Kurso frizona 9 de Pyt Kramer  
 
Iru al leciono 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Gramatiko Grafismo Indekso

Les njoggen (9).  

Klik op 'e ldsprekker en harkje nei de tekst.

Wr prate se oer? Pri .
Tajpu esperantan vorton en la faketo

Dat is fier .
Tajpu frizan vorton en la faketo

  FolgjendeAuskultu ankoraufoje.

------------------------------------
Auskultu kaj provu rediri Pyt.

Vi estas Pyt: Auskultu kaj respondu!
------------------------------------
Auskultu kaj provu rediri Jan.

Vi estas Jan: Parolu post la pep kaj auskultu!

PYT: Wr hawwe jim west?

JAN: Op besite by s Aaltsje, myn suster.

P. Wolst wol leauwe dat wy net witte wr't dy wennet?

J. Dy binne al lang lyn nei Amearika gien.
Dr koe har man wurk fine.

P. Dat is fier fuort! Benei de hiele wrld oer!

J. Ja, se hiene hjir better wat tichterby bliuwe kinnen.
Har twa lytse bern ha wy ek noch nea sjoen.
Mar wat ik dy freegje woe, hoe is it mei jim Klaas?

P. Do bedoelst myn broer?
Dy is skoalmaster yn Ljouwert.
Hoe't it op 't heden mei him giet, wit ik net.
Mar ferline wike wiene hy en syn frou tige oan it fervjen yn har nij hs.

J. Dus dy bliuwe yn Frysln.
Dat is ek better, want dan komme se wat faker.
Auskultu kaj legu la tekston.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Auskultu kaj rediru Pyt.

Vi estas Pyt: Auskultu kaj respondu!
------------------------------------
Auskultu kaj rediru Jan.

Vi estas Jan: Parolu post la pep!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

FolgjendeBoppeOefening (tink om de lstekens) Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

Kie estis vi?

Traduku la frazon en friza kaj tajpu la tradukon en la faketo

Ili havis pli bona io pli proksime povi resti.

Traduku en friza

Auskultu la tekston kaj tajpu
en friza en la faketo


  Folgjende Boppe

wier/ net wier.
Tajpu "wier" (vera) au "net wier" (malvera) en la faketo

Se binne koart lyn nei Amearika gien.

Dat is fier fuort.

Har lytse bern ha wy wol sjoen.

Us Klaas bliuwt yn Frysln.

Jan syn suster wennet yn Kanada.


    Folgjende Boppe


Meitsje in goede sin.
Tajpu la korekta numero en la faketo.

Wr hast do 1 fuort gien.

Ik wit net 2 mar better bliuwe.

Hy is sneon 3 dyn suster.

Se kinne hjir 4 wr't se wennet.

Ik bedoel 5 juster west?


    Folgjende Boppe

 


Typ it goede wurd.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

wr / wer is myn fyts?

Se binne nei Amearika gean / gien.

Ik wit net wr / wr't er wennet.

Ljouwert is tichteby / tichterby as Amearika.

Dan komme se wat faak / faker.    Folgjende Boppe

 


Set it goede wurd te plak.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).
bliuwe - besite - op 't heden - jier - woe - lyn - wurk

Wy hawwe op west.

Dat is al lang .

Dr koe ik goed fine.

Wy binne oan it fervjen.

Ferline hawwe wy nei Kanada west.

Dat ik dy freegje.

Se yn Amearika.

    Folgjende Boppe
Skribu kaj parolu
1. Auskultu la tekston kaj provu skribi en friza sur papero.

2. Komparu la rezultaton kontrau la teksto originala.

3. Parolu de via teksto kaj komparu kontrau la teksto paroli.
    Boppe