Friesische Zeitwörter Pyt Kramer
Zurück zu: Deutsch
 
Wähle Lektion: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Grammatik Rechtschreibung Index

Neu: CD-ROM! (geeignet als Übung nach diesem Kurs). Wörterbücher, auch on-line. Lieder.
Für weitere Kurse: Afūk

begjinne begripe boartsje brekke brūke dwaan falle fiele fleane gean hālde harkje hawwe hearre jaan kinne komme litte lizze lūke moatte rinne sille sitte sjen sjonge stean tinke wźze wolle
Unregelmäßige Zeitwörter Zahlen

Starke Zeitwörter:

wźze 'sein'

Gegenwart Vergangenheit Perfekt erstes Futur
ik bin ik wie ik haw west ik sil wźze
do bist do wiest do hast west do silst wźze
hy/se is hy wie hy hat west hy sil wźze
wy/se/Jo/jim binne wy wiene wy hawwe west wy sille wźzehawwe 'haben'

Gegenwart Vergangenheit Perfekt erstes Futur
ik haw ik hie ik haw hān ik sil hawwe
do hast do hiest do hast hān do silst hawwe
hy/se hat hy hie hy hat hān hy sil hawwe
wy/se/Jo/jim hawwe wy hiene wy hawwe hān wy sille hawwegean 'gehen'

Gegenwart Vergangenheit Perfekt erstes Futur
ik gean ik gie ik bin gien ik sil gean
do giest do giest do bist gien do silst gean
hy/se giet hy gie hy is gien hy sil gean
wy/se/Jo/jim geane wy giene wy binne gien wy sille geanstean 'stehen'

Gegenwart Vergangenheit Perfekt erstes Futur
ik stean ik stie ik haw stien ik sil stean
do stiest do stiest do hast stien do silst stean
hy/se stiet hy stie hy hat stien hy sil stean
wy/se/Jo/jim steane wy stiene wy hawwe stien wy sille steandwaan 'tun'

Gegenwart Vergangenheit Perfekt erstes Futur
ik doch ik die ik haw dien ik sil dwaan
do dochst do diest do hast dien do silst dwaan
hy/se docht hy die hy hat dien hy sil dwaan
wy/se/Jo/jim dogge wy diene wy hawwe dien wy sille dwaanjaan 'geben'

Gegenwart Vergangenheit Perfekt erstes Futur
ik jou ik joech ik haw jūn ik sil jaan
do joust do joechst do hast jūn do silst jaan
hy/se jout hy joech hy hat jūn hy sil jaan
wy/se/Jo/jim jouwe wy joegen wy hawwe jūn wy sille jaansjen 'sehen'

Gegenwart Vergangenheit Perfekt erstes Futur
ik sjoch ik seach ik haw sjoen ik sil sjen
do sjochst do seachst do hast sjoen do silst sjen
hy/se sjocht hy seach hy hat sjoen hy sil sjen
wy/se/Jo/jim sjogge wy seagen wy hawwe sjoen wy sille sjenfleane 'fliegen'

Gegenwart Vergangenheit Perfekt erstes Futur
ik fljoch ik fleach ik haw flein ik sil fleane
do fljochst do fleachst do hast flein do silst fleane
hy/se fljocht hy fleach hy hat flein hy sil fleane
wy/se/Jo/jim fleane wy fleagen wy hawwe flein wy sille fleanelizze 'legen, liegen'

Gegenwart Vergangenheit Perfekt erstes Futur
ik lis ik lei ik haw lein ik sil lizze
do leist do leist do hast lein do silst lizze
hy/se leit hy lei hy hat lein hy sil lizze
wy/se/Jo/jim lizze wy leine wy hawwe lein wy sille lizzekomme 'kommen'

Gegenwart Vergangenheit Perfekt erstes Futur
ik kom ik kaam ik bin kommen ik sil komme
do komst do kaamst do bist kommen do silst komme
hy/se komt hy kaam hy is kommen hy sil komme
wy/se/Jo/jim komme wy kamen wy binne kommen wy sille kommemoatte 'müssen'

Gegenwart Vergangenheit Perfekt erstes Futur
ik moat ik moast ik haw moatten ik sil moatte
do moatst do moast do hast moatten do silst moatte
hy/se moat hy moast hy hat moatten hy sil moatte
wy/se/Jo/jim moatte wy moasten wy hawwe moatten wy sille moattewolle 'wollen'

