Saterfrisian Course 10 by Pyt Kramer
with the assistence of
Margaretha Grosser
Home courses
 
 
 
Introduction Grammar Spelling Index Course-FORUM

Läkse tjoon (10) - Die näie Noaber

Klik ap dän Luudspreeker un heer dän Text.

How many people are supposed to talk? .
Type one English word in the box

They are talking about cleaning the .
Type one English word in the box

Later they are talking about the knowledge of .
Type one English word in the box
fääre
Listen again.
------------------------------------
Please compare !  

Now listen and try to say after Henry.

Now you ARE Henry: Speak after the beep and listen!
------------------------------------
Listen and try to say after Wülm.

Now you ARE Wülm: Listen and answer!

Don't be afraid to give a wrong answer. This is practice!
Läkse tjoon


HEINRICH: Gouden Dai.

DIERK: un WÜLM: Uk gouden Dai.

WÜLM: Jie beginne jou wäil uk al wät touhuus tou fäilen?

HEINRICH: Och jee, ieuwen dän Ougefal-Ommer ätter dän Wai brange.
Un aal Äiwende n Aantje mäd dän Huund.
Un wät baale mäd do Ljuude.

WÜLM: Man wie sjo jou nit so oafte.

HEINRICH: Och noa, aal Deege an de Oarbaid.
Dät is n groot Huus un wie mouten fuul dwo.

WÜLM: Och jee, wan dät wäl sien oain is, dan wol me dät uk jädden goud foarnunner hääbe.

HEINRICH: Dät Huus is uk so hooch un dät is lastich mäd scheenmoakjen. Un dät is gans keetich.
Man wie wollen ju Oarbaid jädden sälwen in de Hounde hoolde.

WÜLM: Dät mai wäil gjucht fuul Tied kostje.

HEINRICH: Deeruum gunge iek wier fääre. Tjüüs.

DIERK un WÜLM: Tjüüs!

Listen and read with the text.

Leer do
näie Woude.
------------------------------------
Listen and say after Heinrich.

You are DIERK: Speak after the beep and listen!
------------------------------------
Listen and say after Wülm.

Now you are WÜLM: Listen and answer!
------------------------------------
Luk ju Grammatik tou Räide.

fääre buppe

 

DIERK: Wäl is die Mon?

WÜLM: Dät is Heinrich, uus näie Noaber.

DIERK: Uk n Seelter, so tou heeren.

WÜLM: Noa, hie kumt nit fon hier, man hie häd al duftich Seeltersk leerd.

DIERK: Nu dan, dät wüül iek kweede! Hie boalt uus tou, as wan hie hier altied al woond hiede.

WÜLM: Jee, un sien Moanske je uk.
Un do hääbe two Bäidene, aan Wänt un een Wucht;
sukke leere ju Sproake fonsälwen gans licht!

DIERK: Fon sukke Moanskene häd me wät.


Listen and read with the text.

Leer do
näie Woude.
------------------------------------
Listen and say after Dierk.

You are DIERK: Speak after the beep and listen!
------------------------------------
Listen and say after Wülm.

Now you are WÜLM: Listen and answer!
------------------------------------
Luk ju Grammatik tou Räide.

fääre buppeÄiwenge (oachte ap do Satsteekene) Kopiere un föige ien: â ê ô û ú ä ë ï ö ü Ä Ö Ü ß, wan nöödich.
(Hoal uurfloudige Twiskenruume wäch).

You start to feel at home?

Translate the sentence into Saterfrisian and type the translation in the box

We don't see you so often.

Translate into Saterfrisian

Please listen to the text
and type in Saterfrisian

  fääre buppe

weer/ nit weer.
Type "weer" (true) or "nit weer" (not true) in the box.

Heinrich begint sik al wät touhuus tou fäilen.

Hie boalt wät mäd dän Huund.

Wie sjo jou oafte.

Jo moakje dät Huus scheen.

Dät kostet fuul Tied.

Heinrich is Wülmsin hieren näie Noaber.

Heinrich is uk n Seelter.

Do Bäidene leere licht Seeltersk. fääre buppe


Moak n gjuchten Sats.
Type the right number in the box.

Wie sunt an 1 n hooch Huus.

Iek baale wät 2 wan hie hier altied woond hiede.

Deerfon 3 de Oarbaid.

Wie mouten 4 dän Ougefal-Ommer fon dän Wai.

Hie boalt as 5 Wänt un two Wuchtere.

Iek hoalje 6 fuul dwo.

Jo hääbe 7 häd me wät.

Do Bäidene sunt aan 8 mäd dän Noaber. fääre buppe

 


Tip dät gjuchte Woud.
Kopiere un föige ien: â ê ô û ú ä ë ï ö ü Ä Ö Ü ß
(Hoal uurfloudige Twiskenruume wäch).

Dät is n Seelter, so tou heere / heeren.

Hie kumt hier nit wäch / häär.

Jo hääbe aan / een Wänt.

Dät mai / wäd wäil fuul Jäild kostje.

Du beginst / beginne die touhuus tou fäilen.

Wie gunge wier fier / fääre.

Wie wollen ju Oarbaid sälwen / uus in de Hounde hoolde.

Hie häd / kon al duftich Seeltersk leerd. fääre buppe

 

 


Sät dät gjuchte Woud ap sien Steede.
Kopiere un föige ien: â ê ô û ú ä ë ï ö ü Ä Ö Ü ß
(Hoal uurfloudige Twiskenruume wäch).

Ljuude - altied - uus - nit - sukke - jädden - mäd - wäl - hier - Aantje

Wie beginne touhuus tou fäilen.
Fon
is dät groote Huus?
Wie wollen n
gunge.
Hie kumt nit häär.
Jo wollen dät sälwen in de Hounde hoolde.
As wan jo hier woond hieden.
Wie sjo him so oafte.
leere licht Seeltersk baalen.
Dät is lastich scheenmoakjen.
Wäkke koierje mäd dän Huund.

   
  fääre buppe
Write and speak
1. Listen to the text and try to write on paper in Saterfrisian.

2. Compare with the original text.

3. Speak from your text and compare with the spoken text.
    buppe