Nije wurden by de kursus Sealtersk fan Pyt Kramer

Nei de wurdlist by les 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 - Werom nei les 1

 

Les 1 Gouden Dai
Sealtersk Frysk
Oanmerkings 1
die Dai de dei  
die dy dij [foarnamwurd]
Dierk (Durk) [namme]
een ien  
et it [foarnamwurd sûnder klam]
goud goed  
gouden Dai goendei  
gungt giet  
ju Läkse de les  
mie my  
wo hoe  
Wülm (Willem) [namme]

Läkse 2 Oold un näi
Sealtersk Frysk
Oanmerkings 2
dät it lidwurd ûnsidich
die de lidwurd manlik earste namfal (d.i. by it ûnderwerp)
do de lidwurd meartal
dät Huus it hûs  
do Huuse de huzen  
ju de lidwurd froulik
jung jong  
ju Ku de ko  
man mar  
näi nij  
oold âld  
dät Rääd de fyts  
do Reede de fytsen  
sunt binne  
two twa  
uk ek  
die Woain de wein  
do Woaine de weinen  

Läkse 3 Hääbe un weese
Sealtersk Frysk
Oanmerkings 3
ap op  
iek bän ik bin  
bäst du bist do bisto
buppe boppe  
die Buur de boer  
dan dan  
dän de manlik lidwurd net by it ûnderwerp
drok drok  
du do  
fääre fierder by fier
hääbe hawwe  
hääst du hast do hasto
du hääst do hast  
du hääst et drok du hast it drok  
iek hääbe ik haw  
heer hear!  
iek ik  
klik klik  
die Luudspreeker de lûdsprekker  
n in  
jee ja  
noa nee  
nu no  
noch noch  
tjo trije  
un en  
weese wêze  
die Winkel de winkel  

Läkse 4 Ju Ienleedenge
Sealtersk Frysk
Oanmerkings 4
däälich hjoed  
dät dat  
fjauer fjouwer  
ful fol  
fuul folle in soad, gâns
häiwed hân  
hier hjir  
ju Ienleedenge de útnoeging  
iete ite  
jäärsene juster  
jie jim persoanlik foarnamwurd
jou jim besitlik foarnamwurd
konnen kinne  
kricht krijt  
licht licht gau
mäd mei  
me men  
min in bytsje  
tou min te min  
nit niet  
dät paaset dat past  
ju Raise de reis  
dät Schap de kast  
sicher wis grif
so sa  
sun sa'n  
fuul Tonk tige tank  
tou te ek: ta
uus ús  
wäil wol  

Läkse 5 Sukker un Sies
Sealtersk Frysk
Oanmerkings 5
ätter nei nei ta
deer dêr  
deerfon dêrfan  
fon fan  
fersäik besykje by: fersäike; yn: Typ it goede wurd
fieuw fiif  
foar foar  
foar die foar dy  
gjucht ynoarder, goed ek: rjocht
glieks daliks  
wie gunge wy geane  
ju litje Humpe de lytse hompe it stikje
in yn  
iek kon ik kin  
konne kinne ynfinityf, yn'e Grammatik
hie kwad hy sei yn weer/ nit weer, as it ferkearde antwurd jûn wurdt.
läip min ferkeard
leer lear  
litje lytse by: littik
luk lûk by: luuke
moakje meitsje, dwaan  
moate soe wolle mocht
moatest du soest wolle mochst do, mochsto
moute moatte yn Grammatik
muuge meie yn Grammatik
näie nije  
ne in froulik lidwurd
nochmoal nochris  
luk tou Räide rieplachtsje  
die Räid de rie(d)  
sääd sêd  
die Sies de tsiis  
die Sukker de sûker  
dät Täärp it doarp  
die Tee de tee  
noa, tonkje nee, tanke  
wäide wurde  
wäd wurdt  
wät wat  
dät Weeder it waar by: Typ it goede wurd
weer wier  
wolt du wolst do wolsto
wolle wolle yn Grammatik
wie wollen wy wolle wy sille
wie wy  
do Woude de wurden meartal fan: dät Woud

