Kurso frizona 13 de Pyt Kramer  
 
Iru al leciono 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Gramatiko Grafismo Indekso

Les trettjin (13). Klik op 'e ldsprekker en harkje nei de tekst.

Ili volas al .
Tajpu esperantan vorton en la faketo

Chu la edzina iros kun? .
Tajpu esperantan vorton en la faketo

Ili vizitos la .
Tajpu esperantan vorton en la faketo

  FolgjendeAuskultu ankoraufoje.

------------------------------------
Auskultu kaj provu rediri Pyt.

Vi estas Pyt: Parolu post la pep kaj auskultu!
------------------------------------
Auskultu kaj provu rediri Jan.

Vi estas Jan: Auskultu kaj respondu!

PYT: Ik sil nei Amearika.

JAN: No ju! Giest dr allinne hinne?

P. Nee, ik nim de frou mei; it is it bste ln fan ierde, no?

J. Hoe komt dit sa ynienen?

P. No, wy hearre hast neat mear fan 'e famylje, gjin wurd. Se wurde sa stil, dat ik tocht, wy moatte der mar ris sjen.

J. Geane jim by allegearre lns?

P. Dat is it doel al.

J. Nei wa sille jim it earst ta?

P. Wy witte noch net wr't wy begjinne.
Faaks it earst nder yn it suden.
Dan nei Klaas, dy wennet der tusken yn.
En drnei nei myn neef boppe yn it noarden.

J. Dan hast alles ek hn, net?

P. Och ja, men wol alle famylje eins opsykje.
Auskultu kaj legu la tekston.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Auskultu kaj rediru Pyt.

Vi estas Pyt: Parolu post la pep!
------------------------------------
Auskultu kaj rediru Jan.

Vi estas Jan: Auskultu kaj respondu!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

FolgjendeBoppeOefening (tink om de lstekens) Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

Mi iros al Ameriko.

Traduku la frazon en friza kaj tajpu la tradukon en la faketo

Chu vi iros sola?

Traduku en friza

Auskultu la tekston kaj tajpu
en friza en la faketo

  Folgjende Boppe

wier/ net wier.
Tajpu "wier" (vera) au "net wier" (malvera) en la faketo

Jan sil nei Amearika.

De frou giet mei.

Se hearre wol ris wat fan 'e famylje.

It doel is om by allegearre lns te gean.

Se geane earst nei it noarden.

Pyt syn neef wennet der tusken yn.

Dan hawwe se alles hn.

Se moatte alle famylje opsykje. Folgjende Boppe


Meitsje in goede sin.
Tajpu la korektan numeron en la faketo.

Ik tocht dat 1 it bste ln fan ierde.

Frysln is 2 nei Ljouwert.

Se wurde sa stil 3 wy der mar ris sjen moasten

Ik sil 4 by allegearre lns.

Wy geane net 5 wr't wy begjinne.

Dr gean ik 6 dat it liket net goed.

Wy witte wol 7 alles hn.

Dan hawwe wy 8 allinne hinne. Folgjende Boppe


Typ it goede wurd.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).


Ik sil nei / wei Frysln.

Geane jimme / do dr ek hinne?

Hoe / Wa komt dit sa ynienen?

Wy hearre hast / tige neat mear.

It is it doel dat / dr't wy by allegearre lns geane.

Earst wolle ik / wy nei it suden ta.

Klaas wenne / wennen yn Ljouwert.

Wy begjinne nder / boppe yn it noarden. Folgjende Boppe


Set it goede wurd te plak.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

op - mear - gean - yn - allegearre - alle - earst - noch - giet - nei

Ik dr allinne hinne.
Hy sil Amsterdam.
De frou
mei.
Wy hearre neat fan jim.
Wy geane by allegearre besite.
Hy sil nei it suden.
Se witte net
wr't se begjinne.
Dan haw ik se hn.
Ik wol
famylje opsykje.
Myn neef wennet it noarden.

  Folgjende Boppe
Skribu kaj parolu
1. Auskultu la tekston kaj provu skribi en friza sur papero.

2. Komparu la rezultaton kontrau la teksto originala.

3. Parolu de via teksto kaj komparu kontrau la teksto paroli.
    Boppe