Cours Frison 12 par P. Kramer Retour : Fran.htm
 
Allez leon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Grammaire Orthographe Index Verbes

Les tolve (12). Klik op 'e ldsprekker en harkje nei de tekst.

Wr prate se oer? Sur une .
Tapez un mot franais dans la case s.v.p.

Elle est maintenant en .
Tapez un mot franais dans la case s.v.p.

Les nouvelles cotent beaucoup d'.
Tapez un mot franais dans la case s.v.p.

  FolgjendeEcoutez encore s.v.p.

------------------------------------
Ecoutez et essayez de rpter Pyt.

Vous tes Pyt: Ecoutez et rpondez s.v.p.

------------------------------------
Ecoutez et essayez de rpter Jan.

Vous tes Jan: Parlez aprs le signal et coutez s.v.p.JAN: Dit is it plak dr't s pake-en-dy wennen.

PYT: Stie der dan in hs op dit plak?

J. Ja, mar it wie op't lst alhiel stikken.

Se ha dr no tn fan 'e grn makke.

En se hawwe oan'e oare kant in oar hs boud, lyk foar de skoalle oer.

P. O, oan dat rjochte stik strjitte.

Dr steane wol mear nije huzen.
Ecoutez et lisez le texte s.v.p.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Ecoutez et rptez Pyt.

Vous tes PYT: Ecoutez et rpondez s.v.p.
------------------------------------
Ecoutez et rptez Jan.

Vous tes JAN: Parlez aprs le signal.
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

Folgjende Boppe

 

JAN: O, dat binne dy djoere, dy't safolle jild kostje!

PYT: Ja, dr meitsje se aardich winst op.

Dr hat de bouwer aanst in lks libben fan.

J. Men soe jin derfoar skamje.

Ik bin der op tsjin dat it regear soks gewurde lit.

P. Och, salang as it dyn jild mar net is.

En it is ryk folk dat sokke huzen keapet.

J. Ja, dr kin men neat oan dwaan.

Elk nimt wat er krije kin.
Ecoutez et lisez le texte s.v.p.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Ecoutez et rptez Pyt.

Vous tes PYT: Ecoutez et rpondez s.v.p.
------------------------------------
Ecoutez et rptez Jan.

Vous tes JAN: Parlez aprs le signal.
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

FolgjendeBoppeOefening (tink om de lstekens) Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

La maison est en morceaux.

Traduisez la phrase en frison et tapez la traduction dans la case s.v.p.

Ils ont ralis jardin du terrain.

Traduisez en frison

Ecoutez le texte et
tapez en frison dans la case s.v.p.

  Folgjende Boppe

wier/ net wier.
Tapez "wier" (vrai) ou "net wier" (pas vrai) dans la case s.v.p.

Hjir wenje s pake-en-dy.

It hs wie op't lst net moai mear.

Oan dat rjochte stik strjitte hawwe se tn makke.

Dr steane wol mear lde huzen.

De bouwer hat in goed libben.

It regear lit it net gewurde.

Ryk folk keapet djoere huzen.

Elk jout wat er krije kin. Folgjende Boppe


Meitsje in goede sin.
Tapez le nombre correct dans la case s.v.p.

Oan dat stik strjitte 1 op tsjin?

De bouwer makket 2 stikken hs.

Hy skammet 3 steane moaie huzen.

Wr is Jan 4 flink winst.

It hs stiet 5 him der net foar.

Fan 'e grn 6 dr't it hs stie.

It is in 7 foar de skoalle oer.

Dit is it plak 8 hawwe se tn makke. Folgjende Boppe


Typ it goede wurd.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).


It wie op't lst alhiel / grut stikken.

Oan dat rjocht / rjochte stik strjitte.

Se hawwe in oare / oar hs boud.

Men soe him / jin derfoar skamje.

It binne / is myn jild net.

Hy jout / makket winst.

Ik skamje / skammet my der net foar.

Do nimst wat / watst krije kinst. Folgjende Boppe


Set it goede wurd te plak.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

sa'n - syn - dr't - fan - er - der - safolle - op - wat - wol

Dit is it plak wy wennen.
Stie dan in hs op dit plak?
Dat binne dy djoere huzen.
Dy kostje jild.
Dr steane mear huzen.
Dr bin ik tige tsjin.
Ik nim ik krije kin.
Dr skammet him foar.
Wy wolle ek hs keapje.
Salang as it jild mar net is.

   
  Folgjende Boppe
Ecrivez et parlez
1. Ecoutez le texte et essayez d'crire sur papier en frison.

2. Comparez le rsultat avec le texte original.

3. Lisez votre texte haute voix et comparez avec le texte parl.
    Boppe