Kursus Sealtersk 2 fan Pyt Kramer
mei help fan
Margaretha Grosser
Thússide
kursussen
 
 
 

Läkse two (2) - oold un näi

Klik op 'e lûdsprekker en harkje nei de tekst.

Wêr prate se oer? Oer .
Typ in Frysk wurd yn it fekje

Oer hoefolle ûnderwerpen?
Typ in Frysk wurd yn it fekje

  fierder Eventueel kopiearje en ynfoegje:
â
ê ô û ú ä ë ï ö ü Ä Ö Ü ß

Harkje nochris.
------------------------------------
Ferlykje !  

Harkje en besykje Wülm nei te sizzen.

JO BINNE Wülm: Harkje en antwurdzje!
------------------------------------
Harkje en besykje Dierk nei te sizzen.

JO BINNE Dierk: Sprek nei it pypke en harkje!
---------------------
Doch dizze oefening oan't Jo de krekte útspraak hawwe ---------------------
Sjoch net fierder foar't Jo dizze oefening makke hawwe!

It is de bêste wize om de krekte útspraak en yntonaasje te krijen sûnder troch de tekst steurd te wurden!


  Läkse two
   
   
   
DIERK: Dät Rääd is oold:

WÜLM: Die Woain is näi.

DIERK: Do Huuse sunt uk oold.

WÜLM: Man ju Ku is jung.
Harkje en lês de tekst.

Lear de
nije wurden.
------------------------------------
Harkje en sis Wülm nei!

Jo binne WÜLM: Harkje en antwurdzje!
------------------------------------
Harkje en sis Dierk nei.

Jo binne DIERK: Sprek nei it pypke!
------------------------------------
Rieplachtsje de spraakleare.

fierder boppeOefeningen (tink om de lêstekens)  

De ko is ek jong.

Set de sin oer yn it Sealtersk en typ de oersetting yn it fekje

De weinen binne nij.

Set oer yn it Sealtersk

Harkje nei de tekst en typ yn it
Sealtersk yn it fekje


    fierder boppe
Typ it wurd op it krekte plak.
Eventueel kopiearje en it krekte wurd ynfoegje:
â
ê ô û ú ä ë ï ö ü Ä Ö Ü ß
(Oerstallige spaasjes opromje
).

oold - sunt - uk - is

Dät Huus oold.

Die Woain is oold.

Do Bäiste jung.

Do Reede sunt .    fierder boppe


Skriuw en sprek
1. Harkje nei de tekst en besykje dy yn it Sealtersk op papier te skriuwen.

2. Ferlykje it resultaat mei de oarspronklike tekst.

3. Sprek fan Jo tekst en ferlykje mei de sprutsene tekst.

    Nei boppen