Frisian Course 9 by Pyt Kramer Back to: English.htm
 
Goto lesson 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Grammar Spelling Index Verbs

Les njoggen (9).  

Klik op 'e ldsprekker en harkje nei de tekst.

Wr prate se oer? About .
Type one English word in the box

Dat is fier .
Type one Frisian word in the box

  FolgjendeListen again.

------------------------------------
Now listen and try to say after Pyt.

You ARE Pyt: Speak after the beep and listen!
------------------------------------
Listen and try to say after Jan.

Now you ARE Jan: Listen and answer!

PYT: Wr hawwe jim west? Where have you been?

JAN: Op besite by s Aaltsje, myn suster.Visiting Addy, my sister.

P. Wolst wol leauwe dat wy net witte wr't dy wennet?Do you believe, that we don't know where SHE lives?

J. Dy binne al lang lyn nei Amearika gien. They long ago went to America.
Dr koe har man wurk fine.There her husband could find a job.

P. Dat is fier fuort! Benei de hiele wrld oer!That's far away! Nearly across the whole world!

J. Ja, se hiene hjir better wat tichterby bliuwe kinnen.Yes, they better could have stayed a bit closer.
Har twa lytse bern ha wy ek noch nea sjoen.We still never have seen their two little children.
Mar wat ik dy freegje woe, hoe is it mei jim Klaas?But what I would ask you, how is your Nicholas?

P. Do bedoelst myn broer?You mean my brother?
Dy is skoalmaster yn Ljouwert.He is a teacher in Leeuwarden.
Hoe't it op 't heden mei him giet, wit ik net.I don't know, how he is getting on at the moment.
Mar ferline wike wiene hy en syn frou tige oan it fervjen yn har nij hs.But last week he and his wife were busy painting in their new house.

J. Dus dy bliuwe yn Frysln.So THEY stay in Friesland.
Dat is ek better, want dan komme se wat faker.That's better too, because then they are visiting (you) a bit more often.
Listen and read with the text.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Listen and say after Pyt.

Now you are PYT: Speak and listen!
------------------------------------
Listen and say after Jan.

You are JAN: Listen and answer!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

FolgjendeBoppeOefening (tink om de lstekens) Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

Where have you been?

Translate the sentence into Frisian and type the translation in the box

They better could have stayed somewhat closer.

Translate into Frisian

Please listen to the text
and type in Frisian


  Folgjende Boppe

wier/ net wier.
Type "wier" (true) or "net wier" (not true) in the box.

Se binne koart lyn nei Amearika gien.

Dat is fier fuort.

Har lytse bern ha wy wol sjoen.

Us Klaas bliuwt yn Frysln.

Jan syn suster wennet yn Kanada.


    Folgjende Boppe


Meitsje in goede sin.
Type the right number in the box.

Wr hast do 1 fuort gien.

Ik wit net 2 mar better bliuwe.

Hy is sneon 3 dyn suster.

Se kinne hjir 4 wr't se wennet.

Ik bedoel 5 juster west?


    Folgjende Boppe

 


Typ it goede wurd.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

wr / wer is myn fyts?

Se binne nei Amearika gean / gien.

Ik wit net wr / wr't er wennet.

Ljouwert is tichteby / tichterby as Amearika.

Dan komme se wat faak / faker.    Folgjende Boppe

 


Set it goede wurd te plak.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).
bliuwe - besite - op 't heden - jier - woe - lyn - wurk

Wy hawwe op west.

Dat is al lang .

Dr koe ik goed fine.

Wy binne oan it fervjen.

Ferline hawwe wy nei Kanada west.

Dat ik dy freegje.

Se yn Amearika.

    Folgjende Boppe
Write and speak
1. Listen to the text and try to write on paper in Frisian.

2. Compare with the original text.

3. Speak from your text and compare with the spoken text.

    Boppe