Cursus Fries 9 door Pyt Kramer Terug naar: Nederlands
 
Ga naar les 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Grammatica Spelling Index Werkwoorden

Les njoggen (9), De famylje.  

Klik op 'e ldsprekker en harkje nei de tekst.

Wr prate se oer? Over .
Typ een Nederlands woord in het vakje

Dat is fier .
Typ een Fries woord in het vakje

  FolgjendeLuister nogeens.

------------------------------------
Luister en probeer Pyt na te zeggen.

U BENT Pyt: Luister en antwoord!
------------------------------------
Luister en probeer Jan na te zeggen.

U BENT Jan: Spreek na het piepje en luister!

PYT: Wr hawwe jim west?

JAN: Op besite by s Aaltsje, myn suster.

P. Wolst wol leauwe dat wy net witte wr't dy wennet?

J. Dy binne al lang lyn nei Amearika gien.
Dr koe har man wurk fine.

P. Dat is fier fuort! Benei de hiele wrld oer!

J. Ja, se hiene hjir better wat tichterby bliuwe kinnen.
Har twa lytse bern ha wy ek noch nea sjoen.
Mar wat ik dy freegje woe, hoe is it mei jim Klaas?

P. Do bedoelst myn broer?
Dy is skoalmaster yn Ljouwert.
Hoe't it op 't heden mei him giet, wit ik net.
Mar ferline wike wiene hy en syn frou tige oan it fervjen yn har nij hs.

J. Dus dy bliuwe yn Frysln.
Dat is ek better, want dan komme se wat faker.
Luister en lees de tekst.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Luister en zeg Pyt na.

U bent PYT: Luister en antwoord!
------------------------------------
Luister en zeg Jan na.

U bent JAN: Spreek na het piepje!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

FolgjendeBoppeOefening (tink om de lstekens) Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

Waar ben je geweest?

Vertaal de zin in het Fries en typ de vertaling in het vakje

Ze hadden beter wat dichterbij kunnen blijven.

Vertaal in het Fries

Luister naar de tekst en typ in het
Fries in het vakje


  Folgjende Boppe

wier/ net wier.
Typ "wier" (waar) of "net wier" (niet waar) in het vakje.

Se binne koart lyn nei Amearika gien.

Dat is fier fuort.

Har lytse bern ha wy wol sjoen.

Us Klaas bliuwt yn Frysln.

Jan syn suster wennet yn Kanada.


    Folgjende Boppe


Meitsje in goede sin.
Typ het juiste nummer in het vakje.

Wr hast do 1 fuort gien.

Ik wit net 2 mar better bliuwe.

Hy is sneon 3 dyn suster.

Se kinne hjir 4 wr't se wennet.

Ik bedoel 5 juster west?


    Folgjende Boppe

 


Typ it goede wurd.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

wr / wer is myn fyts?

Se binne nei Amearika gean / gien.

Ik wit net wr / wr't er wennet.

Ljouwert is tichteby / tichterby as Amearika.

Dan komme se wat faak / faker.    Folgjende Boppe

 


Set it goede wurd te plak.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).
bliuwe - besite - op 't heden - jier - woe - lyn - wurk

Wy hawwe op west.

Dat is al lang .

Dr koe ik goed fine.

Wy binne oan it fervjen.

Ferline hawwe wy nei Kanada west.

Dat ik dy freegje.

Se yn Amearika.

    Folgjende Boppe
Schrijf en spreek
1. Luister naar de tekst en probeer in het Fries op papier te schrijven.

2. Vergelijk het resultaat met de originele tekst.

3. Spreek van Uw tekst en vergelijk het met de gesproken tekst.
    Boppe