Kurso frizona 12 de Pyt Kramer  
 
Iru al leciono 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Gramatiko Grafismo Indekso

Les tolve (12). Klik op 'e ldsprekker en harkje nei de tekst.

Wr prate se oer? Pri .
Tajpu esperantan vorton en la faketo

Ghi estas nun .
Tajpu esperantan vorton en la faketo

La novoj kostas multa .
Tajpu esperantan vorton en la faketo

  FolgjendeAuskultu ankoraufoje.

------------------------------------
Auskultu kaj provu rediri Pyt.

Vi estas Pyt: Auskultu kaj respondu!
------------------------------------
Auskultu kaj provu rediri Jan.

Vi estas Jan: Parolu post la pep kaj auskultu!JAN: Dit is it plak dr't s pake-en-dy wennen.

PYT: Stie der dan in hs op dit plak?

J. Ja, mar it wie op't lst alhiel stikken.

Se ha dr no tn fan 'e grn makke.

En se hawwe oan'e oare kant in oar hs boud, lyk foar de skoalle oer.

P. O, oan dat rjochte stik strjitte.

Dr steane wol mear nije huzen.
Auskultu kaj legu la tekston.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Auskultu kaj rediru Pyt.

Vi estas Pyt: Auskultu kaj respondu!
------------------------------------
Auskultu kaj rediru Jan.

Vi estas Jan: Parolu post la pep!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

Folgjende Boppe

 

JAN: O, dat binne dy djoere, dy't safolle jild kostje!

PYT: Ja, dr meitsje se aardich winst op.

Dr hat de bouwer aanst in lks libben fan.

J. Men soe jin derfoar skamje.

Ik bin der op tsjin dat it regear soks gewurde lit.

P. Och, salang as it dyn jild mar net is.

En it is ryk folk dat sokke huzen keapet.

J. Ja, dr kin men neat oan dwaan.

Elk nimt wat er krije kin.
Auskultu kaj legu la tekston.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Auskultu kaj rediru Pyt.

Vi estas Pyt: Auskultu kaj respondu!
------------------------------------
Auskultu kaj rediru Jan.

Vi estas Jan: Parolu post la pep!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

FolgjendeBoppeOefening (tink om de lstekens) Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

La domo estas rompita.

Traduku la frazon en friza kaj tajpu la tradukon en la faketo

Ili farintis ghardenon de la tero. [= havas farinta].

Traduku en friza

Auskultu la tekston kaj tajpu
en friza en la faketo

  Folgjende Boppe

wier/ net wier.
Tajpu "wier" (vera) au "net wier" (malvera) en la faketo

Hjir wenje s pake-en-dy.

It hs wie op't lst net moai mear.

Oan dat rjochte stik strjitte hawwe se tn makke.

Dr steane wol mear lde huzen.

De bouwer hat in goed libben.

It regear lit it net gewurde.

Ryk folk keapet djoere huzen.

Elk jout wat er krije kin. Folgjende Boppe


Meitsje in goede sin.
Tajpu la korektan numeron en la faketo.

Oan dat stik strjitte 1 op tsjin?

De bouwer makket 2 stikken hs.

Hy skammet 3 steane moaie huzen.

Wr is Jan 4 flink winst.

It hs stiet 5 him der net foar.

Fan 'e grn 6 dr't it hs stie.

It is in 7 foar de skoalle oer.

Dit is it plak 8 hawwe se tn makke. Folgjende Boppe


Typ it goede wurd.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).


It wie op't lst alhiel / grut stikken.

Oan dat rjocht / rjochte stik strjitte.

Se hawwe in oare / oar hs boud.

Men soe him / jin derfoar skamje.

It binne / is myn jild net.

Hy jout / makket winst.

Ik skamje / skammet my der net foar.

Do nimst wat / watst krije kinst. Folgjende Boppe


Set it goede wurd te plak.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

sa'n - syn - dr't - fan - er - der - safolle - op - wat - wol

Dit is it plak wy wennen.
Stie dan in hs op dit plak?
Dat binne dy djoere huzen.
Dy kostje jild.
Dr steane mear huzen.
Dr bin ik tige tsjin.
Ik nim ik krije kin.
Dr skammet him foar.
Wy wolle ek hs keapje.
Salang as it jild mar net is.

   
  Folgjende Boppe
Skribu kaj parolu
1. Auskultu la tekstojn kaj provu skribi en friza sur papero.

2. Komparu la rezultaton kontrau la teksto originala.

3. Parolu de via teksto kaj komparu kontrau la teksto paroli.
    Boppe