Kursus Sealtersk 12 fan Pyt Kramer
mei help fan
Margaretha Grosser
Thússide
kursussen
 
 
 

Läkse tweelich (12) - Juure Huuse

Klik ap dän Luudspreeker un heer dän Text.

Wieruur baale do? Oer in .
Typ in Frysk wurd yn it fekje

No is it .
Typ in Frysk wurd yn it fekje

De nije kostje gâns .
Typ in Frysk wurd yn it fekje
fääreHarkje nochris.

------------------------------------
Ferlykje !  

Harkje en besykje Dierk nei te sizzen.

JO BINNE Dierk: Harkje en antwurdzje!
------------------------------------
Harkje en besykje Wülm nei te sizzen.

JO BINNE Wülm: Sprek nei it pypke en harkje!

Läkse tweelich


WÜLM: Dit is ju Steede, wier uus Ooldbaabe un do woonden.

DIERK: Stuud der dan n Huus ap disse Steede?

WÜLM: Jee, man dät waas toulääst gans stukken.
Fon ju Gruunde hääbe do nu n Tuun moaked.
Un do hääbe ap uur Siede n uur Huus baud, juust juunuur de Schoule.

DIERK: Och, an dät lieke Stuk Sträite.
Deer stounde wäil moor näie Huuse.

Harkje en lês de tekst.

Leer do
näie Woude.
------------------------------------
Harkje en sis Dierk nei.

Jo binne DIERK: Harkje en antwurdzje!
------------------------------------
Harkje en sis Wülm nei!

Jo binne WÜLM: Sprek en harkje!
------------------------------------
Luk ju Grammatik tou Räide.

fääre buppe

 

WÜLM: Och, dät sunt do juure, do der sofuul Jäild kostje!

DIERK: Jee, deer moakje se n gouden Uurwinst ap.
Deer häd die Bauer straks n ruum Lieuwend fon.

WÜLM: Me schuul sik deerfoar schoomje.
Iek bän deer juun, dät ju Regierenge sowät gewäide lät.

DIERK: Och, soloange dät dien Jäild man nit is.
Un dät is riek Foulk, dät sukke Huuse koopet.

WÜLM: Jee, deer kon me niks an moakje
Älk nimt, wät hie kriege kon.

Harkje en lês de tekst.

Leer do
näie Woude.
------------------------------------
Harkje en sis Dierk nei!

Jo binne DIERK: Sprek en harkje!
------------------------------------
Höre und sprich Wülm nach.

Jo binne WÜLM: Harkje en antwurdzje!
------------------------------------
Luk ju Grammatik tou Räide.

fääre buppeÄiwenge (oachte ap do Satsteekene) Kopiere un föige ien: â ê ô û ú ä ë ï ö ü Ä Ö Ü ß, wan nöödich.
(Hoal uurfloudige Twiskenruume wäch).

It hûs is stikken.

Set de sin oer yn it Sealtersk en typ de oersetting yn it fekje

Fan 'e grûn hawwe se tún makke.

Set oer yn it Sealtersk

Harkje nei de tekst en typ yn it
Sealtersk yn it fekje

  fääre buppe

weer/ nit weer.
Typ "weer" (wier) of "nit weer" (net wier) yn it fekje.

Hier woonje uus Ooldbaabe un do.

Dät Huus waas toulääst gans stukken.

An dät lieke Stuk Sträite hääbe jo Tuun moaked.

Deer stounde wäil moor oolde Huuse.

Die Bauer häd n gjucht goud Lieuwend.

Ju Regierenge lät dät nit gewäide.

Riek Foulk koopet juure Huuse.

Älk rakt wät hie kriege kon. fääre buppe


Moak n gjuchten Sats.
Typ it goede nûmer yn it fekje.

An dät Stuk Sträite 1 juun?

Die Bauer moaket 2 stukken Huus.

Hie schoomet 3 stounde näie Huuse.

Wier is Wülm 4 gouden Uurwinst.

Dät Huus stoant 5 sik deer nit foar.

Fon ju Gruunde 6 wier dät Huus stuud.

Dät is n 7 juunuur de Schoule.

Dit is ju Steede 8 hääbe do n Tuun moaked. fääre buppe


Tip dät gjuchte Woud.
Kopiere un föige ien: â ê ô û ú ä ë ï ö ü Ä Ö Ü ß
(Hoal uurfloudige Twiskenruume wäch).


Dät waas toulääst gans / groot stukken.

An dät liek / lieke Stuk Sträite.

Do hääbe n uure / uur Huus baud.

Me schuul him / sik deerfoar schoomje.

Dät sunt / is mien Jäild nit.

Hie rakt / moaket Uurwinst.

Iek schoomje / schoomet mie deer nit foar.

Du nimst wät / wätst du kriege koast. fääre buppe


Sät dät gjuchte Woud ap sien Steede.
Eventuell kopierje un ienföigje: â ê ô û ú ä ë ï ö ü Ä Ö Ü ß
(Hoal uurfloudige Twiskenruume wäch).

sun - sien - wier - fon - hie - deer - sofuul - juun - wät - wäil

Dit is ju Steede wie woonden.
Stuud dan n Huus ap disse Steede?
Dät sunt do juure Huuse.
Do kostje Jäild.
Deer stounde moor Huuse.
Deer bän iek gjucht .
Iek nieme iek kriege kon.
Deer schoomet sik foar.
Wie wollen uk Huus koopje.
Soloange dät Jäild man nit is.

   
  fääre buppe
Skriuw en sprek
1. Harkje nei de tekst en besykje dy yn it Sealtersk op papier te skriuwen.

2. Ferlykje it resultaat mei de oarspronklike tekst.

3. Sprek fan Jo tekst en ferlykje mei de sprutsene tekst.
    buppe