd.
Eventueel kopiearje en ynfoegje:
â
ê ô û ú ä ë ï ö ü Ä Ö Ü ß

Hie is an t sjungen / sjunge.

Do Bäidene gunge jäärsene / mäiden ätter ju Schoule.

Ätter dät Ieten duuren se spiele / spielje.

Deer lopt wäil / wäl uur dän Wai.

Jo hääbe dät maale Weeder ap / in n Kop.


    fääre buppe


Skriuw en sprek
1. Harkje nei de tekst en besykje dy yn it Sealtersk op papier te skriuwen.

2. Ferlykje it resultaat mei de oarspronklike tekst.

3. Sprek fan Jo tekst en ferlykje mei de sprutsene tekst.
    buppe