Kursus Sealtersk 5 fan Pyt Kramer
mei help fan
Margaretha Grosser
Thússide
kursussen
 
 
 

Läkse fieuw (5) - Sukker un Sies

Klik ap dän Luudspreeker un heer dän Text.

Wat drinke se?
Typ in Frysk wurd yn it fekje

Wat ite se?
Typ in Frysk wurd yn it fekje

  fääre Eventueel kopiearje en ynfoegje:
â
ê ô û ú ä ë ï ö ü Ä Ö Ü ßHarkje nochris.
------------------------------------
Ferlykje !  

Harkje en besykje Wülm nei te sizzen.

JO BINNE Wülm: Harkje en antwurdzje!
------------------------------------
Harkje en besykje Dierk nei te sizzen.

JO BINNE Dierk: Sprek nei it pypke en harkje!


  Läkse fieuw
   
   
DIERK: Wolt du uk Sukker in dän Tee?

WÜLM: Noa, tonkje.

... Wät wollen wie fääre moakje?

DIERK: Wie gunge glieks ätter Täärp.

WÜLM: Dät gefaalt mie wäil.

DIERK: Hier is noch ne litje Humpe Sies foar die.

WÜLM: Deerfon kon iek wäil sääd wäide.


Harkje en lês de tekst.

Leer do
näie Woude.
------------------------------------
Harkje en sis Wülm nei!

Jo binne WÜLM: Harkje en antwurdzje!
------------------------------------
Harkje en sis Dierk nei.

Jo binne DIERK: Sprek nei it pypke!
------------------------------------
Luk ju Grammatik tou Räide.

fääre buppe


weer/ nit weer.
Typ "weer" (wier) of "nit weer" (net wier) yn it fekje.

Wülm moate Sukker in dän Tee hääbe.

Wie gunge nit ätter dät Täärp.

Dierk häd Sies.

Deerfon wäd Wülm sääd.
    fääre buppe

Oefeningen (tink om de lêstekens) Eventueel kopiearje en ynfoegje:
â
ê ô û ú ä ë ï ö ü Ä Ö Ü ß

Wolst do tee hawwe?

Set de sin oer yn it Sealtersk en typ de oersetting yn it fekje

Wy wurde sêd.

Set oer yn it Sealtersk

Harkje nei de tekst en typ yn it
Sealtersk yn it fekje

  fääre buppe

 

Typ it goede wurd.
Eventueel kopiearje en ynfoegje:
â
ê ô û ú ä ë ï ö ü Ä Ö Ü ß

Dät is ne jung / junge Ku.

Wie leere n näi / näie Woud.

Jie kriege goud / goude Läksen.

Dät is läip / läipe Weeder.


    fääre buppe


Skriuw en sprek
1. Harkje nei de tekst en besykje dy yn it Sealtersk op papier te skriuwen.

2. Ferlykje it resultaat mei de oarspronklike tekst.

3. Sprek fan Jo tekst en ferlykje mei de sprutsene tekst.


    buppe