Läkse 6 Ätter buuten
Seeltersk Wäästfräisk
Bemäärkengen 6
bee beide  
mäd uus bee mei ús beiden tegearre
n bitje in bytsje  
ätter buuten nei bûten  
ju Doore de doar  
do Dooren de doarren  
hie drächt hy draacht  
iek dreege ik draach  
gunge gean  
gunge se? geane se?  
die Jikkel de jas it jaske
juun tsjin  
ju Kipse de pet  
wie konnen wy kinne (gean)  
die Kop de holle  
gunge mee geane mei by: meegunge
min myn manlik besitlik foarnamwurd.
do Monljuude de manlju meartal by: die Mon
moute moatte  
mouten wie moatte wy  
n de koart foar: dän, yn 'ap n Kop'
nit? net? net wier?
dät rient it reint  
säks seis  
ticht ticht  
n tichten Jikkel in wettertichte jas  
tip typ  
truch troch  
uus ús  
wäit wiet  
ju Wäitegaid de wiette  
wäkke hokker  
wät wat in bytsje
do Wieuwljuude de froulju meartal by: dät Wieuwmoanske
ik wüül ik woe  

Läkse 7 Do Bäidene spielje
Seeltersk Wäästfräisk
Bemäärkengen 8
an oan  
dät Bäiden it bern  
do Bäidene de bern  
bie by  
daach dochs  
dät dat  
de de njonkenfoarm sûnder klam fan: ju
deer der  
drok drok  
duure meie tastien wêze
duuren se meie se  
geen goud gie goed  
ätter dät Ieten nei iten  
ieuwen efkes  
man ieuwen mar krekt mar kwealik
jo se, hja meartal
kiek! sjoch! by: kiekje
lopt rint, draaft by: loope
maal mâl raar
dät maale Weeder in n Kop hääbe it mâle waar yn 'e holle hawwe  
mäiden moarn  
die Mäiden de moarn  
man mar  
paas ap! pas op tink derom!
soogen sân  
se se iental; mei klam: ju
ju Säärke de tsjerke  
ju Schoule de skoalle  
sjunge sjonge  
an t sjungen oan 't sjongen  
spielje boartsje ek: spylje
iek toanke ik tink  
uur oer  
wäch fuort  
die Wai de wei meartal: do Weege.
wäl immen, ien eins: wa
dät Weeder it waar  
sunt weesen hawwe west  

Läkse 8 ne Fier
Seeltersk Wäästfräisk
Bemäärkengen 8
al al  
aller âlder  
as as  
die Baabe de heit  
bolde gau, mei gauwens ek: hast, benei
ju Fier it feest  
fjautich fjirtich (oacht un fjautich = 48)
füüftich fyftich  
die Gebuursdai de jierdei  
grätlierd! lokwinske! by: grätlierje
hie hy  
hiere har besitlik foarnamwurd 3. persoan froulik
dät Jier it jier meartal: do Jiere
jou jim, jimme besitlik foarnamwurd 2. persoan meartal
jouen jimmes  
ju se, hja persoanlik foarnamwurd iental
kloor klear  
ju Määme de mem  
moak meitsje by: moakje
nu no  
oachte acht  
ju Oantwoud it antwurd  
sät set by: sätte
die Sats de sin  
sien syn besitlik foarnamwurd foar froulike en ûnsidige dingen
sin sein besitlik foarnamwurd foar manlike dingen
Snäiwende sneon  
ju Steede it plak, it stee ek: de pleats
an sien Steede op syn plak  
Sundai snein  
touken takom  
touken Wiek yn nije wike  
wanner wannear  
ju Wiek de wike meartal: do Wieke
wier wer  
wo hoe  

