Cours Frison 9 par P. Kramer Retour : Fran.htm
 
Allez leon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Grammaire Orthographe Index Verbes

Les njoggen (9).

Klik op 'e ldsprekker en harkje nei de tekst.

Wr prate se oer? De l'.
Tapez un mot franais dans la case s.v.p.

Dat is fier .
Tapez un mot frison dans la case s.v.p.

  FolgjendeEcoutez encore s.v.p.

------------------------------------
Ecoutez et essayez de rpter Pyt.

Vous tes Pyt: Parlez aprs le signal et coutez s.v.p.

------------------------------------
Ecoutez et essayez de rpter Jan.

Vous tes Jan: Ecoutez et rpondez s.v.p.

PYT: Wr hawwe jim west?

JAN: Op besite by s Aaltsje, myn suster.

P. Wolst wol leauwe dat wy net witte wr't dy wennet?

J. Dy binne al lang lyn nei Amearika gien.
Dr koe har man wurk fine.

P. Dat is fier fuort! Benei de hiele wrld oer!

J. Ja, se hiene hjir better wat tichterby bliuwe kinnen.
Har twa lytse bern ha wy ek noch nea sjoen.
Mar wat ik dy freegje woe, hoe is it mei jim Klaas?

P. Do bedoelst myn broer?
Dy is skoalmaster yn Ljouwert.
Hoe't it op 't heden mei him giet, wit ik net.
Mar ferline wike wiene hy en syn frou tige oan it fervjen yn har nij hs.

J. Dus dy bliuwe yn Frysln.
Dat is ek better, want dan komme se wat faker.
Ecoutez et lisez le texte s.v.p.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Ecoutez et rptez Pyt.

Vous tes PYT: Parlez aprs le signal.
------------------------------------
Ecoutez et rptez Jan.

Vous tes JAN: Ecoutez et rpondez s.v.p.
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

FolgjendeBoppeOefening (tink om de lstekens) Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

O a-tu t ?

Traduisez la phrase en frison et tapez la traduction dans la case s.v.p.

Ils auraient mieux continu rester un peu plus prs (d'ici).

Traduisez en frison

Ecoutez le texte et
tapez en frison dans la case s.v.p.


  Folgjende Boppe

wier/ net wier.
Tapez "wier" (vrai) ou "net wier" (pas vrai) dans la case s.v.p.

Se binne koart lyn nei Amearika gien.

Dat is fier fuort.

Har lytse bern ha wy wol sjoen.

Us Klaas bliuwt yn Frysln.

Jan syn suster wennet yn Kanada.


    Folgjende Boppe


Meitsje in goede sin.
Tapez le nombre correct dans la case s.v.p.

Wr hast do 1 fuort gien.

Ik wit net 2 mar better bliuwe.

Hy is sneon 3 dyn suster.

Se kinne hjir 4 wr't se wennet.

Ik bedoel 5 juster west?


    Folgjende Boppe

 


Typ it goede wurd.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

wr / wer is myn fyts?

Se binne nei Amearika gean / gien.

Ik wit net wr / wr't er wennet.

Ljouwert is tichteby / tichterby as Amearika.

Dan komme se wat faak / faker.    Folgjende Boppe

 


Set it goede wurd te plak.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).
bliuwe - besite - op 't heden - jier - woe - lyn - wurk

Wy hawwe op west.

Dat is al lang .

Dr koe ik goed fine.

Wy binne oan it fervjen.

Ferline hawwe wy nei Kanada west.

Dat ik dy freegje.

Se yn Amearika.

    Folgjende Boppe
Ecrivez et parlez
1. Ecoutez le texte et essayez d'crire sur papier en frison.

2. Comparez le rsultat avec le texte original.

3. Lisez votre texte haute voix et comparez avec le texte parl.
    Boppe