Cursus Fries 10 door Pyt Kramer Terug naar: Nederlands
 
Ga naar les 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Grammatica Spelling Index Werkwoorden

Les tsien (10), De nije buorman. Klik op 'e ldsprekker en harkje nei de tekst.

Hoeveel mensen worden verondersteld te spreken? .
Typ een Nederlands woord in het vakje

Zij praten over het schoonmaken van het .
Typ een Nederlands woord in het vakje

Later praten ze over de kennis van .
Typ een Nederlands woord in het vakje

  Folgjende
Luister nogeens.

------------------------------------
Luister en probeer Simen na te zeggen.

U BENT Simen: Spreek na het piepje en luister!
------------------------------------
Luister en probeer Jan na te zeggen.

U BENT Jan: Luister en antwoord!

Wees niet bang een verkeerd antwoord te geven. Dit is de praktijk!SIMEN: Goendei.

JAN en PYT: Ek goendei.

J. Dus jo begjinne jo ek al wat ths te fielen?

S. Och ja, it jiskfet nei de wei bringe
En alle jnen in eintsje rinne mei de hn.
En wat prate mei de lju.

J. Mar wy sjogge jim net sa faak.

S. Och nee, alle dagen oan 't wurk.
It is in grut hs en wy moatte in protte dwaan.

J. Och ja, as it jins eigen is, dan wol men it ek goed ynoarder hawwe.

S. It hs is ek sa heech en dat is lstich mei it skjin meitsjen. En it is tige smoarch.
Mar wy wolle it wurk graach sels yn 'e hn hlde.

J. Dat sil wol gns tiid kostje.

S. Drom gean ik wer fierder. Goeie, hear.

J. en P. Goeie!
Luister en lees de tekst.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Luister en zeg Simen na.

U BENT Simen: Spreek na het piepje!
------------------------------------
Luister en zeg Jan na.

U bent JAN: Luister en antwoord!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

FolgjendeBoppe

 

P. Wa is dy man?

J. Dat is Simen, s nije buorman.

P. Ek in Fries sa te hearren.

J. Nee, hy komt hjir net wei, mar hy hat al aardich Frysk leard.

P. No, dat soe 'k sizze! Hy praat tsjin s, as hie er hjir altyd wenne.

J. Ja, en syn frou ek, hear.
En se hawwe twa bern, in jonge en in famke; sokken leare de taal fansels hielendal maklik!

P. Sokke minsken hat men wat oan!

Luister en lees de tekst.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Luister en zeg Pyt na.

U bent PYT: Luister en antwoord!
------------------------------------
Luister en zeg Jan na.

U bent JAN: Spreek na het piepje!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

FolgjendeBoppeOefening (tink om de lstekens) Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

U begint zich al wat thuis te voelen?

Vertaal de zin in het Fries en typ de vertaling in het vakje

We zien jullie niet zo vaak.

Vertaal in het Fries

Luister naar de tekst en typ in het
Fries in het vakje

  Folgjende Boppe

wier/ net wier.
Typ "wier" (waar) of "net wier" (niet waar) in het vakje.

Simen begjint him al wat ths te fielen.

Hy praat wat mei de hn.

Wy sjogge jim faak.

Se meitsje it hs skjin.

Dat kostet gns tiid.

Simen is Jan-en-dy har nije buorman.

Simen is ek in Fries.

De bern leare maklik Frysk. Folgjende Boppe


Meitsje in goede sin.
Typ het juiste nummer in het vakje.

Wy binne 1 in heech hs.

Ik praat wat 2 hie er hjir altyd wenne.

Dr hat 3 oan it wurk.

Wy moatte 4 it jiskfet fan 'e wei.

Hy praat as 5 jonge en twa famkes.

Ik helje 6 in protte dwaan.

Se hawwe 7 men wat oan.

De bern binne in 8 mei de buorman. Folgjende Boppe

 


Typ it goede wurd.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).


It is in Fries sa te hearre / hearren.

Hy komt hjir net fuort / wei.

Jins eigen wol hy / men goed ynoarder ha.

Dat wol / sil gns tiid kostje.

Do begjinst / begjinne dy ths te fielen.

Wy geane efkes fuort / wei.

Wy wolle it wurk graach sels / s yn 'e hn hlde.

Hy hat / kin al aardich Frysk leard. Folgjende Boppe

 

 


Set it goede wurd te plak.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

sokken - altyd - s - net - sokke - graach - mei - wa - hjir - eintsje

Wy begjinne ths te fielen.
Fan
is dat grutte hs?
Wy wolle in
rinne.
Hy komt net wei.
Se wolle dat sels yn 'e h
n hlde.
As hiene se hjir wenne.
Wy sjogge him sa faak.
leare maklik Frysk praten.
Dat is l
stich it skjin meitsjen.
minsken rinne mei de hn.

   
  Folgjende Boppe
Schrijf en spreek
1. Luister naar de tekst en probeer in het Fries op papier te schrijven.

2. Vergelijk het resultaat met de originele tekst.

3. Spreek van Uw tekst en vergelijk het met de gesproken tekst.
    Boppe