Cursus Fries 14 door Pyt Kramer Terug naar: Nederlands
 
Ga naar les 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Grammatica Spelling Index Werkwoorden

Les fjirtjin (14), Yn 'e fleanmesine. Klik op 'e ldsprekker en harkje nei de tekst.

Pyt vertelt van het .
Typ een Nederlands woord in het vakje

Konden ze zomaar een stoel nemen? .
Typ een Nederlands woord in het vakje

Konden ze onderweg goed slapen? .
Typ een Nederlands woord in het vakje

  Folgjende
Luister nogeens.

------------------------------------
Luister en probeer Jan na te zeggen.

U BENT Jan: Luister en antwoord!
------------------------------------
Luister en probeer Pyt na te zeggen.

U BENT Pyt: Spreek na het piepje en luister!

PYT: Doe't ik de fleanmesine seach, tocht ik: "Wat is dat in grut ding."
Fan de iene ein nei de oare is it wol fjirtich meter.
JAN: Is dat wol wier?

P. Ja, en doe waarden wy teld om te sjen oft elke reizger der wie.
En moast ik no oan dizze kant sitte of oan'e oare kant?
J. Koest samar net sitten gean?

P. Nee, dat giet mei nmers, om't se oars net witte wat frij is. En doe't ik siet, moast ik in feilichheidsrym om hawwe.

J. Allinne om 'e mul?

P. Ja, en se fertelden ek noch dat nder de stoel in swimfest siet.
J. Koene jim nderweis wat sliepe?

P. Och, dat foel net ta; no en dan de eagen efkes ticht.
En doe't wy der t moasten, koe ik de rym net los krije.
J. Mar God tank bist der no wer.
Luister en lees mee.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Luister en zeg Jan na.

U bent JAN: Luister en antwoord!
------------------------------------
Luister en zeg Pyt na.

U bent PYT: Spreek na het piepje!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

Oefening (tink om de lstekens) Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

Het vliegtuig was een groot ding.

Vertaal de zin in het Fries en typ de vertaling in het vakje

Toen werden we geteld.

Vertaal in het Fries

Luister naar de tekst en typ in het
Fries in het vakje

  Folgjende Boppe

wier/ net wier.
Typ "wier" (waar) of "net wier" (niet waar) in het vakje.

De fleanmesine is in grut ding.

Hy wie fyftich meter lang.

De reizgers waarden teld.

Se koene samar sitten gean.

De feilichheidsrym siet ek oer it skouder.

Se koene nderweis goed sliepe.

No en dan koene de eagen efkes ticht.

Pyt koe de feilichheidsrym net loskrije. Folgjende Boppe


Meitsje in goede sin.
Typ het juiste nummer in het vakje.

De fleanmesine 1 wol fyftich meter lang.

Wiene 2 los makke.

Hy wie 3 wie in grut ding.

Oan hokker 4 stoel siet in swimfest.

Dat is 5 alle reizgers der wol?

Ik hie de feilichheidsrym 6 teld op skoalle.

Under de 7 net wier.

De bern wurde 8 kant wolst do sitte? Folgjende Boppe

 


Typ it goede wurd.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).


It is net / neat wier.

Alle reizgers sitte / sit op har stuollen.

Oan hokker kant moat / wie ik sitte?

Se witte / kinne net wat frij is.

It wie in grutte / grut ding.

Ik koe sitte / sitten gean.

Moast do in feilichheidsrym op / om hawwe?

Wy waarden telle / teld. Folgjende Boppe


Set it goede wurd te plak.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

oft - net - no - samar - tige - der - ek - om - wol - oars

De fleanmesine is grut.
Hy is fjirtich meter lang.
Dat is wier.
Ik woe sjen Jan der wie.
Oan hokker kant moast ik sitte?
Men koe net sitten gean.
Se witte net wat frij is.
De rym sit 'e mul.
Dat fertelden se noch.
No bist wer.

   
  Folgjende Boppe
Schrijf en spreek
1. Luister naar de tekst en probeer in het Fries op papier te schrijven.

2. Vergelijk het resultaat met de originele tekst.

3. Spreek van Uw tekst en vergelijk het met de gesproken tekst.
    Boppe