Cours Frison 13 par P. Kramer Retour à: Fran.htm
 
Allez à leçon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Grammaire Orthographe Index Verbes

Les trettjin (13). Klik op 'e lûdsprekker en harkje nei de tekst.

Ils veulent pour l'.
Tapez un mot français dans la case s.v.p.

La femme va avec (lui)? .
Tapez un mot français dans la case s.v.p.

Ils rendront visite aux .
Tapez un mot français dans la case s.v.p.

  FolgjendeEcoutez encore s.v.p.

------------------------------------
Ecoutez et essayez de répéter Pyt.

Vous êtes Pyt: Parlez après le signal et écoutez s.v.p.

------------------------------------
Ecoutez et essayez de répéter Jan.

Vous êtes Jan: Ecoutez et répondez s.v.p.

PYT: Ik sil nei Amearika.

JAN: No ju! Giest dêr allinne hinne?

P. Nee, ik nim de frou mei; it is it bêste lân fan ierde, no?

J. Hoe komt dit sa ynienen?

P. No, wy hearre hast neat mear fan 'e famylje, gjin wurd. Se wurde sa stil, dat ik tocht, wy moatte der mar ris sjen.

J. Geane jim by allegearre lâns?

P. Dat is it doel al.

J. Nei wa sille jim it earst ta?

P. Wy witte noch net wêr't wy begjinne.
Faaks it earst ûnder yn it suden.
Dan nei Klaas, dy wennet der tusken yn.
En dêrnei nei myn neef boppe yn it noarden.

J. Dan hast alles ek hân, net?

P. Och ja, men wol alle famylje eins opsykje.
Ecoutez et lisez le texte s.v.p.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Ecoutez et répétez Pyt.

Vous êtes PYT: Parlez après le signal.
------------------------------------
Ecoutez et répétez Jan.

Vous êtes JAN: Ecoutez et répondez s.v.p.
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

FolgjendeBoppeOefening (tink om de lêstekens) Kopiearje en plak: â ê ô û ú ë
(Helje oerstallige spaasjes der
út).

J'irai pour l'Amérique.

Traduisez la phrase en frison et tapez la traduction dans la case s.v.p.

Vas-tu seulement?

Traduisez en frison

Ecoutez le texte et
tapez en frison dans la case s.v.p.

  Folgjende Boppe

wier/ net wier.
Tapez "wier" (vrai) ou "net wier" (pas vrai) dans la case s.v.p.

Jan sil nei Amearika.

De frou giet mei.

Se hearre wol ris wat fan 'e famylje.

It doel is om by allegearre lâns te gean.

Se geane earst nei it noarden.

Pyt syn neef wennet der tusken yn.

Dan hawwe se alles hân.

Se moatte alle famylje opsykje. Folgjende Boppe


Meitsje in goede sin.
Tapez le nombre correct dans la case s.v.p.

Ik tocht dat 1 it bêste lân fan ierde.

Fryslân is 2 nei Ljouwert.

Se wurde sa stil 3 wy der mar ris sjen moasten

Ik sil 4 by allegearre lâns.

Wy geane net 5 wêr't wy begjinne.

Dêr gean ik 6 dat it liket net goed.

Wy witte wol 7 alles hân.

Dan hawwe wy 8 allinne hinne. Folgjende Boppe


Typ it goede wurd.
Kopiearje en plak: â ê ô û ú ë
(Helje oerstallige spaasjes der
út).


Ik sil nei / wei Fryslân.

Geane jimme / do dêr ek hinne?

Hoe / Wa komt dit sa ynienen?

Wy hearre hast / tige neat mear.

It is it doel dat / dêr't wy by allegearre lâns geane.

Earst wolle ik / wy nei it suden ta.

Klaas wenne / wennen yn Ljouwert.

Wy begjinne ûnder / boppe yn it noarden. Folgjende Boppe


Set it goede wurd te plak.
Kopiearje en plak: â ê ô û ú ë
(Helje oerstallige spaasjes der
út).

op - mear - gean - yn - allegearre - alle - earst - noch - giet - nei

Ik dêr allinne hinne.
Hy sil Amsterdam.
De frou
mei.
Wy hearre neat fan jim.
Wy geane by allegearre besite.
Hy sil nei it suden.
Se witte net
wêr't se begjinne.
Dan haw ik se hân.
Ik wol
famylje opsykje.
Myn neef wennet it noarden.

  Folgjende Boppe
Ecrivez et parlez
1. Ecoutez le texte et essayez d'écrire sur papier en frison.

2. Comparez le résultat avec le texte original.

3. Lisez votre texte à haute voix et comparez avec le texte parlé.
    Boppe