Läkse 9 Ju Familie
Seeltersk Wäästfräisk
Bemäärkengen 9
Ait Friesoythe [plaknamme]
also dus  
Amerikoa Amearika USA
apstuuns op it stuit tsjintwurdich
baale prate [boppe yn e' les]
beeter better  
die Besäik de besite  
blieuwe bliuwe  
blouked sjoen  
bolde benei hast
die Bruur de broer  
dan want ek: dan
die dy = hy
Düütsklound Dútsklân    
fergeene ferline 'fergiene'
fiende fine  
fier fier ek: wied
fräigje freegje  
ganse hiele  
geen gien  
häär lyn  
hieden hiene  
him him  
hoal wäch 'helje fuort' romje op; by: wächhoalje
hoalje helje  
ienföigje ynfoegje  
föige ien foegje yn  
ju dy = se
die Käärel de man de oare helte
Kloas Klaas [namme]
die Koaster de master, skoalmaster koster
kopierje kopiearje  
kuud kinnen, kind  
blieuwe kuud bliuwe kinnen  
kuud koe ook: kuude
kuume komme  
kuut koart  
leeuwe leauwe  
wolt du leeuwe wolst do leauwe  
litje lytse ferbûgde foarm fan: littik 'lyts'
loange lang  
du meenst do mienst, bedoelst by: meene
min myn besitlik foarnamwurd foar manlike dingen
an t moaljen oan 't fervjen by: moalje
dät Moanske de frou, it minske de oare helte
ju Naite de neite de omkriten
in de Naite yn de buert op é neite
njuugen njoggen  
oafter faker  
Oaltje Aaltsje [namme]
ju Oarbaid it wurk  
silläärge nit nea, noait  
ju Suster de suster  
tichte bie tichte by  
tichter bie tichter by  
die Twiskenruum de spaasje de tuskenromte
uurfloudich oerstallich  
ju Waareld de wrâld  
wier wêr freegjend foarnamwurd
wieruur über was  
wier wêr't betreklik foarnamwurd
wieren wiene  
iek weet ik wit  
wiete witte  
wäil wol  
wolt du wolst do, wolsto  
woont wennet by: woonje

Läkse 10 Die näie Noaber
Seeltersk Wäästfräisk
Bemäärkengen 10
aal alle  
aal Deege alle dagen  
dät Aantje it eintsje Mar: die Eend de ein
do Äiwende de jûnen iental: die Äiwend
ju Äiwenge de oefening  
altied altyd  
as wan as wannear't  
beginne begjinne  
boalt praat by: baale
brange bringe  
Deege dagen iental: die Dai
deeruum dêrom ek: deeruume
duftig tige, flink  
dwo dwaan  
tou fäilen te fielen  
foarnunner foarinoar ynoarder
fonsälwen fansels  
fuul gâns in soad, in protte
gans alhiel tige
groot grut  
iek gunge ik gean  
häd hat  
tou heeren te hearren  
heert tou heart by  
Heinrich Hindrik [namme]
hiede hie  
hooch heech  
hoolde hâlde  
die Huund de hûn  
jädden graach jerne
jou jo weromwurkjend foarnamwurd
keetich smoarch  
koierje kuierje  
kostje kostje  
kumt komt  
kumt nit fon hier komt hjir net wei  
hie kwäd hy seit  
kweede sizze  
lastich lêstich  
leerd leerd  
leere leare  
licht maklik licht
do Ljuude de lju de minsken
mai sil mei
dät Moanske de frou de oare helte
die Moanske de minske  
do Moanskene de minsken  
die Mon de man  
mouten moatte  
die Noaber de buorman  
nöödich nedich  
oachte ap tink om by: oachtje
oafte faak  
oain eigen  
an de Oarbaid oan 't wurk  
och och  
die Ougefal-Ommer it jiskfet de ôffal-amer
sälwen sels  
do Satsteekene de lêstekens  
scheen skjin  
scheenmoakje skjinmeitsje  
die Seelter de Sealter  
Seeltersk Sealtersk  
sien syn  
sjo sjen  
sukke sokke  
sukke sokke minsken  
ju Sproake de taal  
tjüüs goeie!  
tou te ta, tsjin
touhuus thús  
ju Tied de tiid  
tjoon tsien  
wäkke guon  
wäl wa  
die Wänt de jonge  
wät wat, in protte  
wie wollen wy wolle  
woond wenne by: woonje
dät Wucht it famke  
Wülm-sien Wülm en dy  
wüül woe soe wolle

