Kurso frizona 6 de Pyt Kramer  
 
Iru al leciono 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Gramatiko Grafismo Indekso

Les seis (6).      

Klik op 'e ldsprekker en harkje nei de tekst.

Chu ili iras kune?
Tajpu esperantan vorton en la faketo

Kio faras? .
Tajpu esperantan vorton en la faketo

  FolgjendeAuskultu ankoraufoje.

------------------------------------
Auskultu kaj provu rediri Pyt.

Vi estas Pyt: Auskultu kaj respondu!
------------------------------------
Auskultu kaj provu rediri Jan.

Vi estas Jan: Parolu post la pep kaj auskultu!


  Les seis
   
JAN: Geane de froulju mei s?

PYT: Nee, ik woe mar tegearre gean.

J. Troch hokker doar moatte wy?

P. Wy kinne troch beide doarren.

J. It reint in bytsje, it is wiet waar.

P. Wy kinne wol oer wat wiette, net?

J. Ja, ik haw in goede pet op'e holle.

P. En ik draach in tichte jas!


Auskultu kaj legu la tekston.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Auskultu kaj rediru Pyt.

Vi estas Pyt: Auskultu kaj respondu!
------------------------------------
Auskultu kaj rediru Jan.

Vi estas Jan: Parolu post la pep!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

Folgjende Boppe

Ekzercadoj (atentu interpunkciajn signojn) Kopiu kaj gluu:
(Eliminu interspacojn superfluajn).

Wy geane togearre.

Traduku la frazon en esperanto kaj tajpu la tradukon en la faketo

Mia palto estas nepenetrabla de akvo.

Traduku en friza

Auskultu la tekston kaj tajpu
en friza en la faketo

  Folgjende Boppe

 

wier/ net wier.
Tajpu "wier" (vera) au "net wier" (malvera) en la faketo

Jan hat in pet.

De froulju geane mei.

Wy kinne mar troch ien doar.

It reint net.

Wy kinne oer wiette.

    Folgjende Boppe


Faru bona frazo.
Tajpu la korekta numero en la faketo.

Troch hokker 1 tegearre gean.

Wy kinne troch 2 goede petten op'e holle.

Wy hawwe 3 doar moatte wy?

Ik kin wol oer 4 beide doarren.

Wy kinne wol 5 wat wiette.

    Folgjende Boppe

 


Typ it goede wurd.
Kopiu kaj gluu:
(Eliminu interspacojn superfluajn).

Hy hat in jas / pet op 'e holle.

Wy kinne troch beide doaren / doarren.

Hy draacht in ticht / tichte jas.

Wy kinne net oer de wiete / wiette.

De froulju gean / geane mei.


    Folgjende Boppe


Skribu kaj parolu
1. Auskultu la tekston kaj provu skribi en friza sur papero.

2. Komparu la rezultaton kontrau la teksto originala.

3. Parolu de via teksto kaj komparu kontrau la teksto paroli.

    Boppe