Kursus Sealtersk 3 fan Pyt Kramer
mei help fan
Margaretha Grosser
Thsside
kursussen
 
 
 

Lkse tjo (3) - Hbe un weese

Klik ap dn Luudspreeker un heer dn Text.

Wr prate se oer? Oer .
Typ in Frysk wurd yn it fekje

Neam it earste derfan.
Typ in Frysk wurd yn it fekje

  fierder Eventueel kopiearje en ynfoegje:Harkje nochris.
------------------------------------
Ferlykje !  

Harkje en besykje Wlm nei te sizzen.

JO BINNE Wlm: Harkje en antwurdzje!
------------------------------------
Harkje en besykje Dierk nei te sizzen.

JO BINNE Dierk: Sprek nei it pypke en harkje!
---------------------
Doch dizze oefening oan't Jo de krekte tspraak hawwe ---------------------
Sjoch net fierder foar't Jo dizze oefening makke hawwe!


  Lkse tjo
   
   
   
DIERK: Bst du noch Buur?

WLM: Jee, iek bn noch Buur. Un du uk?

DIERK: Noa, iek hbe nu n Winkel.

WLM: Dan hst du et drok.
Harkje en ls de tekst.

Lear de
nije wurden.
------------------------------------
Harkje en sis Wlm nei!

Jo binne WLM: Harkje en antwurdzje!
------------------------------------
Harkje en sis Dierk nei.

Jo binne DIERK: Sprek nei it pypke!
------------------------------------
Rieplachtsje de spraakleare.

fierder boppeOefeningen (tink om de lstekens)  

Dierk hd n Winkel.

Set de sin oer yn it Frysk en typ de oersetting yn it fekje

Hat Wlm ek in winkel?

Set oer yn it Sealtersk

Harkje nei de tekst en typ yn it
Sealtersk yn it fekje

  fre buppe

 

Typ it wurd op it krekte plak.
Eventueel kopiearje en it krekte wurd ynfoegje:

(Oerstallige spaasjes opromje
).

bn - hd - hst - noch

Wlm is Buur.

Iek uk Buur.

Dierk n Winkel? (Grutte letter!).

Du uk n Winkel.


    fre buppe


Skriuw en sprek
1. Harkje nei de tekst en besykje dy yn it Sealtersk op papier te skriuwen.

2. Ferlykje it resultaat mei de oarspronklike tekst.

3. Sprek fan Jo tekst en ferlykje mei de sprutsene tekst.

    buppe