Cours Frison 14 par P. Kramer Retour à: Fran.htm
 
Allez à leçon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Grammaire Orthographe Index Verbes

Les fjirtjin (14). Klik op 'e lûdsprekker en harkje nei de tekst.

Pyt dit de l'.
Tapez un mot français dans la case s.v.p.

Ils peuvent une chaise comme ça? .
Tapez un mot français dans la case s.v.p.

Ils peuvent dormir bien en route? .
Tapez un mot français dans la case s.v.p.

  Folgjende
Ecoutez encore s.v.p.

------------------------------------
Ecoutez et essayez de répéter Jan.

Vous êtes Jan: Ecoutez et répondez s.v.p.

------------------------------------
Ecoutez et essayez de répéter Pyt.

Vous êtes Pyt: Parlez après le signal et écoutez s.v.p.

PYT: Doe't ik de fleanmesine seach, tocht ik: "Wat is dat in grut ding."
Fan de iene ein nei de oare is it wol fjirtich meter.
JAN: Is dat wol wier?

P. Ja, en doe waarden wy teld om te sjen oft elke reizger der wie.
En moast ik no oan dizze kant sitte of oan'e oare kant?
J. Koest samar net sitten gean?

P. Nee, dat giet mei nûmers, om't se oars net witte wat frij is. En doe't ik siet, moast ik in feilichheidsrym om hawwe.

J. Allinne om 'e mul?

P. Ja, en se fertelden ek noch dat ûnder de stoel in swimfest siet.
J. Koene jim ûnderweis wat sliepe?

P. Och, dat foel net ta; no en dan de eagen efkes ticht.
En doe't wy der út moasten, koe ik de rym net los krije.
J. Mar God tank bist der no wer.
Ecoutez et lisez le texte s.v.p.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Ecoutez et répétez Jan.

Vous êtes JAN: Ecoutez et répondez s.v.p.
------------------------------------
Ecoutez et répétez Pyt.

Vous êtes PYT: Parlez après le signal.
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

Oefening (tink om de lêstekens) Kopiearje en plak: â ê ô û ú ë
(Helje oerstallige spaasjes der
út).

L'avion était un grand objet.

Traduisez la phrase en frison et tapez la traduction dans la case s.v.p.

Alors nous avions compté.

Traduisez en frison

LEcoutez le texte et
tapez en frison dans la case s.v.p.

  Folgjende Boppe

wier/ net wier.
Tapez "wier" (vrai) ou "net wier" (pas vrai) dans la case s.v.p.

De fleanmesine is in grut ding.

Hy wie fyftich meter lang.

De reizgers waarden teld.

Se koene samar sitten gean.

De feilichheidsrym siet ek oer it skouder.

Se koene ûnderweis goed sliepe.

No en dan koene de eagen efkes ticht.

Pyt koe de feilichheidsrym net loskrije. Folgjende Boppe


Meitsje in goede sin.
Tapez le nombre correct dans la case s.v.p.

De fleanmesine 1 wol fyftich meter lang.

Wiene 2 los makke.

Hy wie 3 wie in grut ding.

Oan hokker 4 stoel siet in swimfest.

Dat is 5 alle reizgers der wol?

Ik hie de feilichheidsrym 6 teld op skoalle.

Under de 7 net wier.

De bern wurde 8 kant wolst do sitte? Folgjende Boppe

 


Typ it goede wurd.
Kopiearje en plak: â ê ô û ú ë
(Helje oerstallige spaasjes der
út).


It is net / neat wier.

Alle reizgers sitte / sit op har stuollen.

Oan hokker kant moat / wie ik sitte?

Se witte / kinne net wat frij is.

It wie in grutte / grut ding.

Ik koe sitte / sitten gean.

Moast do in feilichheidsrym op / om hawwe?

Wy waarden telle / teld. Folgjende Boppe


Set it goede wurd te plak.
Kopiearje en plak: â ê ô û ú ë
(Helje oerstallige spaasjes der
út).

oft - net - no - samar - tige - der - ek - om - wol - oars

De fleanmesine is grut.
Hy is fjirtich meter lang.
Dat is wier.
Ik woe sjen Jan der wie.
Oan hokker kant moast ik sitte?
Men koe net sitten gean.
Se witte net wat frij is.
De rym sit 'e mul.
Dat fertelden se noch.
No bist wer.

   
  Folgjende Boppe
Ecrivez et parlez
1. Ecoutez le texte et essayez d'écrire sur papier en frison.

2. Comparez le résultat avec le texte original.

3. Lisez votre texte à haute voix et comparez avec le texte parlé.
    Boppe