Kursus Sealtersk 6 fan Pyt Kramer
mei help fan
Margaretha Grosser
Thússide
kursussen
 
 
 

Läkse säks (6) - Ätter buuten

Klik ap dän Luudspreeker un heer dän Text.

Geane se mei-inoar?
Typ in Frysk wurd yn it fekje

Wat docht it? It .
Typ in Frysk wurd yn it fekje

  fääre Eventueel kopiearje en ynfoegje:
â
ê ô û ú ä ë ï ö ü Ä Ö Ü ßHarkje nochris.
------------------------------------
Ferlykje !  

Harkje en besykje Dierk nei te sizzen.

JO BINNE Dierk: Harkje en antwurdzje!
------------------------------------
Harkje en besykje Wülm nei te sizzen.

JO BINNE Wülm: Sprek nei it pypke en harkje!


  Läkse säks
   
WÜLM: Gunge do Wieuwljuude mäd uus?

DIERK: Noa, iek wüül man mäd uus bee gunge.

WÜLM: Truch wäkke Doore schällen wie?

DIERK: Wie konnen truch bee Dooren.

WÜLM: Dät rient n bitje, dät is wäit Weeder.

DIERK: Wie konnen wäil juun n bitje Wäitegaid, nit?

WÜLM: Jee, iek hääbe ne goude Kipse ap n Kop.

DIERK: Un iek dreege n tichten Jikkel!


Harkje en lês de tekst.

Leer do
näie Woude.
------------------------------------
Harkje en sis Dierk nei.

Jo binne DIERK: Harkje en antwurdzje!
------------------------------------
Harkje en sis Wülm nei!

Jo binne WÜLM: Sprek nei it pypke!
------------------------------------
Luk ju Grammatik tou Räide.

fääre buppe

Oefeningen (tink om de lêstekens) Eventueel kopiearje en ynfoegje:
â
ê ô û ú ä ë ï ö ü Ä Ö Ü ß

Wie gunge mäd uus bee.

Set de sin oer yn it Frysk en typ de oersetting yn it fekje

Myn jas is wetterticht.

Set oer yn it Sealtersk

Harkje nei de tekst en typ yn it
Sealtersk yn it fekje

  fääre buppe

 

weer/ nit weer.
Typ "weer" (wier) of "nit weer" (net wier) yn it fekje.

Wülm häd ne Kipse.

Do Wieuwljuude gunge mee.

Wie konnen man truch een Doore.

Dät rient nit.

Wie konnen juun Wäitegaid.

    fääre buppe


Meitsje in goede sin.
Typ it goede nûmer yn it fekje.

Truch wäkke 1 mäd uus bee gunge.

Wie konnen truch 2 goude Kipsen ap n Kop.

Wie hääbe 3 Doore mouten wie?

Iek kon wäil juun 4 bee Dooren.

Wie konnen wäil 5 wät Wäitegaid.

    fääre buppe

 


Typ it goede wurd.
Eventueel kopiearje en ynfoegje:
â
ê ô û ú ä ë ï ö ü Ä Ö Ü ß

Hie häd ne Jikkel / Kipse ap n Kop.

Wie konnen truch bee Doore / Dooren.

Hie drächt n ticht / tichten Jikkel.

Wie konnen nit juun de Wäite / Wäitegaid.

Do Wieuwljuude gunge mäd / mee.


    fääre buppe


Skriuw en sprek
1. Harkje nei de tekst en besykje dy yn it Sealtersk op papier te skriuwen.

2. Ferlykje it resultaat mei de oarspronklike tekst.

3. Sprek fan Jo tekst en ferlykje mei de sprutsene tekst.

    buppe