Läkse 11 Kroankenbesäik
Seeltersk Wäästfräisk
Bemäärkengen 11
ädder betiid ier
alwen alve  
do Appelsienen de sinesappels  
apstounde fan 't bêd ôf komme opstean
as as  
dät Bääd it bêd  
ap Bääd op bêd  
fon t Bääd ou fan 't bêd ôf  
Boome beammen iental: die Boom
buute bûten  
die dy  
die Disk de tafel  
doarst du meist do, meisto  
eerste earst  
fluch moai  
fluch Weeder moai waar  
flugger moaier  
hääst hast do, hasto hääst du
hier 1 hjir  
hier 2 har eins: him = ju Appelsiene
iete ap yt op  
hie it hy yt  
ieuwen efkes  
die Kääden de pit (de kearn)
koold kâld  
kroank siik  
lääse lizze  
iek gunge lääse ik gean lizzen  
laist du leist do, leisto op bêd b.g.
leet let  
ik läite ik lit  
lai lis lis del
ljoacht ljocht  
dät Lucht it ljocht  
ju Lust tou it sin oan  
middeeges middeis  
neen gjin dêrnjonken foar manlike dingen: naan
ou ôf  
rakt jout  
reek jou  
reeke jaan; jouwe  
säiwens jûns  
sätte sette  
hie sät hy set  
schäl sil moat
schient skynt  
se se sûnder klam njonken ju
sitte sitte  
smäidens moarns  
snoagens nachts  
dät Soaks it mês  
sogoar sels  
Stoule stuollen iental: die Stoul
sunner sûnder  
die Tuun de tún  
uur oer  
ju Uure de oere  
uurs wät wat oars  
wäd wurdt  
wäil moal wolris  
wäkke guon  
wan as  
wieruur wêr oer  

Läkse 12 Juure Huuse
Seeltersk Wäästfräisk
Bemäärkengen 12
älk elk  
an oan  
baud boud  
die Bauer de bouwer  
deer dêr  
deer an moakje der oan dwaan  
deer .. fon dêr .. fan  
deerfoar dêrfoar  
dien dyn by froulike en ûnsidige haadwurden
dit dit  
do der dy 't  
un do en dy en syn famylje
dät Foulk de lju, de minsken it folk
gewäide lät gewurde litte  
gjucht tige (rjocht)
ju Gruunde de grûn  
do Huuse de huzen iental: dät Huus
dät Jäild it jild  
bän deer juun bin der tsjin  
juunuur foar .. oer  
juure djoere  
koopet keapet  
kon kin  
kriege krije  
lieke rjochte  
dät Lieuwend it libben  
hie lät hy lit  
liek rjocht  
moaked makke  
moakje meitsje  
moor mear  
niks neat  
nimt nimt  
och och  
die Ooldbaabe de pake  
Ooldbaabe un do pake en dy  
ju Siede de side de kant
sik jin  
ju Regierenge de regearing  
riek riek  
ruum rûm rojaal
schoomje skamje  
sofuul safolle  
soloange salang, as  
sowät soks  
stounde stean  
ju Sträite de strjitte  
dät Stuk it stik  
stukken stikken  
stuud stie  
toulääst op't lêst  
tweelich tolve  
uur oare  
n uur in oar  
die Uurwinst de winst  
waas wie  
woonden wennen  

