YNDEKS/ INDEX
aanst 5.
aardich 10.
acht 8.
al 8, 13.
ld 2.
lder 8.
alhiel 12.
alle 10.
allegearre 13.
alles 13.
allinne 13, 14.
altyd 10.
alve 11.
Amearika 9.
anderje 15.
as 8, 10, 11, 12
beammen 11.
bd 11.
bedoelst 9.
begjinne 10, 13.
beide 6.
benaud 15.
benei 9.
bern 7.
besite 9.
bste 13.
besykje 5.
betiid 11.
better 9.
bin 3, 12.
binne 2.
bist 3, 14.
bliuwe 9.
boartsje 7.
boer 3.
boppe 3, 13.
boud 12.
bouwer 12.
bringe 10.
broer 9.
buorman 10.
buorren 5.
bten 11.
by 7, 10, 13
bytsje 6.
dagen 10.
dan 3, 4, 14.
dat 4, 5, 7, 13.
de 2, 3, 5, 6...
dei 7.
dr 5, 12, 13, 15.
der 6, 7, 11, 12....
derfoar 12.
dermei 15.
drnei 13.
derom 7.
drom 10.
dert 9.
ding 14.
dit 12.
dizze 14.
djoere 12.
do 3, 5, 9.
doar 6.
doarren 6.
dochs 7.
doe 14.
doel 13.
draach 6.
drok 3.
druveskers 15.
dus 9, 10.
dwaan 5, 10, 12.
dy 1, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15.
dyn 12.
'e 5, 7.
each 14.
eagen 14.
earst 11, 13.
efkes 7, 11.
eigen 10.
ein 14.
eintsje 10.
ek 2, 3, 5, 10, 14.
elk 12.
elke 14.
en 3, 12, 14.
er 8.
faak 10.
faaks 13.
faker 9.
famke 10.
famylje 13.
fan 5, 11, 12, 15.
fansels 10.
feest 8.
feilichheidsrym 14.
fekje 15.
ferline 9.
ferlykje 15.
fersin 15.
fertelden 14.
fervjen 9.
fielen 10.
fierder 5.
fierder 10.
fiif 5.
fine 9.
fjirtich 14.
fjirtich 8.
fjirtjin 14.
fjouwer 4.
fleanmesine 14.
foar 5, 12, 15.
foel 14.
fol 4.
folgjende 3.
folk 12.
folle 4.
freegje 9.
Fries 10.
frij 14.
frou 9, 13.
froulju 6.
Frysk 6, 10.
Frysln 9.
fuort 7.
fuortgean 7.
fyftich 8.
fyftich 14.
fyts 2.
gns 10.
gau 4, 8.
gean 6, 10, 11, 14, 15.
geane 5, 6, 13.
gewurde 12.
gie 7.
gien 9.
giest 13.
giet 1, 9.
God 14.
goed 1, 5, 7.
goede 6.
goeie 1.
goeie 10.
goendei 10.
graach 10.
grammatika 5.
grif 4.
grn 12.
grut 10.
guon 11.
ha 5.
hlde 10.
hn 4.
hannen 15.
hannen 15.
har 8, 9.
harkje 2.
hast 3, 11, 13.
hat 10.
haw 3.
hawwe 4, 7, 10, 14.
hear 10.
hearre 13.
hearren 10.
heart 10.
heden 9.
heech 10.
heit 8.
helje 9.
hie 10.
hiele 9.
hielendal 10.
hieltyd 15.
hiene 9.
hier 15.
him 9, 11.
hinne 13.
hjir 4.
hjir 10.
hjoed 4.
hoe 1, 8, 9.
hoechst 15.
hoege 15.
hokker 6.
holle 6, 7.
hompke 5.
hn 10.
hs 2.
huzen 12.
hy 5, 8.
hy 8.
hynders 15.
hynsteriden 15.
ien 1, 7.
iene 14, 15.
ierde 13.
ik 3, 5, 6, 7, 10.
in 3, 6, 10, 12.
in 3, 6, 12.
Ingelsk 6.
is 1, 15.
it 1, 2, 5, 7...
ite 4.
iten 7.
ja 3, 4.
jaan 11.
Jan 1.
jas 6.
jeuzelt 15.
jier 8.
jierdei 8.
jild 12.
jim 4, 8.
jimme 13.
jin 12.
jins 10.
jiskfet 10.
jo 10.
jong 2.
jonge 10.
jou 11.
jouwe 11.
ju 13.
jnen 10.
jns 11.
juster 4.
k 10.
kld 11.
kant 12.
kast 4.
keapet 12.
kin 5, 12.
kinne 4, 5, 6.
kinnen 9.
Klaas 9.
klear 8.
ko 2.
koart 9.
koe 9.
koene 14.
koest 14.
komme 9.
komt 10.
kostje 10.
krekt 7.
krekte 15.
krije 12.
krijt 4.
ln 13.
lang 9.
lns 13.
lear 5.
leard 10.
leauwe 9.
leist 11.
leit 15.
les 1.
lst 12.
lstekens 9.
lstich 10.
let 11.
libben 12.
liket 5.
lis 11.
lit 11, 12.
lizze 11.
lizzen 11.
ljocht 11.
