Kursus Frysk 15 fan Pyt Kramer Werom nei: Ingelsk
 
Gean nei les 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Grammatika Stavering Yndex Verbs

Les fyftjin (15). Klik op 'e ldsprekker en harkje nei de tekst.

Pyt siket om trui.
Typ in Frysk wurd yn it fekje

Want dan er te hynsteriden.
Typ in Frysk wurd yn it fekje

Jan is foar hynders.
Typ in Frysk wurd yn it fekje

  Folgjende
Harkje nochris.

------------------------------------
Harkje en besykje Pyt nei te sizzen.

Jo BINNE Pyt: Harkje en anderje!
------------------------------------
Harkje en besykje Jan nei te sizzen.

Jo BINNE Jan: Sprek nei it pypke en harkje!

Horse-riding. JAN: Wat is der oan? What is the matter?

PYT: Sjochst ek wr't myn trui leit? Do you see where my jumper lies?
J. Nee, ik soe it net sizze kinne.No, 'I would not can say' = I can't say.

P. Hast him nearne sjoen? Did you nowhere see it?
J. Nee, wat woest dermei? No, what do you want with it?

P. Ik sil te hynsteriden.I will go horse-riding.
J. Bist dan net benaud?You aren't afraid then?

P. Nee, it binne dochs nuete hynders? No, these are tame horses, aren't they?
J. Dr hoechst net op te rekkenjen.You can't count on it.

P. Och dy iene jeuzelt hieltyd om in suertsje,Oh, that one whines for a sweet again and again,
fan dy druveskers, witst wol? of those grape-sugar lumps, you know.

J. No, fersin dy mar net,Well, don't make a mistake.
aanst sitst mei de hannen yn it hier.Soon you will be embarrassed.
Harkje en ls mei.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Harkje en sis Pyt nei.

Jo BINNE Pyt: Harkje en anderje!
------------------------------------
Harkje en sis Jan nei.

Jo BINNE Jan: Sprek nei it pypke!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

FolgjendeBoppeOefening (tink om de lstekens) Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

Pyt is not afraid.

Set de sin oer yn it Frysk en typ de oersetting yn it fekje

Jan does not see Pyts jumper.

Set oer yn it Frysk

Harkje nei de tekst en typ yn it
Frysk yn it fekje

  Folgjende Boppe

wier/ net wier.
Typ "wier" of "net wier" yn it fekje.

Jan sjocht de trui lizzen.

Jan sil te hynsteriden.

De hynders binne nuet.

It hynder wol in suertsje hawwe.

Is der wat oan?

Pyt wol de trui oan hawwe te hynsteriden.

Pyt seit dat Jan him net fersinne moat.

Aanst sit Pyt mei de hannen yn it hier. Folgjende Boppe


Meitsje in goede sin.
Typ it krekte nmer yn it fekje.

Hast 1 is der oan?

Ik sil 2 wr't myn trui leit?

Bist 3 him nearne sjoen?

Dy 4 mei de hannen yn it hier.

Sjochst ek 5 te hynsteriden.

Aanst sitst 6 dan net benaud?

Wat 7 hoechst net op te rekkenjen.

Dr 8 iene jeuzelt hieltyd om in suertsje. Folgjende Boppe


Typ it goede wurd.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).


Sjocht / sjochst er wol wr't de trui leit?

It is in nuete / nuet hynder.

Hy hast/ hat de trui net sjoen.

Ik soe it net witte / sizze kinne.

No, fersin hy / dy mar net.

Dr hoechst net op te rekkenjen / rekkenje.

Witst ek dr't/ wr't myn trui leit?

Hy sit / sitst mei de hannen yn it hier. Folgjende Boppe


Set it goede wurd te plak.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

rekkenje - jas - leit - sjoch - net - hier - him - foar - fersint - sil

Dr myn trui!
Ik haw
nearne sjoen.
Hy
te autoriden.
Dr kinne wy op
.
Pyt
him wol faker.
Jan is benaud
hynders.
Ik
it hynder net.
Hy sit mei de hannen yn it
.
Jan kin hynsteride.
Dy siket syn
.

   
  Folgjende Boppe
Skriuw en sprek
1. Harkje nei de tekst en besykje yn it Frysk op papier te skriuwen.

2. Ferlykje it resultaat mei de orizjinele tekst.

3. Sprek fan Jo tekst en ferlykje it mei de sprutsene tekst.
New: CD-ROM and Dictionaries. Boppe