Gegenwart Vergangenheit Perfekt erstes Futur
ik wol ik woe ik haw wollen/ wold ik sil wolle
do wolst do woest do hast wollen do silst wolle
hy/se wol hy woe hy hat wollen hy sil wolle
wy/se/Jo/jim wolle wy woene wy hawwe wollen wy sille wollesille 'sollen, werden'

Gegenwart Vergangenheit Perfekt
ik sil ik soe ik haw sillen/ sild
do silst do soest do hast sillen
hy/se sil hy soe hy hat sillen
wy/se/Jo/jim sille wy soene wy hawwe sillenkinne 'können, kennen'

Gegenwart Vergangenheit Perfekt erstes Futur
ik kin ik koe ik haw kinnen/kind ik sil kinne
do kinst do koest do hast kinnen do silst kinne
hy/se kin hy koe hy hat kinnen hy sil kinne
wy/se/Jo/jim kinne wy koene wy hawwe kinnen wy sille kinnerinne 'laufen'

Gegenwart Vergangenheit Perfekt erstes Futur
ik rin ik rūn ik haw rūn ik sil rinne
do rinst do rūnst do hast rūn do silst rinne
hy/se rint hy rūn hy hat rūn hy sil rinne
wy/se/Jo/jim rinne wy rūnen wy hawwe rūn wy sille rinnesjonge 'singen'

Gegenwart Vergangenheit Perfekt erstes Futur
ik sjong ik song ik haw songen ik sil sjonge
do sjongst do songst do hast songen do silst sjonge
hy/se sjongt hy song hy hat songen hy sil sjonge
wy/se/Jo/jim sjonge wy songen wy hawwe songen wy sille sjongetinke 'denken'

Gegenwart Vergangenheit Perfekt erstes Futur
ik tink ik tocht [ņ] ik haw tocht ik sil tinke
do tinkst do tochst do hast tocht do silst tinke
hy/se tinkt hy tocht hy hat tocht hy sil tinke
wy/se/Jo/jim tinke wy tochten wy hawwe tocht wy sille tinkebrekke 'brechen'

Gegenwart Vergangenheit Perfekt erstes Futur
ik brek ik briek/bruts ik haw brutsen ik sil brekke
do brekst do briekst do hast brutsen do silst brekke
hy/se brekt hy briek/bruts hy hat brutsen hy sil brekke
wy/se/Jo/jim brekke wy brieken/brutsen wy hawwe brutsen wy sille brekkelūke 'ziehen'

Gegenwart Vergangenheit Perfekt erstes Futur
ik lūk ik loek/luts ik haw lutsen ik sil lūke
do lūkst do loekst do hast lutsen do silst lūke
hy/se lūkt hy loek/luts hy hat lutsen hy sil lūke
wy/se/Jo/jim lūke wy loeken/lutsen wy hawwe lutsen wy sille lūkefalle 'fallen'

Gegenwart Vergangenheit Perfekt erstes Futur
ik fal ik foel ik bin fallen ik sil falle
do falst do foelst do bist fallen do silst falle
hy/se falt hy foel hy is fallen hy sil falle
wy/se/Jo/jim falle wy foelen wy binne fallen wy sille fallesitte 'sitzen'

Gegenwart Vergangenheit Perfekt erstes Futur
ik sit ik siet ik haw sitten ik sil sitte
do sitst do sietst do hast sitten do silst sitte
hy/se sit hy siet hy hat sitten hy sil sitte
wy/se/Jo/jim sitte wy sieten wy hawwe sitten wy sille sittelitte 'lassen'

Gegenwart Vergangenheit Perfekt erstes Futur
ik lit ik liet ik haw litten ik sil litte
do litst do lietst do hast litten do silst litte
hy/se lit hy liet hy hat litten hy sil litte
wy/se/Jo/jim litte wy lieten wy hawwe litten wy sille littehālde 'halten'

Gegenwart Vergangenheit Perfekt erstes Futur
ik hāld ik hold/hālde ik haw holden/hālden ik sil hālde
do hāldst do holdst/hāldest do hast holden/hālden do silst hālde
hy/se hāldt hy hold/hālde hy hat holden/hālden hy sil hālde
wy/se/Jo/jim hālde wy holden/hālden wy hawwe holden/hālden wy sille hāldebegjinne 'anfangen'

