Kursus Sealtersk 11 fan Pyt Kramer
mei help fan
Margaretha Grosser
Thússide
kursussen
 
 
 

Läkse alwen (11) - Kroankenbesäik

Klik ap dän Luudspreeker un heer dän Text.

Wieruur baale do? Oer .
Typ in Frysk wurd yn it fekje

No wolle wy oer wat prate.
Typ in Frysk wurd yn it fekje

Dan prate se oer it .
Typ in Frysk wurd yn it fekje
fääreHarkje nochris.

------------------------------------
Ferlykje !  

Harkje en besykje Dierk nei te sizzen.

JO BINNE Dierk: Harkje en antwurdzje!
------------------------------------
Harkje en besykje Wülm nei te sizzen.

JO BINNE Wülm: Sprek nei it pypke en harkje!
Läkse alwen


WÜLM: Wät is nu loos, laist du ap Bääd?

DIERK: Jee, iek bän kroank. Man nit so läip.

WÜLM: Doarst du wäil moal fon t Bääd ou?

DIERK: Jee, middeeges stounde iek ne Uure ap.
Un dan gunge iek wier ap Bääd lääse.

WÜLM: Iek hääbe hier n poor Appelsienen foar die.

DIERK: Lai do man ap dän Disk

WÜLM: Dät sunt wäkke sunner Kääden.

DIERK: Do läite iek eerste noch wät lääse.

WÜLM: Hääst deer neen Lust tou? Schäl iek die een reeke?

DIERK: Noa, straks reeke se mie wäil een deerfon.
Dan iete iek ju wäil ap.
Reek mie mien Soaks man ieuwen.

Harkje en lês de tekst.

Leer do
näie Woude.
------------------------------------
Harkje en sis Dierk nei.

Jo binne DIERK: Harkje en antwurdzje!
------------------------------------
Harkje en sis Wülm nei!

Jo binne WÜLM: Sprek nei it pypke!
------------------------------------
Luk ju Grammatik tou Räide.

fääre buppe

 


DIERK: Nu wollen wie fon uurs wät baale.

WÜLM: Wät is dät Weeder fluch, nit?

DIERK: Deer hääst du gjucht; dät is sogoar flugger as jäärsene.

WÜLM: Dät is smäidens uk al ädder ljoacht.

DIERK: Jie konnen säiwens leet buute sitte.

WÜLM: Wie sätte do Stoule uk in n Tuun.

DIERK: Dan schient dät Lucht juun do Boome.

WÜLM: Wan dät koold wäd, gunge wie wier in Huus.


Harkje en lês de tekst.

Leer do
näie Woude.
------------------------------------
Harkje en sis Dierk nei.

Jo binne DIERK: Harkje en antwurdzje!
------------------------------------
Harkje en sis Wülm nei!

Jo binne WÜLM: Sprek nei it pypke!
------------------------------------
Luk ju Grammatik tou Räide.

fääre buppe

 Äiwenge (oachte ap do Satsteekene) Kopiere un föige ien: â ê ô û ú ä ë ï ö ü Ä Ö Ü ß, wan nöödich.
(Hoal uurfloudige Twiskenruume wäch).

Meist do fan 't bêd ôf?

Set de sin oer yn it Sealtersk en typ de oersetting yn it fekje

It is noch moaier as juster.

Set oer yn it Sealtersk

Harkje nei de tekst en typ yn it
Sealtersk yn it fekje

  fääre buppe

weer/ net weer.
Typ "weer" (wier) of "nit weer" (net wier) yn it fekje.

Dierk duur wäil moal ap.

Wülm häd wät foar Dierk.

Dierk it fluks n Appelsiene ap.

Dät sunt Appelsienen mäd Kääden.

Dierk häd deer neen Lust tou.

Dät is läip Weeder.

Dät is smäidens ädder ljoacht.

Wie blieuwe altied in dän Tuun. fääre buppe


Moak n gjuchten Sats.
Typ it goede nûmer yn it fekje.

Hie duur 1 er hier daach ap.

Do Appelsienen 2 noch wät lääse.

Reek mie ju 3 nit ap.

Dät Weeder is 4 Appelsiene man.

Dan gunge 5 Bääd lääse.

Hie gungt ap 6 flugger as jäärsene.

Hie lät ju Appelsiene 7 hääbe naan Kääden.

Dan it 8 wie wier in Huus. fääre buppe


Tip dät gjuchte Woud.
Kopiere un föige ien: â ê ô û ú ä ë ï ö ü Ä Ö Ü ß
wan nöödich. (Hoal uurfloudige Twiskenruume wäch).


Nu wollen wie fon uur / uurs wät baale.

Dan reeken / reeke se him wäil wät.

Middeeges gunge / stounde iek ap.

Iek hääbe deer neen / naan Lust tou.

Dät sunt wäkke / wät sunner Kääden.

Dät Weeder is flugger as / dan jäärsene.

Dät wäd / kricht koold.

Dät is smäidens al ädder / leet ljoacht. fääre buppe


Sät dät gjuchte Woud ap sien Steede.
Kopierje un ienföigje: â ê ô û ú ä ë ï ö ü Ä Ö Ü ß
(Hoal uurfloudige Twiskenruume wäch).

mie - Lust - sitte - gunge - iek - sät - as - is - rakt - ap

Middeeges iek ätter buuten.
Wülm nit kroank.
Snoagens lääse ap Bääd.
Säiwens wie leet buute.
Iek hääbe wäil tou Appelsienen.
Wülm Dierk dät Soaks.
Dät Weeder is nit so goud jäärsene.
Dierk lait Bääd.
Hie do Stoule buute.
Reek man ne Appelsiene.

   
  fääre buppeSkriuw en sprek


1. Harkje nei de tekst en besykje dy yn it Sealtersk op papier te skriuwen.

2. Ferlykje it resultaat mei de oarspronklike tekst.

3. Sprek fan Jo tekst en ferlykje mei de sprutsene tekst.

    Buppe