Kurso frizona 5 de Pyt Kramer  
 
Iru al leciono 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Gramatiko Grafismo Indekso

Les fiif (5).      

Klik op 'e ldsprekker en harkje nei de tekst.

Kio trinkas ili?
Tajpu esperantan vorton en la faketo

Kio manghas ili?
Tajpu esperantan vorton en la faketo

  FolgjendeAuskultu ankoraufoje.

------------------------------------
Auskultu kaj provu rediri Jan.

Vi estas Jan: Auskultu kaj respondu!
------------------------------------
Auskultu kaj provu rediri Pyt.

Vi estas Pyt: Parolu post la pep kaj auskultu!


  Les fiif
   
   
PYT: Wolst do ek sker yn 'e tee ha?

JAN: Nee, tanke.

.. Wat sille wy fierder dwaan?

P. Wy geane aanst nei de buorren.

J. Dat liket my wol goed ta.

P. Hjir is noch in hompke tsiis foar dy.

J. Dr kin ik wol sd fan wurde.


Auskultu kaj legu la tekston.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Auskultu kaj rediru Jan.

Vi estas Jan: Auskultu kaj respondu!
------------------------------------
Auskultu kaj rediru Pyt.

Vi estas Pyt: Parolu post la pep!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

Folgjende Boppe


wier/ net wier.
Tajpu "wier" (vera) au "net wier" (malvera) en la faketo

Jan wol sker yn 'e tee ha.

Wy geane net nei de buorren.

Pyt hat tsiis.

Dr wurdt Jan sd fan.
    Folgjende Boppe

Ekzercadoj (atentu interpunkciajn signojn) Kopiu kaj gluu:
(Eliminu interspacojn superfluajn).

Chu vi volas teo?

Traduku la frazon en friza kaj tajpu la tradukon en la faketo
(Aksent-literoj povos oni preni de la antaua paragrafo!)

Ni estas satigata.

Traduku en friza

Auskultu la tekston kaj tajpu
en friza en la faketo

  Folgjende Boppe

 

Tajpu la korektan vorton.
Kopiu kaj gluu:
(Eliminu interspacojn superfluajn).

Dat is in jong / jonge ko.

Wy leare in nij / nije wurd.

Jim krije goed / goede lessen.

It is min / minne waar.


    Folgjende Boppe


Skribu kaj parolu
1. Auskultu la tekston kaj provu skribi en friza sur papero.

2. Komparu la rezultaton kontrau la teksto originala.

3. Parolu de via teksto kaj komparu kontrau la teksto paroli.

    Boppe