Gegenwart Vergangenheit Perfekt erstes Futur
ik begjin ik begūn ik bin begūn ik sil begjinne
do begjinst do begūnst do bist begūn do silst begjinne
hy/se begjint hy begūn hy is begūn hy sil begjinne
wy/se/Jo/jim begjinne wy begūnen wy binne begūn wy sille begjinnebegripe 'begreifen, verstehen'

present past perfect future
ik begryp ik begriep ik haw begrepen ik sil begripe
do begrypst do begriepst do hast begrepen do silst begripe
hy/se begrypt hy begriep hy hat begrepen hy sil begripe
wy/se/Jo/jim begripe wy begriepen wy hawwe begrepen wy sille begripe1. Klasse der schwachen Zeitwörtern:

fiele 'fühlen'

Gegenwart Vergangenheit Perfekt erstes Futur
ik fiel ik fielde ik haw field ik sil fiele
do fielst do fieldest do hast field do silst fiele
hy/se fielt hy fielde hy hat field hy sil fiele
wy/se/Jo/jim fiele wy fielden wy hawwe field wy sille fielehearre 'hören'

Gegenwart Vergangenheit Perfekt erstes Futur
ik hear ik hearde ik haw heard ik sil hearre
do hearst do heardest do hast heard do silst hearre
hy/se heart hy hearde hy hat heard hy sil hearre
wy/se/Jo/jim hearre wy hearden wy hawwe heard wy sille hearrebrūke 'gebrauchen'

Gegenwart Vergangenheit Perfekt erstes Futur
ik brūk ik brūkte ik haw brūkt ik sil brūke
do brūkst do brūktest do hast brūkt do silst brūke
hy/se brūkt hy brūkte hy hat brūkt hy sil brūke
wy/se/Jo/jim brūke wy brūkten wy hawwe brūkt wy sille brūke2. Klasse der schwachen Zeitwörtern:

harkje 'horchen'

Gegenwart Vergangenheit Perfekt erstes Futur
ik harkje ik harke ik haw harke ik sil harkje
do harkest do harkest do hast harke do silst harkje
hy/se harket hy harke hy hat harke hy sil harkje
wy/se/Jo/jim harkje wy harken wy hawwe harke wy sille harkjeboartsje spielen'

Gegenwart Vergangenheit Perfekt erstes Futur
ik boartsje ik boarte ik haw boarte ik sil boartsje
do boartest do boartest do hast boarte do silst boartsje
hy/se boartet hy boarte hy hat boarte hy sil boartsje
wy/se/Jo/jim boartsje wy boarten wy hawwe boarte wy sille boartsjeUnregelmäßige Zeitwörter der 2. Klasse:

Gegenwart Vergangenheit Perfekt Bedeutung
ik bergje/ hy berget ik burch ik haw burgen bergen
ik fjochtsje/ hy fjochtet ik focht ik haw fochten fechten/ kämpfen
ik hingje/ hy hinget ik hong ik haw hongen hangen/ hängen
ik keapje/ hy keapet ik kocht [ņ] ik haw kocht kaufen
ik laitsje/ hy laket ik lake ik haw lake lachen
ik meitsje/ hy makket ik makke ik haw makke machen
ik reitsje/ hy rekket ik rekke ik haw rekke treffen
ik sykje/ hy siket ik socht [ņ] ik haw socht suchen
ik waskje/ hy wasket ik wosk ik haw wosken waschenZahlen

   
ien 1 alve 11 ienentweintich* 21
twa tolve twaentweintich
trije trettjin  
fjouwer fjirtjin  
fiif fyftjin  
seis sechtjin  
sān santjin  
acht achttjin  
njoggen njoggentjin njoggenentweintich
tsien 10 tweintich 20 tritich 30

*[jinn:twaintich]

   
heal ½ in fjirde ¼ oardel 1½
de helte die Hälfte    
 
   
tsien 10   hūnderttūzen 100 000
tweintich twahūndert  
tritich    
fjirtich    
fyftich    
sechstich    
santich    
tachtich    
njoggentich    
hūndert 100 tūzen 1000 miljoen 1 000 000
 
   
earste erste alfte  
twadde tolfte  
tredde trettjinde  
fjirde    
fyfte    
sechste    
sande    
achtste   hūnderste
njoggende   tūzenste
tsiende 10te tweintichste miljoenste