Kurso frizona 10 de Pyt Kramer  
 
Iru al leciono 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Gramatiko Grafismo Indekso

Les tsien (10). Klik op 'e ldsprekker en harkje nei de tekst.

Kiom homoj estas supozinta paroli? .
Tajpu esperantan vorton en la faketo

Ili parolas pri la purigon de la .
Tajpu esperantan vorton en la faketo

Pli malfrua ili parolas pri la konon de la .
Tajpu esperantan vorton en la faketo

  Folgjende
Auskultu ankoraufoje.

------------------------------------
Auskultu kaj provu rediri Simen.

Vi estas Simen: Parolu post la pep kaj auskultu!
------------------------------------
Auskultu kaj provu rediri Jan.

Vi estas Jan: Auskultu kaj respondu!

Ne estu time par doni malbonan respondon. Chi tio estas la praktiko!SIMEN: Goendei.

JAN en PYT: Ek goendei.

J. Dus jo begjinne jo ek al wat ths te fielen?

S. Och ja, it jiskfet nei de wei bringe
En alle jnen in eintsje rinne mei de hn.
En wat prate mei de lju.

J. Mar wy sjogge jim net sa faak.

S. Och nee, alle dagen oan 't wurk.
It is in grut hs en wy moatte in protte dwaan.

J. Och ja, as it jins eigen is, dan wol men it ek goed ynoarder hawwe.

S. It hs is ek sa heech en dat is lstich mei it skjin meitsjen. En it is tige smoarch.
Mar wy wolle it wurk graach sels yn 'e hn hlde.

J. Dat sil wol gns tiid kostje.

S. Drom gean ik wer fierder. Goeie, hear.

J. en P. Goeie!
Auskultu kaj legu la tekston.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Auskultu kaj rediru Simen.

Vi estas Simen: Parolu post la pep!U
------------------------------------
Auskultu kaj rediru Jan.

Vi estas Jan: Auskultu kaj respondu!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

FolgjendeBoppe

 

P. Wa is dy man?

J. Dat is Simen, s nije buorman.

P. Ek in Fries sa te hearren.

J. Nee, hy komt hjir net wei, mar hy hat al aardich Frysk leard.

P. No, dat soe 'k sizze! Hy praat tsjin s, as hie er hjir altyd wenne.

J. Ja, en syn frou ek, hear.
En se hawwe twa bern, in jonge en in famke; sokken leare de taal fansels hielendal maklik!

P. Sokke minsken hat men wat oan!

Auskultu kaj legu la tekston.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Auskultu kaj rediru Pyt.

Vi estas Pyt: Auskultu kaj respondu!
------------------------------------
Auskultu kaj rediru Jan.

Vi estas Jan: Parolu post la pep!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

FolgjendeBoppeOefening (tink om de lstekens) Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

Chu vi komenchas senti hejme?

Traduku la frazon en friza kaj tajpu la tradukon en la faketo

Ni vidas vin ne tiel ofte.

Traduku en friza

Auskultu la tekston kaj tajpu
en friza en la faketo

  Folgjende Boppe

wier/ net wier.
Tajpu "wier" (vera) au "net wier" (malvera) en la faketo

Simen begjint him al wat ths te fielen.

Hy praat wat mei de hn.

Wy sjogge jim faak.

Se meitsje it hs skjin.

Dat kostet gns tiid.

Simen is Jan-en-dy har nije buorman.

Simen is ek in Fries.

De bern leare maklik Frysk. Folgjende Boppe


Meitsje in goede sin.
Tajpu la korektan numeron en la faketo.

Wy binne 1 in heech hs.

Ik praat wat 2 hie er hjir altyd wenne.

Dr hat 3 oan it wurk.

Wy moatte 4 it jiskfet fan 'e wei.

Hy praat as 5 jonge en twa famkes.

Ik helje 6 in protte dwaan.

Se hawwe 7 men wat oan.

De bern binne in 8 mei de buorman. Folgjende Boppe

 


Typ it goede wurd.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).


It is in Fries sa te hearre / hearren.

Hy komt hjir net fuort / wei.

Jins eigen wol hy / men goed ynoarder ha.

Dat wol / sil gns tiid kostje.

Do begjinst / begjinne dy ths te fielen.

Wy geane efkes fuort / wei.

Wy wolle it wurk graach sels / s yn 'e hn hlde.

Hy hat / kin al aardich Frysk leard. Folgjende Boppe

 

 


Set it goede wurd te plak.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

sokken - altyd - s - net - sokke - graach - mei - wa - hjir - eintsje

Wy begjinne ths te fielen.
Fan
is dat grutte hs?
Wy wolle in
rinne.
Hy komt net wei.
Se wolle dat sels yn 'e h
n hlde.
As hiene se hjir wenne.
Wy sjogge him sa faak.
leare maklik Frysk praten.
Dat is l
stich it skjin meitsjen.
minsken rinne mei de hn.

   
  Folgjende Boppe
Skribu kaj parolu
1. Auskultu la tekstojn kaj provu skribi en friza sur papero.

2. Komparu la rezultaton kontrau la teksto originala.

3. Parolu de via teksto kaj komparu kontrau la teksto paroli.
    Boppe