Kurso frizona 11 de Pyt Kramer  
 
Iru al leciono 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Gramatiko Grafismo Indekso

Les alve (11). Klik op 'e ldsprekker en harkje nei de tekst.

Wr prate se oer? Pri .
Tajpu esperantan vorton en la faketo

Nun ni volas paroli pri io .
Tajpu esperantan vorton en la faketo

Ili parolas per la .
Tajpu esperantan vorton en la faketo

  FolgjendeAuskultu ankoraufoje.

------------------------------------
Auskultu kaj provu rediri Pyt.

Vi estas Pyt: Auskultu kaj respondu!
------------------------------------
Auskultu kaj provu rediri Jan.

Vi estas Jan: Parolu post la pep kaj auskultu!

JAN: Wat no, leist op bd?

PYT: Ja, ik bin siik.

J. Meist wol ris fan 't bd f?

P. Ja, middeis gean ik der in oere f.
En dan gean ik wer op bd lizzen.

J. Ik haw hjir wat sinesapels foar dy.

P. Lis se mar op'e tafel.

J. It binne guon snder pit.

P. Dy lit ik earst noch wat lizze.

J. Hast der gjin sin oan? Sil ik dy ien jaan?

P. Nee, aanst jouwe se my der wol ien fan.
Dan yt ik him wol op.
Jou my myn ms mar efkes.
Auskultu kaj legu la tekston.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Auskultu kaj rediru Pyt.

Vi estas Pyt: Auskultu kaj respondu!
------------------------------------
Auskultu kaj rediru Jan.

Vi estas Jan: Parolu post la pep!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

Folgjende Boppe

 


P. No sille wy oer wat oars prate.

J. Wat is it moai waar, net?

P. Ja, it is sels moaier as juster.

J. It is moarns ek al betiid ljocht.

P. Jim kinne jns let bten sitte.


J. Wy sette de stuollen ek yn 'e tn.

P. Dan skynt it ljocht tsjin de beammen oan.

J. As it kld wurdt, geane wy wer yn 'e hs.

Auskultu kaj legu la tekston.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Auskultu kaj rediru Pyt.

Vi estas Pyt: Auskultu kaj respondu!
------------------------------------
Auskultu kaj rediru Jan.

Vi estas Jan: Parolu post la pep!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

FolgjendeBoppeOefening (tink om de lstekens) Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

Chu vi havas permeson el la lito?

Traduku la frazon en friza kaj tajpu la tradukon en la faketo

Estas ankorau pli bela ol hierau.

Traduku en friza

Auskultu la tekston kaj tajpu
en friza en la faketo

  Folgjende Boppe

wier/ net wier.
Tajpu "wier" (vera) au "net wier" (malvera) en la faketo

Pyt mei wol ris fan 't bd f.

Jan hat wat foar Pyt.

Pyt yt daliks in sinesapel op.

It binne sinesapels mei pit.

Pyt hat der gjin sin oan.

It is min waar.

It is moarns betiid ljocht.

Wy bliuwe altyd yn 'e tn. Folgjende Boppe


Meitsje in goede sin.
Tajpu la korektan numeron en la faketo.

Hy mei net 1 er him op.

Dy sinesapels 2 noch wat lizze.

Jou my dy 3 fan 't bd f.

It waar is 4 sinesapel mar.

Dan geane wy 5 bd lizzen.

Hy giet op 6 moaier as juster.

Hy lit de sinesapel 7 hawwe gjin pit.

Dan yt 8 wer yn 'e hs. Folgjende Boppe


Typ it goede wurd.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).


No sille wy oer wat oar / oars prate.

Dan jaan / jouwe se him wol wat.

Middeis gea / gean ik fan 't bd f.

Ik haw der nee / gjin sin oan.

It binne guon / wat snder pit.

It waar is moaier as / dan juster.

It wurdt / krijt kld.

It is moarns al betiid / let ljocht. Folgjende Boppe


Set it goede wurd te plak.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

my - sin - sitte - gean - fan - set - as - is - jout - op

Middeis ik nei bten.
Jan net siik.
Moarns gean ik 't bd of.
J
ns wy let bten.
Ik haw wol oan sinesapels.
Jan it ms oan Pyt.
It waar is net sa goed juster.
Pyt leit bd.
Ik de stuollen b
ten.
Jou mar in sinesapel.

   
  Folgjende Boppe
Skribu kaj parolu
1. Auskultu la tekstojn kaj provu skribi en friza sur papero.

2. Komparu la rezultaton kontrau la teksto originala.

3. Parolu de via teksto kaj komparu kontrau la teksto paroli.
    Boppe