Kursus Sealtersk 4 fan Pyt Kramer
mei help fan
Margaretha Grosser
Thsside
kursussen
 
 
 

Lkse fjauer (4) - Ju Ienleedenge

Klik ap dn Luudspreeker un heer dn Text.

Wr prate se oer? Oer .
Typ in Frysk wurd yn it fekje

Dierk Wlm t.
Typ in Frysk wurd yn it fekje

  fre Eventueel kopiearje en ynfoegje:Harkje nochris.
------------------------------------
Ferlykje !  

Harkje en besykje Wlm nei te sizzen.

JO BINNE Wlm: Harkje en antwurdzje!
------------------------------------
Harkje en besykje Dierk nei te sizzen.

JO BINNE Dierk: Sprek nei it pypke en harkje!

Ws net benaud in ferkeard antwurd te jaan. Sa giet it yn 'e praktyk ek!
  Lkse fjauer
   
   
DIERK: Jie konnen hier dlich wil iete.

WLM: Man paaset jou dt wil?

DIERK: Jee sicher, uus Schap is ful.

WLM: Fuul Tonk dan!

DIERK: Jie hbe jrsene wil uk nit so fuul hiwed.

WLM: Noa, md sun Raise kricht me licht tou min.


Harkje en ls de tekst.

Leare de
nije wurden.
------------------------------------
Harkje en sis Wlm nei!

Jo binne WLM: Harkje en antwurdzje!
------------------------------------
Harkje en sis Dierk nei.

Jo binne DIERK: Sprek nei it pypke!
------------------------------------
Rieplachtsje de spraakleare.

fre buppe


Tink derom: De sch in Schap wurdt tsprutsen lykas Hollnsk sch. Om it ferskil mei it Dtsk oan te jaan, wurdt ek faak sk skreaun, mar oan it begjin fan in wurd net sprutsen.

wier/ net wier.
Typ "wier" of "net wier" yn it fekje.

Jie konnen iete bie Wlm.

Dt paaset wil.

Jie hbe dlich nit fuul hiwed.

Md ne Raise kricht me tou fuul.
    fre buppe

Oefeningen (tink om de lstekens) Eventueel kopiearje en ynfoegje:

Ja, s kast is fol.

Set de sin oer yn it Sealtersk en typ de oersetting yn it fekje

Men krijt te min.

Set oer yn it Sealtersk

Harkje nei de tekst en typ yn it
Sealtersk yn it fekje

  fre buppe

 

Typ it wurd op it krekte plak.
Eventueel kopiearje en it krekte wurd ynfoegje:

(Oerstallige spaasjes opromje
).

paaset - licht - fuul - Schap

Dt is nit ful.

Dt nit.

Me kricht tou min.

Wie hbe nit so hiwed.


    fre buppe


Skriuw en sprek
1. Harkje nei de tekst en besykje dy yn it Sealtersk op papier te skriuwen.

2. Ferlykje it resultaat mei de oarspronklike tekst.

3. Sprek fan Jo tekst en ferlykje mei de sprutsene tekst.

    buppe