Cursus Fries 6 door Pyt Kramer Terug naar: Nederlands
 
Ga naar les 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Grammatica Spelling Index

Les seis (6), Nei bten.

Klik op 'e ldsprekker en harkje nei de tekst.

Gaan ze samen?
Typ een Nederlands woord in het vakje

Wat doet het? Het .
Typ een Nederlands woord in het vakje

  FolgjendeLuister nogmaals.

------------------------------------
Luister en probeer Pyt na te zeggen.

U BENT Pyt: Luister en antwoord!
------------------------------------
Luister en probeer Jan na te zeggen.

U BENT Jan: Spreek na het piepje en luister!


  Les seis
   
JAN: Geane de froulju mei s?

PYT: Nee, ik woe mar tegearre gean.

J. Troch hokker doar moatte wy?

P. Wy kinne troch beide doarren.

J. It reint in bytsje, it is wiet waar.

P. Wy kinne wol oer wat wiette, net?

J. Ja, ik haw in goede pet op'e holle.

P. En ik draach in tichte jas!


Luister en lees de tekst.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Luister en zeg Pyt na.

U bent PYT: Luister en antwoord!
------------------------------------
Luister en zeg Jan na.

U bent JAN: Spreek na het piepje!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

Folgjende Boppe

Oefeningen (let op de leestekens) Kopier en plak:
(Verwijder overtollige spaties).

Wy geane togearre.

Vertaal de zin in het Nederlands en typ de vertaling in het vakje

Mijn jas is waterdicht.

Vertaal in het Fries

Luister naar de tekst en typ in het
Fries in het vakje

  Folgjende Boppe

 

wier/ net wier.
Typ "wier" (waar) of "net wier" (niet waar) in het vakje.

Jan hat in pet.

De froulju geane mei.

Wy kinne mar troch ien doar.

It reint net.

Wy kinne oer wiette.

    Folgjende Boppe


Maak een goede zin.
Typ het juiste nummer in het vakje.

Troch hokker 1 tegearre gean.

Wy kinne troch 2 goede petten op'e holle.

Wy hawwe 3 doar moatte wy?

Ik kin wol oer 4 beide doarren.

Wy kinne wol 5 wat wiette.

    Folgjende Boppe

 


Typ it goede wurd.
Kopier en plak:
(Verwijder overtollige spaties).

Hy hat in jas / pet op 'e holle.

Wy kinne troch beide doaren / doarren.

Hy draacht in ticht / tichte jas.

Wy kinne net oer de wiete / wiette.

De froulju gean / geane mei.


    Folgjende Boppe


Schrijf en spreek
1. Luister naar de tekst en probeer in het Fries op papier te schrijven.

2. Vergelijk het resultaat met de originele tekst.

3. Spreek van Uw tekst en vergelijk het met de gesproken tekst.

    Boppe