Cursus Fries 7 door Pyt Kramer Terug naar: Nederlands
 
Ga naar les 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Grammatica Spelling Index

Les sn (7), De bern boartsje.  

Klik op 'e ldsprekker en harkje nei de tekst.

De kinderen zijn bij de .
Typ een Nederlands woord in het vakje

Wat doen ze daar? Ze .
Typ een Nederlands woord in het vakje

  FolgjendeLuister nogeens.

------------------------------------
Luister en probeer Jan na te zeggen.

U BENT Jan: Luister en antwoord!
------------------------------------
Luister en probeer Pyt na te zeggen.

U BENT Pyt: Spreek na het piepje en luister!


  Les sn
   
   
PYT: Sjoch, de bern boartsje by skoalle.

JAN: Se binne wakker oan it sjongen.

P. Ik tink dat se it ml waar yn 'e holle hawwe.

J. Tink derom, der rint ien oer de wei.

P. Dat gie mar krekt goed.

J. Sa, no hawwe wy dochs efkes fuort west.


Luister en lees de tekst.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Luister en zeg Jan na.

U bent JAN: Luister en antwoord!
------------------------------------
Luister en zeg Pyt na.

U bent PYT: Spreek na het piepje!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

Folgjende Boppe

Oefeningen (let op de leestekens) Kopier en plak:
(Verwijder overtollige spaties).

Hy gie fuort.

Vertaal de zin in het Nederlands en typ de vertaling in het vakje

De kinderen gaan naar school.

Vertaal in het Fries

Luister naar de tekst en typ in het
Fries in het vakje

  Folgjende Boppe

 

wier/ net wier.
Typ "wier" (waar) of "net wier" (niet waar) in het vakje.

De bern boartsje by tsjerke.

De bern sjonge.

Se hawwe it goede waar yn 'e holle.

It gie wol goed.

Wy hawwe fier fuort west.

    Folgjende Boppe


Maak een goede zin.
Typ het juiste nummer in het vakje.

Dat gie 1 it boartsjen.

Ik rin oer 2 waar yn 'e holle.

Hy hat it ml 3 goed.

De bern 4 de wei.

Se binne oan 5 boartsje by tsjerke.

    Folgjende Boppe

 


Typ it goede wurd.
Kopier en plak:
(Verwijder overtollige spaties).

Hy is oan it sjongen / sjonge.

De berne geane juster / moarn nei skoalle.

Nei iten meie se boarte / boartsje.

Der rint tsien/ ien oer de wei.

Se hawwe it ml waar op'e / yn 'e holle.


    Folgjende Boppe


Schrijf en spreek
1. Luister naar de tekst en probeer in het Fries op papier te schrijven.

2. Vergelijk het resultaat met de originele tekst.

3. Spreek van Uw tekst en vergelijk het met de gesproken tekst.
    Boppe