Kurso frizona 15 de Pyt Kramer  
 
Iru al leciono 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Gramatiko Grafismo Indekso Verboj

Les fyftjin (15). Klik op 'e ldsprekker en harkje nei de tekst.

Pyt siket om trui.
Typ in Frysk wurd yn it fekje

Want dan er te hynsteriden.
Typ in Frysk wurd yn it fekje

Jan is foar hynders.
Typ in Frysk wurd yn it fekje

  Folgjende
















Harkje nochris.

------------------------------------
Harkje en besykje Pyt nei te sizzen.

Jo BINNE Pyt: Harkje en anderje!
------------------------------------
Harkje en besykje Jan nei te sizzen.

Jo BINNE Jan: Sprek nei it pypke en harkje!

















JAN: Wat is der oan?

PYT: Sjochst ek wr't myn trui leit?
J. Nee, ik soe it net sizze kinne.

P. Hast him nearne sjoen?
J. Nee, wat woest dermei?

P. Ik sil te hynsteriden.
J. Bist dan net benaud?

P. Nee, it binne dochs nuete hynders?
J. Dr hoechst net op te rekkenjen.

P. Och dy iene jeuzelt hieltyd om in suertsje,
fan dy druveskers, witst wol?

J. No, fersin dy mar net,
aanst sitst mei de hannen yn it hier.
Harkje en ls mei.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Harkje en sis Pyt nei.

Jo BINNE Pyt: Harkje en anderje!
------------------------------------
Harkje en sis Jan nei.

Jo BINNE Jan: Sprek nei it pypke!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

FolgjendeBoppe















Oefening (tink om de lstekens) Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

Pyt estas ne tima.

Set de sin oer yn it Frysk en typ de oersetting yn it fekje

Jan ne vidas la trikotveston de Pyt.

Set oer yn it Frysk

Harkje nei de tekst en typ yn it
Frysk yn it fekje

  Folgjende Boppe





















wier/ net wier.
Typ "wier" of "net wier" yn it fekje.

Jan sjocht de trui lizzen.

Jan sil te hynsteriden.

De hynders binne nuet.

It hynder wol in suertsje hawwe.

Is der wat oan?

Pyt wol de trui oan hawwe te hynsteriden.

Pyt seit dat Jan him net fersinne moat.

Aanst sit Pyt mei de hannen yn it hier. Folgjende Boppe














Meitsje in goede sin.
Typ it krekte nmer yn it fekje.

Hast 1 is der oan?

Ik sil 2 wr't myn trui leit?

Bist 3 him nearne sjoen?

Dy 4 mei de hannen yn it hier.

Sjochst ek 5 te hynsteriden.

Aanst sitst 6 dan net benaud?

Wat 7 hoechst net op te rekkenjen.

Dr 8 iene jeuzelt hieltyd om in suertsje. Folgjende Boppe














Typ it goede wurd.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).


Sjocht / sjochst er wol wr't de trui leit?

It is in nuete / nuet hynder.

Hy hast/ hat de trui net sjoen.

Ik soe it net witte / sizze kinne.

No, fersin hy / dy mar net.

Dr hoechst net op te rekkenjen / rekkenje.

Witst ek dr't/ wr't myn trui leit?

Hy sit / sitst mei de hannen yn it hier. Folgjende Boppe














Set it goede wurd te plak.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

rekkenje - jas - leit - sjoch - net - hier - him - foar - fersint - sil

Dr myn trui!
Ik haw
nearne sjoen.
Hy te autoriden.
Dr kinne wy op
.
Pyt
him wol faker.
Jan is benaud
hynders.
Ik
it hynder net.
Hy sit mei de hannen yn it
.
Jan kin
hynsteride.
Dy siket syn
.

   
  Folgjende Boppe
















Skriuw en sprek




1. Harkje nei de tekst en besykje yn it Frysk op papier te skriuwen.

2. Ferlykje it resultaat mei de orizjinele tekst.

3. Sprek fan Jo tekst en ferlykje it mei de sprutsene tekst.








Nova: CD-ROM kaj vortaroj. Boppe