Läkse 13 Ne groote Raise
Seeltersk Wäästfräisk
Bemäärkengen 13
aal allegearre  
aal alles  
ju Äide de ierde  
alleene allinne ek: alleenich
apmoal ynienen  
ätter nei .. ta  
bääste bêste  
bieloangs by .. lâns  
bolde hast, benei  
buppe boppe  
dät dat (sadwaande)
deer wai dêr hinne  
du no ju!  
eerste earst  
die Fädder de neef  
ju Familie de famylje  
fielicht miskien, faaks  
gunge jie gean jim  
gungst du giest do, giesto  
hääbe wie foar binne wy fan doel  
hääst du hasto, hast do  
heere hearre  
kiekje sjen (nei)  
Lier Leer [plaknamme]
dät Lound it lân  
mee mei as part fan in gearstald tiidwurd; oars hjit it: mäd.
meenieme meinimme  
moal ris  
neen gjin foar froulike en ûnsidige haadwurden
iek nieme ik nim  
dät Noude it noarden  
Ooldenbuurich Oldenburg [plaknamme]
ounfange begjinne  
stil stil  
dät Suude it suden  
ätter .. wai nei .. ta  
toachte tocht  
trättien trettjin  
twiske tusken  
unner ûnder  
wäl wa  
wol wol  
dät Woud it wurd  

Läkse 14 Fljooge
Seeltersk Wäästfräisk
Bemäärkengen 14
älke elke  
bäst du bist do, bisto  
bloot allinne mar  
deer uut der út  
deer waas der wie oanwêzich wie
deeruum dät om 't  
dät Diert it ding it bist
disse dizze  
do doe  
dät Eende de ein  
dät eene Eende de iene ein  
fon fan  
fertälden fertelden  
fjautich fjirtich  
fjautien fjirtjin  
die Flieger de fleanmesine  
fljooge fleane  
fluks daliks sûnder mear
fräi frij  
füüftich fyftich  
die Gjoome de rym  
God God  
tou kiekjen te sjen (nei)  
kuude beeter koe better foel ôf
kuuden jie koene jim  
kuust koest (do)  
loos los  
Meeter meter  
die Middel de mul  
moasten moasten  
Nummere nûmers  
of of  
of oft  
dät Ooge it each  
do Oogene de eagen  
ou un tou út en troch fan en ta
die Raisende de reizger  
saach seach  
ju Schullere it skouder  
schuul moast soe
die Sicherhaidsgjoome de feilichheidsrym  
siet siet  
sitte sitte  
sitte gunge sitten gean  
släipe sliepe  
die Stoul de stoel [stoel]
ju Swimwääste it swimfest  
täld teld  
tonk tank  
unner ûnder  
unnerwains ûnderweis  
uum, uume om  
uurs oars  
uut út  
weer wier  
wuuden waarden  

Läkse 15 Riede
Seeltersk Wäästfräisk
Bemäärkengen 15
älkemoal hieltyd  
ättertoubaalen nei te sizzen  
bääte efter  
bong (foar) bang (foar)  
dän dy  
deermäd dêr .. mei  
die dy  
e de koart foar: de
fon do fan dy sokke
drammet seurt biddelt
die Eene de iene  
ferglieke ferlykje  
fersjuch di nit fersin dy net  
Auto fiere autoride  
fuuls tou fierste  
gau hurd gau
Hoangste hynders die Hoangst 'it hynder'
hougest hoechst  
die Inhoold de ynhâld  
insen ienkear  
die Jikkel it jaske  
die Kaste it fekje  
do Kluntjene de sûkerklûntsjes  
ju Köäkene de keuken  
hie kwäd hy seit by: kweede
lait leit  
läs lês  
wät is loos? wat is der?  
lustere harkje by: lusterje 'harkje'
naargends nearne  
ju Nood de eangst  
ju gjuchte Nummer it krekte nûmer  
oantwoude antwurdzje by: oantwoudje
oun oan  
dät Papier it papier  
reekenje rekkenje  
riede ride  
säkt siket by: säike. Sjoch Äiwenge
schrieuw skriuw by: schrieuwe
sjuchst du sjochst do ferlykje: hie sjucht 'hy sjocht'
spräk sprek by: spreeke
spreekenen sprutsene  
wät Swäites wat swiets  
tomme nuete  
die Tööneboank de toanbank  
uumekierd oarsom omkeard
uursät set oer  
Uursättenge oersetting  
waast du wist do  
wol riede wol ride  
wüült du woest do