Kurso frizona 14 de Pyt Kramer  
 
Iru al leciono 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Gramatiko Grafismo Indekso

Les fjirtjin (14). Klik op 'e ldsprekker en harkje nei de tekst.

Pyt rakontas de la .
Tajpu esperantan vorton en la faketo

Chu ili povis preni senplie segho? .
Tajpu esperantan vorton en la faketo

Chu ili povis dumvoje bone dormi? .
Tajpu esperantan vorton en la faketo

  Folgjende
Auskultu ankoraufoje.

------------------------------------
Auskultu kaj provu rediri Jan.

Vi estas Jan: Auskultu kaj respondu!
------------------------------------
Auskultu kaj provu rediri Pyt.

Vi estas Pyt: Parolu post la pep kaj auskultu!

PYT: Doe't ik de fleanmesine seach, tocht ik: "Wat is dat in grut ding."
Fan de iene ein nei de oare is it wol fjirtich meter.
JAN: Is dat wol wier?

P. Ja, en doe waarden wy teld om te sjen oft elke reizger der wie.
En moast ik no oan dizze kant sitte of oan'e oare kant?
J. Koest samar net sitten gean?

P. Nee, dat giet mei nmers, om't se oars net witte wat frij is. En doe't ik siet, moast ik in feilichheidsrym om hawwe.

J. Allinne om 'e mul?

P. Ja, en se fertelden ek noch dat nder de stoel in swimfest siet.
J. Koene jim nderweis wat sliepe?

P. Och, dat foel net ta; no en dan de eagen efkes ticht.
En doe't wy der t moasten, koe ik de rym net los krije.
J. Mar God tank bist der no wer.
Auskultu kaj legu la tekston.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Auskultu kaj rediru Jant.

Vi estas Jan: Auskultu kaj respondu!
------------------------------------
Auskultu kaj rediru Pyt.

Vi estas Pyt: Parolu post la pep!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

Oefening (tink om de lstekens) Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

La aeroplano estis grandan objekton.

Traduku la frazon en friza kaj tajpu la tradukon en la faketo

Tiam ni farighis kalkulinta.

Traduku en friza

Auskultu la tekston kaj tajpu
en friza en la faketo

  Folgjende Boppe

wier/ net wier.
Tajpu "wier" (vera) au "net wier" (malvera) en la faketo

De fleanmesine is in grut ding.

Hy wie fyftich meter lang.

De reizgers waarden teld.

Se koene samar sitten gean.

De feilichheidsrym siet ek oer it skouder.

Se koene nderweis goed sliepe.

No en dan koene de eagen efkes ticht.

Pyt koe de feilichheidsrym net loskrije. Folgjende Boppe


Meitsje in goede sin.
Tajpu la korektan numeron en la faketo.

De fleanmesine 1 wol fyftich meter lang.

Wiene 2 los makke.

Hy wie 3 wie in grut ding.

Oan hokker 4 stoel siet in swimfest.

Dat is 5 alle reizgers der wol?

Ik hie de feilichheidsrym 6 teld op skoalle.

Under de 7 net wier.

De bern wurde 8 kant wolst do sitte? Folgjende Boppe

 


Typ it goede wurd.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).


It is net / neat wier.

Alle reizgers sitte / sit op har stuollen.

Oan hokker kant moat / wie ik sitte?

Se witte / kinne net wat frij is.

It wie in grutte / grut ding.

Ik koe sitte / sitten gean.

Moast do in feilichheidsrym op / om hawwe?

Wy waarden telle / teld. Folgjende Boppe


Set it goede wurd te plak.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

oft - net - no - samar - tige - der - ek - om - wol - oars

De fleanmesine is grut.
Hy is fjirtich meter lang.
Dat is wier.
Ik woe sjen Jan der wie.
Oan hokker kant moast ik sitte?
Men koe net sitten gean.
Se witte net wat frij is.
De rym sit 'e mul.
Dat fertelden se noch.
No bist wer.

   
  Folgjende Boppe
Skribu kaj parolu
1. Auskultu la tekston kaj provu skribi en friza sur papero.

2. Komparu la rezultaton kontrau la teksto originala.

3. Parolu de via teksto kaj komparu kontrau la teksto paroli.
    Boppe


 

 

 

 

 

snt 7 july 2001