Kursus Frysk 15 fan Pyt Kramer Werom nei: Nederlands
 
Ga naar les 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Grammatica Spelling Index Werkwoorden

Les fyftjin (15), Hynsteride. Klik op 'e ldsprekker en harkje nei de tekst. Voorkom Miskleunen

Pyt siket om trui.
Typ in Frysk wurd yn it fekje

Want dan er te hynsteriden.
Typ in Frysk wurd yn it fekje

Jan is foar hynders.
Typ in Frysk wurd yn it fekje

  Folgjende
Harkje nochris.

------------------------------------
Harkje en besykje Pyt nei te sizzen.

Jo BINNE Pyt: Harkje en anderje!
------------------------------------
Harkje en besykje Jan nei te sizzen.

Jo BINNE Jan: Sprek nei it pypke en harkje!

JAN: Wat is der oan?

PYT: Sjochst ek wr't myn trui leit?
J. Nee, ik soe it net sizze kinne.

P. Hast him nearne sjoen?
J. Nee, wat woest dermei?

P. Ik sil te hynsteriden.
J. Bist dan net benaud?

P. Nee, it binne dochs nuete hynders?
J. Dr hoechst net op te rekkenjen.

P. Och dy iene jeuzelt hieltyd om in suertsje,
fan dy druveskers, witst wol?

J. No, fersin dy mar net,
aanst sitst mei de hannen yn it hier.
Harkje en ls mei.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Harkje en sis Pyt nei.

Jo BINNE Pyt: Harkje en anderje!
------------------------------------
Harkje en sis Jan nei.

Jo BINNE Jan: Sprek nei it pypke!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

FolgjendeBoppeOefening (tink om de lstekens) Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

Pyt is niet bang.

Set de sin oer yn it Frysk en typ de oersetting yn it fekje

Jan ziet Pyt zijn trui niet.

Set oer yn it Frysk

Harkje nei de tekst en typ yn it
Frysk yn it fekje

  Folgjende Boppe

wier/ net wier.
Typ "wier" of "net wier" yn it fekje.

Jan sjocht de trui lizzen.

Jan sil te hynsteriden.

De hynders binne nuet.

It hynder wol in suertsje hawwe.

Is der wat oan?

Pyt wol de trui oan hawwe te hynsteriden.

Pyt seit dat Jan him net fersinne moat.

Aanst sit Pyt mei de hannen yn it hier. Folgjende Boppe


Meitsje in goede sin.
Typ it krekte nmer yn it fekje.

Hast 1 is der oan?

Ik sil 2 wr't myn trui leit?

Bist 3 him nearne sjoen?

Dy 4 mei de hannen yn it hier.

Sjochst ek 5 te hynsteriden.

Aanst sitst 6 dan net benaud?

Wat 7 hoechst net op te rekkenjen.

Dr 8 iene jeuzelt hieltyd om in suertsje. Folgjende Boppe


Typ it goede wurd.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).


Sjocht / sjochst er wol wr't de trui leit?

It is in nuete / nuet hynder.

Hy hast/ hat de trui net sjoen.

Ik soe it net witte / sizze kinne.

No, fersin hy / dy mar net.

Dr hoechst net op te rekkenjen / rekkenje.

Witst ek dr't/ wr't myn trui leit?

Hy sit / sitst mei de hannen yn it hier. Folgjende Boppe


Set it goede wurd te plak.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

rekkenje - jas - leit - sjoch - net - hier - him - foar - fersint - sil

Dr myn trui!
Ik haw
nearne sjoen.
Hy te autoriden.
Dr kinne wy op
.
Pyt
him wol faker.
Jan is benaud
hynders.
Ik
it hynder net.
Hy sit mei de hannen yn it
.
Jan kin
hynsteride.
Dy siket syn
.

   
  Folgjende Boppe
Skriuw en sprek
1. Harkje nei de tekst en besykje yn it Frysk op papier te skriuwen.

2. Ferlykje it resultaat mei de orizjinele tekst.

3. Sprek fan Jo tekst en ferlykje it mei de sprutsene tekst.
Nieuw: CD-ROM en woordenboeken. Boppe

En
voorkom miskleunen !