Ljouwert 9.
lju 10.
lokwinske 8.
los 14.
ldsprekker 2.
lks 12.
lyk 12.
lyn 9.
lytse 9.
makke 12.
maklik 10.
ml 7.
man 9.
manlju 6.
mar 2, 4, 6, 7, 13.
mear 12.
mei 1, 9, 10, 15.
meie 5.
meinimme 13.
meist 11.
meitsje 8, 12.
meitsjen 10.
mem 8.
men 4.
ms 11.
meter 14.
middeis 11.
min 4.
minsken 10.
moai 11.
moaier 11.
moarn 7.
moarns 11.
moast 14.
moasten 14.
moatte 5.
moatte 6, 10.
mul 14.
my 1, 5.
myn 9.
'n 4.
nea 9.
nearne 15.
neat 12.
nee 3, 4, 5.
neef 13.
nei 13.
nei 2, 7, 15.
net 4, 6, 10, 11...
nij 2.
nije 5, 8.
nim 13.
nimt 12.
njoggen 9.
no 3, 8, 11, 13, 14.
noarden 13.
noch 3, 8, 9, 13, 14.
nuete 15.
nmer 15.
nmers 14.
o 11, 12.
oan 7, 9, 10,11, 15.
oar 12.
oars 11, 14.
oarsom 15.
och 10.
oefening 9.
oer 6, 7, 9, 11, 12, 15.
oere 11.
oersetting 15.
oerstallich 9.
f 11.
of 14.
oft 14.
om 9, 14., 15.
op 11.
op 12.
op 6, 9, 12, 15.
orizjinele 15.
pake 12.
papier 15.
past 4.
pet 6.
pit 11.
plak 8, 12.
praat 10.
prate 9, prate 10.
protte 10.
Pyt 1.
pypke 15.
regear 12.
reint 6.
reis 4.
reizger 14.
rekkenje 15.
rekkenjen 15.
resultaat 15.
rieplachtsje 5.
rinne 10.
rint 7.
ris 11, 13.
rjochte 12.
ryk 12.
rym 14.
sa 4, 7.
safolle 12.
salang 12.
samar 14.
sn 7.
se 6, 7, 8, 11.
seach 14.
sd 5.
sei 5.
seis 6.
sels 10, 11.
set 8.
set 15.
sette 11.
siet 14.
siik 11.
siket 15.
sil 10, 11, 13, 15.
sille 5.
Simen 10.
sin 8.
sin 11.
sinesapels 11.
sitst 15.
sitte 11, 14.
sitten 14.
sizze 10.
sizzen 15.
sjen 13, 14.
sjoch 7.
sjochst 15.
sjoen 9.
sjogge 10.
sjonge 7.
sjongen 7.
skamje 12.
skiep 7.
skjin 10.
skoalle 7.
skoalmaster 9.
skouder 14.
skriuw 15.
skynt 11.
sliepe 14.
smoarch 10.
snein 8.
sneon 8.
soe 10, 15.
sokke 10.
sokken 10.
soks 12.
spaasje 9.
sprek 15.
sprutsene 15.
steane 12.
stie 12.
stik 12.
stikken 12.
stil 13.
stoel 14.
strjitte 12.
stuollen 11.
suden 13.
suertsje 15.
sker 5.
snder 11.
suster 9.
swimfest 14.
syn 8.
't 9, 10, 11, 12, 14.
ta 5, 13, 14.
taal 10.
tafel 11.
tank 14.
tanke 4, 5.
te 4, 8, 10, 14, 15.
tee 5.
tegearre 6.
teld 14.
ths 10.
ticht 6.
tichte 6.
tichteby 9.
tichterby 9.
tige 9.
tiid 10.
tink 7, 9.
tocht 13.
tolve 12.
trettjin 13.
trije 3.
troch 6.
trui 15.
tsien 10.
tsiis 5.
tsjerke 6.
tsjin 10, 11, 12.
tn 11.
tusken 13.
twa 2.
nder 13, 14.
nderweis 14.
s 4, 6.
t 14.
uzes 8.
wa 10, 13.
waar 5, 6, 7, 11.
waarden 14.
wakker 7.
wannear 8.
want 9.
wat 5, 6, 9, 11, 15.
watst 12.
wei 7, 10.
wein 2.
weinen 2.
wenne 10.
wennen 12.
wennet 9.
wer 8, 14.
wr 9.
wr 9.
werom 15.
west 7, 9.
wie 12, 14.
wiene 9.
wier 14.
wiet 6.
wiette 6.
wike 8.
winke 3.
winst 12.
wis 4.
wit 9.
witst 15.
witte 9.
woe 6.
woest 15.
wol 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14.
wolle 5, 10.
wolst 5, 9.
wrld 9.
wurd 13.
wurde 5, 13.
wurden 5.
wurdt 8, 11.
wurk 9, 10.
wy 5, 6.
yn 5, 7, 13, 15.
ynienen 13.
ynoarder 10.
yt 11.