Cours Frison 10 par P. Kramer Retour : Fran.htm
 
Allez leon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Grammaire Orthographe Index Verbes

Les tsien (10). Klik op 'e ldsprekker en harkje nei de tekst.

Combien de personnes avaient suppos de dire? .
Tapez un mot franais dans la case s.v.p.

Ils disent au nettoyage de la .
Tapez un mot franais dans la case s.v.p.

Aprs quelque temps ils disent au savoir de la .
Tapez un mot franais dans la case s.v.p.

  Folgjende


Ecoutez encore s.v.p.

------------------------------------
Ecoutez et essayez de rpter Simen.

Vous tes Simen: Parlez aprs le signal et coutez s.v.p.

------------------------------------
Ecoutez et essayez de rpter Jan.

Vous tes Jan: Ecoutez et rpondez s.v.p.

N'avez peur de rpondre tout de travers. Ceci est le pratique!


SIMEN: Goendei.

JAN en PYT: Ek goendei.

J. Dus jo begjinne jo ek al wat ths te fielen?

S. Och ja, it jiskfet nei de wei bringe
En alle jnen in eintsje rinne mei de hn.
En wat prate mei de lju.

J. Mar wy sjogge jim net sa faak.

S. Och nee, alle dagen oan 't wurk.
It is in grut hs en wy moatte in protte dwaan.

J. Och ja, as it jins eigen is, dan wol men it ek goed ynoarder hawwe.

S. It hs is ek sa heech en dat is lstich mei it skjin meitsjen. En it is tige smoarch.
Mar wy wolle it wurk graach sels yn 'e hn hlde.

J. Dat sil wol gns tiid kostje.

S. Drom gean ik wer fierder. Goeie, hear.

J. en P. Goeie!
Ecoutez et lisez le texte s.v.p.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Ecoutez et rptez Simen.

Vous tes SIMEN: Parlez aprs le signal.
------------------------------------
Ecoutez et rptez Jan.

Vous tes JAN: Ecoutez et rpondez s.v.p.
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

FolgjendeBoppe

 

P. Wa is dy man?

J. Dat is Simen, s nije buorman.

P. Ek in Fries sa te hearren.

J. Nee, hy komt hjir net wei, mar hy hat al aardich Frysk leard.

P. No, dat soe 'k sizze! Hy praat tsjin s, as hie er hjir altyd wenne.

J. Ja, en syn frou ek, hear.
En se hawwe twa bern, in jonge en in famke; sokken leare de taal fansels hielendal maklik!

P. Sokke minsken hat men wat oan!

Ecoutez et lisez le texte s.v.p.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Ecoutez et rptez Pyt.

Vous tes PYT: Parlez aprs le signal.
------------------------------------
Ecoutez et rptez Jan.

Vous tes JAN: Ecoutez et rpondez s.v.p.
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

FolgjendeBoppeOefening (tink om de lstekens) Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

Vous commencez de se sentir chez vous un peu?

Traduisez la phrase en frison et tapez la traduction dans la case s.v.p.

Nous ne vous voyons pas tellement souvent.

Traduisez en frison

Ecoutez le texte et
tapez en frison dans la case s.v.p.

  Folgjende Boppe

wier/ net wier.
Tapez "wier" (vrai) ou "net wier" (pas vrai) dans la case s.v.p.

Simen begjint him al wat ths te fielen.

Hy praat wat mei de hn.

Wy sjogge jim faak.

Se meitsje it hs skjin.

Dat kostet gns tiid.

Simen is Jan-en-dy har nije buorman.

Simen is ek in Fries.

De bern leare maklik Frysk. Folgjende Boppe


Meitsje in goede sin.
Tapez le nombre correct dans la case s.v.p.

Wy binne 1 in heech hs.

Ik praat wat 2 hie er hjir altyd wenne.

Dr hat 3 oan it wurk.

Wy moatte 4 it jiskfet fan 'e wei.

Hy praat as 5 jonge en twa famkes.

Ik helje 6 in protte dwaan.

Se hawwe 7 men wat oan.

De bern binne in 8 mei de buorman. Folgjende Boppe

 


Typ it goede wurd.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).


It is in Fries sa te hearre / hearren.

Hy komt hjir net fuort / wei.

Jins eigen wol hy / men goed ynoarder ha.

Dat wol / sil gns tiid kostje.

Do begjinst / begjinne dy ths te fielen.

Wy geane efkes fuort / wei.

Wy wolle it wurk graach sels / s yn 'e hn hlde.

Hy hat / kin al aardich Frysk leard. Folgjende Boppe

 

 


Set it goede wurd te plak.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

sokken - altyd - s - net - sokke - graach - mei - wa - hjir - eintsje

Wy begjinne ths te fielen.
Fan
is dat grutte hs?
Wy wolle in
rinne.
Hy komt net wei.
Se wolle dat sels yn 'e h
n hlde.
As hiene se hjir wenne.
Wy sjogge him sa faak.
leare maklik Frysk praten.
Dat is l
stich it skjin meitsjen.
minsken rinne mei de hn.

   
  Folgjende Boppe
Ecrivez et parlez
1. Ecoutez le texte et essayez d'crire sur papier en frison.

2. Comparez le rsultat avec le texte original.

3. Lisez votre texte haute voix et comparez avec le texte parl.
    Boppe