Kursus Sealtersk 10 fan Pyt Kramer
mei help fan
Margaretha Grosser
Thússide
kursussen
 
 
 

Läkse tjoon (10) - Die näie Noaber

Klik ap dän Luudspreeker un heer dän Text.

Hoefolle minsken binne oan it praten? .
Typ in Frysk wurd yn it fekje

Se prate oer it skjinmeitsjen fan it .
Typ in Frysk wurd yn it fekje

Letter prate se oer de kennis fan 'e .
Typ in Frysk wurd yn it fekje
fääre
Harkje nochris.
------------------------------------
Ferlykje !  

Harkje en besykje Heinrich nei te sizzen.

JO BINNE Heinrich: Sprek nei it pypke en harkje!
------------------------------------
Harkje en besykje Wülm nei te sizzen.

JO BINNE Wülm: Harkje en antwurdzje!

Wês net benaud, in ferkeard antwurd te jaan. Sa is de praktyk ommers ek!Läkse tjoon


HEINRICH: Gouden Dai.

DIERK: un WÜLM: Uk gouden Dai.

WÜLM: Jie beginne jou wäil uk al wät touhuus tou fäilen?

HEINRICH: Och jee, ieuwen dän Ougefal-Ommer ätter dän Wai brange.
Un aal Äiwende n Aantje mäd dän Huund.
Un wät baale mäd do Ljuude.

WÜLM: Man wie sjo jou nit so oafte.

HEINRICH: Och noa, aal Deege an de Oarbaid.
Dät is n groot Huus un wie mouten fuul dwo.

WÜLM: Och jee, wan dät wäl sien oain is, dan wol me dät uk jädden goud foarnunner hääbe.

HEINRICH: Dät Huus is uk so hooch un dät is lastich mäd scheenmoakjen. Un dät is gans keetich.
Man wie wollen ju Oarbaid jädden sälwen in de Hounde hoolde.

WÜLM: Dät mai wäil gjucht fuul Tied kostje.

HEINRICH: Deeruum gunge iek wier fääre. Tjüüs.

DIERK un WÜLM: Tjüüs!

Harkje en lês de tekst.

Leer do
näie Woude.
------------------------------------
Harkje en besykje Heinrich nei te sizzen

JO BINNE Heinrich: Sprek nei it pypke en harkje!
------------------------------------
Harkje en besykje Wülm nei te sizzen.

JO BINNE Wülm: Harkje en antwurdzje!
------------------------------------
Luk ju Grammatik tou Räide.

fääre buppe

 

DIERK: Wäl is die Mon?

WÜLM: Dät is Heinrich, uus näie Noaber.

DIERK: Uk n Seelter, so tou heeren.

WÜLM: Noa, hie kumt nit fon hier, man hie häd al duftich Seeltersk leerd.

DIERK: Nu dan, dät wüül iek kweede! Hie boalt uus tou, as wan hie hier altied al woond hiede.

WÜLM: Jee, un sien Moanske je uk.
Un do hääbe two Bäidene, aan Wänt un een Wucht;
sukke leere ju Sproake fonsälwen gans licht!

DIERK: Fon sukke Moanskene häd me wät.


Harkje en lês de tekst.

Leer do
näie Woude.
------------------------------------
Harkje en besykje Dierk nei te sizzen

JO BINNE Dierk: Sprek nei it pypke en harkje!
------------------------------------
Harkje en besykje Wülm nei te sizzen.

JO BINNE Wülm: Harkje en antwurdzje!

------------------------------------
Luk ju Grammatik tou Räide.

fääre buppeÄiwenge (oachte ap do Satsteekene) Kopiere un föige ien: â ê ô û ú ä ë ï ö ü Ä Ö Ü ß, wan nöödich.
(Hoal uurfloudige Twiskenruume wäch).

Jo begjinne Jo wat thús te fielen?

Set de sin oer yn it Sealtersk en typ de oersetting yn it fekje

Wy sjogge jim net sa faak.

Set oer yn it Sealtersk

Harkje nei de tekst en typ yn it
Sealtersk yn it fekje

  fääre buppe

weer/ nit weer.
Typ "weer" (wier) of "nit weer" (net wier) yn it fekje.

Heinrich begint sik al wät touhuus tou fäilen.

Hie boalt wät mäd dän Huund.

Wie sjo jou oafte.

Jo moakje dät Huus scheen.

Dät kostet fuul Tied.

Heinrich is Wülmsin hieren näie Noaber.

Heinrich is uk n Seelter.

Do Bäidene leere licht Seeltersk. fääre buppe


Moak n gjuchten Sats.
Typ it goede nûmer yn it fekje.

Wie sunt an 1 n hooch Huus.

Iek baale wät 2 wan hie hier altied woond hiede.

Deerfon 3 de Oarbaid.

Wie mouten 4 dän Ougefal-Ommer fon dän Wai.

Hie boalt as 5 Wänt un two Wuchtere.

Iek hoalje 6 fuul dwo.

Jo hääbe 7 häd me wät.

Do Bäidene sunt aan 8 mäd dän Noaber. fääre buppe

 


Tip dät gjuchte Woud.
Kopiere un föige ien: â ê ô û ú ä ë ï ö ü Ä Ö Ü ß
(Hoal uurfloudige Twiskenruume wäch).

Dät is n Seelter, so tou heere / heeren.

Hie kumt hier nit wäch / häär.

Jo hääbe aan / een Wänt.

Dät mai / wäd wäil fuul Jäild kostje.

Du beginst / beginne die touhuus tou fäilen.

Wie gunge wier fier / fääre.

Wie wollen ju Oarbaid sälwen / uus in de Hounde hoolde.

Hie häd / kon al duftich Seeltersk leerd. fääre buppe

 

 


Sät dät gjuchte Woud ap sien Steede.
Kopiere un föige ien: â ê ô û ú ä ë ï ö ü Ä Ö Ü ß
(Hoal uurfloudige Twiskenruume wäch).

Ljuude - altied - uus - nit - sukke - jädden - mäd - wäl - hier - Aantje

Wie beginne touhuus tou fäilen.
Fon
is dät groote Huus?
Wie wollen n
gunge.
Hie kumt nit häär.
Jo wollen dät sälwen in de Hounde hoolde.
As wan jo hier woond hieden.
Wie sjo him so oafte.
leere licht Seeltersk baalen.
Dät is lastich scheenmoakjen.
Wäkke koierje mäd dän Huund.

   
  fääre buppe
Skriuw en sprek
1. Harkje nei de tekst en besykje dy yn it Sealtersk op papier te skriuwen.

2. Ferlykje it resultaat mei de oarspronklike tekst.

3. Sprek fan Jo tekst en ferlykje mei de sprutsene tekst.
    buppe