Kursus Sealtersk 14 fan Pyt Kramer
mei help fan
Margaretha Grosser
Thússide
kursussen
 
 
 

Läkse fjautien (14) - Fljooge

Klik ap dän Luudspreeker un heer dän Text.

Dierk fertelt fan 'e .
Typ in Frysk wurd yn it fekje

Koene se samar in stoel nimme? .
Typ in Frysk wurd yn it fekje

Koene se ûnderweis goed sliepe? .
Typ in Frysk wurd yn it fekje
fääre
Harkje nochris.

------------------------------------
Ferlykje !  

Harkje en besykje Dierk nei te sizzen.

JO BINNE Dierk: Sprek nei it pypke en harkje!
------------------------------------
Harkje en besykje Wülm nei te sizzen.

JO BINNE Wülm: Harkje en antwurdzje!

Läkse fjautien

DIERK: As iek dän Flieger saach, toachte iek: "Wät is dät n groot Diert."
Fon dät eene Eende ätter dät uur is dät wäil fjautich Meeter.

WÜLM: Is dät wäil weer?

DIERK: Jee, un do wuuden wie täld uum tou kiekjen of älke Raisende deer waas.
Un schuul iek nu an disse Kaante sitte of an ju uur Kaante?

WÜLM: Kuust nit fluks sitte gunge?

DIERK: Noa, dät gungt mäd Nummere, deeruum dät do uurs nit wieten wät fräi is. Un as iek siet, do schuul iek n Sicherhaidsgjoome uume hääbe.

WÜLM: Bloot uum dän Middel?

DIERK: Jee, un do fertälden uk noch, dät unner dän Stoul ne Swimwääste siet.

WÜLM: Kuuden jie unnerwains wät släipe?

DIERK: Och, dät kuude beeter; ou un tou do Oogene ieuwen ticht. Un as wie deer uut moasten, kuud iek dän Gjoome nit loos kriege.

WÜLM: Man God tonk bäst du nu wier deer.

Harkje en lês de tekst.

Leer do
näie Woude.
------------------------------------
Harkje en sis Dierk nei.

Jo binne DIERK: Harkje en antwurdzje!
------------------------------------
Harkje en sis Wülm nei!

Jo binne WÜLM: Sprek en harkje!
------------------------------------
Luk ju Grammatik tou Räide.
Äiwenge (oachte ap do Satsteekene) Kopiere un föige ien: â ê ô û ú ä ë ï ö ü Ä Ö Ü ß, wan nöödich.
(Hoal uurfloudige Twiskenruume wäch).

De fleanmesine wie in grut ding.

Set de sin oer yn it Sealtersk en typ de oersetting yn it fekje

Doe waarden wy teld.

Set oer yn it Sealtersk

Harkje nei de tekst en typ yn it
Sealtersk yn it fekje

  fääre buppe

weer/ nit weer.
Typ "weer" (wier) of "nit weer" (net wier) yn it fekje.

Die Flieger is n groot Diert.

Hie waas füüftich Meeter loang.

Do Raisenden wuuden täld.

Jo kuuden fluks sitte gunge.

Die Sicherhaidsgjoome siet uk uum de Schullere.

Jo kuuden unnerwains goud släipe.

Ou un tou kuuden do Oogene ieuwen ticht.

Dierk kuud dän Sicherhaidsgjoome nit looskriege. fääre buppe


Moak n gjuchten Sats.
Typ it goede nûmer yn it fekje.

Die Flieger 1 wäil fjautich Meeter loang.

Wieren 2 loos moaked.

Hie waas 3 waas n groot Diert.

An wäkke 4 Stoul siet n Swimwääste.

Dät is 5 aal Raisenden deer?

Iek hied dän Sicherhaidsgjoome 6 täld ap ju Schoule.

Unner dän 7 nit weer.

Do Bäidene wäide 8 Kaante wolt du sitte? fääre buppe

 


Tip dät gjuchte Woud.
Kopiere un föige ien: â ê ô û ú ä ë ï ö ü Ä Ö Ü ß
(Hoal uurfloudige Twiskenruume wäch).


Dät is nit / niks weer.

Aal Raisenden sitte / sit ap hiere Stoule.

An wäkke Kaante schäl / waas iek sitte?

Jo wieten / konnen nit wät fräi is.

Dät waas n groote / groot Diert.

Iek kuud sitte / sitten gunge.

Schuust du n Sicherhaidsgjoome ap / uume hääbe?

Wie wuuden tälled / täld. fääre buppe


Sät dät gjuchte Woud ap sien Steede.
Kopierje un ienföigje: â ê ô û ú ë
(Hoal uurfloudige Twiskenruume wäch).

of - nit - nu - fluks - gjucht - deer - uk - uum - wäil - uurs

Die Flieger is groot.
Hie is fjautich Meeter loang.
Dät is
weer.
Iek wüül sjo Wülm deer waas.
An wäkke Kaante schuul iek sitte?
Me kuud nit sitte gunge.
Do wieten nit wät fräi is.
Die Gjoome sit dän Middel.
Dät fertälden se noch.
Nu bäst du wier .

   
  fääre buppe
Skriuw en sprek
1. Harkje nei de tekst en besykje dy yn it Sealtersk op papier te skriuwen.

2. Ferlykje it resultaat mei de oarspronklike tekst.

3. Sprek fan Jo tekst en ferlykje mei de sprutsene tekst.
    Buppe