Cours Frison 11 par P. Kramer Retour : Fran.htm
 
Allez leon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Grammaire Orthographe Index Verbes

Les alve (11). Klik op 'e ldsprekker en harkje nei de tekst.

Wr prate se oer? La .
Tapez un mot franais dans la case s.v.p.

Maintenant nous voulons dire sur chose.
Tapez un mot franais dans la case s.v.p.

Ils disent sur le .
Tapez un mot franais dans la case s.v.p.

  FolgjendeEcoutez encore s.v.p.

------------------------------------
Ecoutez et essayez de rpter Pyt.

Vous tes Pyt: Parlez aprs le signal et coutez s.v.p.

------------------------------------
Ecoutez et essayez de rpter Jan.

Vous tes Jan: Ecoutez et rpondez s.v.p.

JAN: Wat no, leist op bd?

PYT: Ja, ik bin siik.

J. Meist wol ris fan 't bd f?

P. Ja, middeis gean ik der in oere f.
En dan gean ik wer op bd lizzen.

J. Ik haw hjir wat sinesapels foar dy.

P. Lis se mar op'e tafel.

J. It binne guon snder pit.

P. Dy lit ik earst noch wat lizze.

J. Hast der gjin sin oan? Sil ik dy ien jaan?

P. Nee, aanst jouwe se my der wol ien fan.
Dan yt ik him wol op.
Jou my myn ms mar efkes.
Ecoutez et lisez le texte s.v.p.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Ecoutez et rptez Pyt.

Vous tes PYT: Parlez aprs le signal.
------------------------------------
Ecoutez et rptez Jan.

Vous tes JAN: Ecoutez et rpondez s.v.p.
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

Folgjende Boppe

 


P. No sille wy oer wat oars prate.

J. Wat is it moai waar, net?

P. Ja, it is sels moaier as juster.

J. It is moarns ek al betiid ljocht.

P. Jim kinne jns let bten sitte.


J. Wy sette de stuollen ek yn 'e tn.

P. Dan skynt it ljocht tsjin de beammen oan.

J. As it kld wurdt, geane wy wer yn 'e hs.

Ecoutez et lisez le texte s.v.p.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Ecoutez et rptez Pyt.

Vous tes PYT: Ecoutez et rpondez s.v.p.
------------------------------------
Ecoutez et rptez Jan.

Vous tes JAN: Parlez aprs le signal.
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

FolgjendeBoppeOefening (tink om de lstekens) Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

As-tu la permission tu te lve?

Traduisez la phrase en frison et tapez la traduction dans la case s.v.p.

Il est encore plus beau qu’hier.

Traduisez en frison

Ecoutez le texte et
tapez en frison dans la case s.v.p.

  Folgjende Boppe

wier/ net wier.
Tapez "wier" (vrai) ou "net wier" (pas vrai) dans la case s.v.p.

Pyt mei wol ris fan 't bd f.

Jan hat wat foar Pyt.

Pyt yt daliks in sinesapel op.

It binne sinesapels mei pit.

Pyt hat der gjin sin oan.

It is min waar.

It is moarns betiid ljocht.

Wy bliuwe altyd yn 'e tn. Folgjende Boppe


Meitsje in goede sin.
Tapez le nombre correct dans la case s.v.p.

Hy mei net 1 er him op.

Dy sinesapels 2 noch wat lizze.

Jou my dy 3 fan 't bd f.

It waar is 4 sinesapel mar.

Dan geane wy 5 bd lizzen.

Hy giet op 6 moaier as juster.

Hy lit de sinesapel 7 hawwe gjin pit.

Dan yt 8 wer yn 'e hs. Folgjende Boppe


Typ it goede wurd.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).


No sille wy oer wat oar / oars prate.

Dan jaan / jouwe se him wol wat.

Middeis gea / gean ik fan 't bd f.

Ik haw der nee / gjin sin oan.

It binne guon / wat snder pit.

It waar is moaier as / dan juster.

It wurdt / krijt kld.

It is moarns al betiid / let ljocht. Folgjende Boppe


Set it goede wurd te plak.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

my - sin - sitte - gean - fan - set - as - is - jout - op

Middeis ik nei bten.
Jan net siik.
Moarns gean ik 't bd of.
J
ns wy let bten.
Ik haw wol oan sinesapels.
Jan it ms oan Pyt.
It waar is net sa goed juster.
Pyt leit bd.
Ik de stuollen b
ten.
Jou mar in sinesapel.

   
  Folgjende Boppe
Ecrivez et parlez
1. Ecoutez le texte et essayez d'crire sur papier en frison.

2. Comparez le rsultat avec le texte original.

3. Lisez votre texte haute voix et comparez avec le texte parl.
    Boppe