Cursus Fries 11 door Pyt Kramer Terug naar: Nederlands
 
Ga naar les 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Grammatica Spelling Index Werkwoorden

Les alve (11), Siik. Klik op 'e ldsprekker en harkje nei de tekst.

Wr prate se oer? Over .
Typ een Nederlands woord in het vakje

Nou willen we praten over iets .
Typ een Nederlands woord in het vakje

Ze praten over het .
Typ een Nederlands woord in het vakje

  FolgjendeLuister nogeens.

------------------------------------
Luister en probeer Pyt na te zeggen.

U BENT Pyt: Luister en antwoord!
------------------------------------
Luister en probeer Jan na te zeggen.

U BENT Jan: Spreek na het piepje en luister!

JAN: Wat no, leist op bd?

PYT: Ja, ik bin siik.

J. Meist wol ris fan 't bd f?

P. Ja, middeis gean ik der in oere f.
En dan gean ik wer op bd lizzen.

J. Ik haw hjir wat sinesapels foar dy.

P. Lis se mar op'e tafel.

J. It binne guon snder pit.

P. Dy lit ik earst noch wat lizze.

J. Hast der gjin sin oan? Sil ik dy ien jaan?

P. Nee, aanst jouwe se my der wol ien fan.
Dan yt ik him wol op.
Jou my myn ms mar efkes.
Luister en lees de tekst.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Luister en zeg Pyt na.

U bent PYT: Luister en antwoord!
------------------------------------
Luister en zeg Jan na.

U bent JAN: Spreek na het piepje!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

Folgjende Boppe

 


P. No sille wy oer wat oars prate.

J. Wat is it moai waar, net?

P. Ja, it is sels moaier as juster.

J. It is moarns ek al betiid ljocht.

P. Jim kinne jns let bten sitte.


J. Wy sette de stuollen ek yn 'e tn.

P. Dan skynt it ljocht tsjin de beammen oan.

J. As it kld wurdt, geane wy wer yn 'e hs.

Luister en lees de tekst.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Luister en zeg Pyt na.

U bent PYT: Luister en antwoord!
------------------------------------
Luister en zeg Jan na.

U bent JAN: Spreek na het piepje!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

FolgjendeBoppeOefening (tink om de lstekens) Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

Mag je uit bed?

Vertaal de zin in het Fries en typ de vertaling in het vakje

Het is nog mooier dan gisteren.

Vertaal in het Fries

Luister naar de tekst en typ in het
Fries in het vakje

  Folgjende Boppe

wier/ net wier.
Typ "wier" (waar) of "net wier" (niet waar) in het vakje.

Pyt mei wol ris fan 't bd f.

Jan hat wat foar Pyt.

Pyt yt daliks in sinesapel op.

It binne sinesapels mei pit.

Pyt hat der gjin sin oan.

It is min waar.

It is moarns betiid ljocht.

Wy bliuwe altyd yn 'e tn. Folgjende Boppe


Meitsje in goede sin.
Typ het juiste nummer in het vakje.

Hy mei net 1 er him op.

Dy sinesapels 2 noch wat lizze.

Jou my dy 3 fan 't bd f.

It waar is 4 sinesapel mar.

Dan geane wy 5 bd lizzen.

Hy giet op 6 moaier as juster.

Hy lit de sinesapel 7 hawwe gjin pit.

Dan yt 8 wer yn 'e hs. Folgjende Boppe


Typ it goede wurd.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).


No sille wy oer wat oar / oars prate.

Dan jaan / jouwe se him wol wat.

Middeis gea / gean ik fan 't bd f.

Ik haw der nee / gjin sin oan.

It binne guon / wat snder pit.

It waar is moaier as / dan juster.

It wurdt / krijt kld.

It is moarns al betiid / let ljocht. Folgjende Boppe


Set it goede wurd te plak.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

my - sin - sitte - gean - fan - set - as - is - jout - op

Middeis ik nei bten.
Jan net siik.
Moarns gean ik 't bd of.
J
ns wy let bten.
Ik haw wol oan sinesapels.
Jan it ms oan Pyt.
It waar is net sa goed juster.
Pyt leit bd.
Ik de stuollen b
ten.
Jou mar in sinesapel.

   
  Folgjende Boppe
Schrijf en spreek
1. Luister naar de tekst en probeer in het Fries op papier te schrijven.

2. Vergelijk het resultaat met de originele tekst.

3. Spreek van Uw tekst en vergelijk het met de gesproken tekst.
    Boppe