Cursus Fries 12 door Pyt Kramer Terug naar: Nederlands
 
Ga naar les 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Grammatica Spelling Index Werkwoorden

Les tolve (12), Djoere huzen. Klik op 'e ldsprekker en harkje nei de tekst.

Wr prate se oer? Over een .
Typ een Nederlands woord in het vakje

Het is nu .
Typ een Nederlands woord in het vakje

De nieuwe kosten veel .
Typ een Nederlands woord in het vakje

  FolgjendeLuister nogeens.

------------------------------------
Luister en probeer Pyt na te zeggen.

U BENT Pyt: Luister en antwoord!
------------------------------------
Luister en probeer Jan na te zeggen.

U BENT Jan: Spreek na het piepje en luister!JAN: Dit is it plak dr't s pake-en-dy wennen.

PYT: Stie der dan in hs op dit plak?

J. Ja, mar it wie op't lst alhiel stikken.

Se ha dr no tn fan 'e grn makke.

En se hawwe oan'e oare kant in oar hs boud, lyk foar de skoalle oer.

P. O, oan dat rjochte stik strjitte.

Dr steane wol mear nije huzen.
Luister en lees de tekst.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Luister en zeg Pyt na.

U bent PYT: Luister en antwoord!
------------------------------------
Luister en zeg Jan na.

U bent JAN: Spreek na het piepje!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

Folgjende Boppe

 

JAN: O, dat binne dy djoere, dy't safolle jild kostje!

PYT: Ja, dr meitsje se aardich winst op.

Dr hat de bouwer aanst in lks libben fan.

J. Men soe jin derfoar skamje.

Ik bin der op tsjin dat it regear soks gewurde lit.

P. Och, salang as it dyn jild mar net is.

En it is ryk folk dat sokke huzen keapet.

J. Ja, dr kin men neat oan dwaan.

Elk nimt wat er krije kin.
Luister en lees de tekst.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Luister en zeg Pyt na.

U bent PYT: Luister en antwoord!
------------------------------------
Luister en zeg Jan na.

U bent JAN: Spreek na het piepje!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

FolgjendeBoppeOefening (tink om de lstekens) Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

Het huis is stuk.

Vertaal de zin in het Fries en typ de vertaling in het vakje

Ze hebben tuin van de grond gemaakt.

Vertaal in het Fries

Luister naar de tekst en typ in het
Fries in het vakje

  Folgjende Boppe

wier/ net wier.
Typ "wier" (waar) of "net wier" (niet waar) in het vakje.

Hjir wenje s pake-en-dy.

It hs wie op't lst net moai mear.

Oan dat rjochte stik strjitte hawwe se tn makke.

Dr steane wol mear lde huzen.

De bouwer hat in goed libben.

It regear lit it net gewurde.

Ryk folk keapet djoere huzen.

Elk jout wat er krije kin. Folgjende Boppe


Meitsje in goede sin.
Typ het juiste nummer in het vakje.

Oan dat stik strjitte 1 op tsjin?

De bouwer makket 2 stikken hs.

Hy skammet 3 steane moaie huzen.

Wr is Jan 4 flink winst.

It hs stiet 5 him der net foar.

Fan 'e grn 6 dr't it hs stie.

It is in 7 foar de skoalle oer.

Dit is it plak 8 hawwe se tn makke. Folgjende Boppe


Typ it goede wurd.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).


It wie op't lst alhiel / grut stikken.

Oan dat rjocht / rjochte stik strjitte.

Se hawwe in oare / oar hs boud.

Men soe him / jin derfoar skamje.

It binne / is myn jild net.

Hy jout / makket winst.

Ik skamje / skammet my der net foar.

Do nimst wat / watst krije kinst. Folgjende Boppe


Set it goede wurd te plak.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

sa'n - syn - dr't - fan - er - der - safolle - op - wat - wol

Dit is it plak wy wennen.
Stie dan in hs op dit plak?
Dat binne dy djoere huzen.
Dy kostje jild.
Dr steane mear huzen.
Dr bin ik tige tsjin.
Ik nim ik krije kin.
Dr skammet him foar.
Wy wolle ek hs keapje.
Salang as it jild mar net is.

   
  Folgjende Boppe
Schrijf en spreek
1. Luister naar de tekst en probeer in het Fries op papier te schrijven.

2. Vergelijk het resultaat met de originele tekst.

3. Spreek van Uw tekst en vergelijk het met de gesproken tekst.
    Boppe