Cursus Fries 13 door Pyt Kramer Terug naar: Nederlands
 
Ga naar les 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Grammatica Spelling Index Werkwoorden

Les trettjin (13), In grutte reis. Klik op 'e ldsprekker en harkje nei de tekst.

Ze willen naar .
Typ een Nederlands woord in het vakje

Gaat de vrouw mee? .
Typ een Nederlands woord in het vakje

Zij zullen de bezoeken.
Typ een Nederlands woord in het vakje

  Folgjende















Luister nogeens.

------------------------------------
Luister en probeer Pyt na te zeggen.

U BENT Pyt: Spreek na het piepje en luister!
------------------------------------
Luister en probeer Jan na te zeggen.

U BENT Jan: Luister en antwoord!

















PYT: Ik sil nei Amearika.

JAN: No ju! Giest dr allinne hinne?

P. Nee, ik nim de frou mei; it is it bste ln fan ierde, no?

J. Hoe komt dit sa ynienen?

P. No, wy hearre hast neat mear fan 'e famylje, gjin wurd. Se wurde sa stil, dat ik tocht, wy moatte der mar ris sjen.

J. Geane jim by allegearre lns?

P. Dat is it doel al.

J. Nei wa sille jim it earst ta?

P. Wy witte noch net wr't wy begjinne.
Faaks it earst nder yn it suden.
Dan nei Klaas, dy wennet der tusken yn.
En drnei nei myn neef boppe yn it noarden.

J. Dan hast alles ek hn, net?

P. Och ja, men wol alle famylje eins opsykje.
Luister en lees mee.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Luister en zeg Pyt na.

U bent PYT: Spreek na het piepje!
------------------------------------
Luister en zeg Jan na.

U bent JAN: Luister en antwoord!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

FolgjendeBoppe















Oefening (tink om de lstekens) Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

Ik ga naar Amerika.

Vertaal de zin in het Fries en typ de vertaling in het vakje

Ga je alleen?

Vertaal in het Fries

Luister naar de tekst en typ in het
Fries in het vakje

  Folgjende Boppe





















wier/ net wier.
Typ "wier" (waar) of "net wier" (niet waar) in het vakje.

Jan sil nei Amearika.

De frou giet mei.

Se hearre wol ris wat fan 'e famylje.

It doel is om by allegearre lns te gean.

Se geane earst nei it noarden.

Pyt syn neef wennet der tusken yn.

Dan hawwe se alles hn.

Se moatte alle famylje opsykje. Folgjende Boppe














Meitsje in goede sin.
Typ het juiste nummer in het vakje.

Ik tocht dat 1 it bste ln fan ierde.

Frysln is 2 nei Ljouwert.

Se wurde sa stil 3 wy der mar ris sjen moasten

Ik sil 4 by allegearre lns.

Wy geane net 5 wr't wy begjinne.

Dr gean ik 6 dat it liket net goed.

Wy witte wol 7 alles hn.

Dan hawwe wy 8 allinne hinne. Folgjende Boppe














Typ it goede wurd.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).


Ik sil nei / wei Frysln.

Geane jimme / do dr ek hinne?

Hoe / Wa komt dit sa ynienen?

Wy hearre hast / tige neat mear.

It is it doel dat / dr't wy by allegearre lns geane.

Earst wolle ik / wy nei it suden ta.

Klaas wenne / wennen yn Ljouwert.

Wy begjinne nder / boppe yn it noarden. Folgjende Boppe














Set it goede wurd te plak.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

op - mear - gean - yn - allegearre - alle - earst - noch - giet - nei

Ik dr allinne hinne.
Hy sil Amsterdam.
De frou
mei.
Wy hearre neat fan jim.
Wy geane by allegearre besite.
Hy sil nei it suden.
Se witte net
wr't se begjinne.
Dan haw ik se hn.
Ik wol
famylje opsykje.
Myn neef wennet it noarden.

  Folgjende Boppe
















Schrijf en spreek




1. Luister naar de tekst en probeer in het Fries op papier te schrijven.

2. Vergelijk het resultaat met de originele tekst.

3. Spreek van Uw tekst en vergelijk het met de gesproken tekst.








    Boppe