Frisian Course 13 by Pyt Kramer Back to: English.htm
 
Goto lesson 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Grammar Spelling Index Verbs

Les trettjin (13). Klik op 'e ldsprekker en harkje nei de tekst.

They want to go to .
Type one English word in the box

Does the wife come along? .
Type one English word in the box

They will visit the .
Type one English word in the box

  FolgjendeListen again.

------------------------------------
Now listen and try to say after Pyt.

You ARE Pyt: Speak after the beep and listen!
------------------------------------
Listen and try to say after Jan.

Now you ARE Jan: Listen and answer!

PYT: Ik sil nei Amearika. I will go to America.

JAN: No ju! Giest dr allinne hinne?Well! You will go there alone?

P. Nee, ik nim de frou mei; it is it bste ln fan ierde, no?No, I take my wife with me. It is the best country of the world, isn't it?

J. Hoe komt dit sa ynienen?How did that happen at once?

P. No, wy hearre hast neat mear fan 'e famylje, gjin wurd. Well, we nearly hear nothing of the family, no word.
Se wurde sa stil, dat ik tocht, wy moatte der mar ris sjen.They are becoming so quiet, so I thought, we should have a look there.

J. Geane jim by allegearre lns?Are you going along all of them?

P. Dat is it doel al.That indeed is the goal.

J. Nei wa sille jim it earst ta?Who will you visit first?

P. Wy witte noch net wr't wy begjinne.We still don't know where we start.
Faaks it earst nder yn it suden.Perhaps first below in the south.
Dan nei Klaas, dy wennet der tusken yn.Then to Nicholas, who lives in between.
En drnei nei myn neef boppe yn it noarden.And after that to my nephew above in the north.

J. Dan hast alles ek hn, net?Then you have had everything, haven't you?

P. Och ja, men wol alle famylje eins opsykje.Oh yes, one in fact wants to visit all family.
Listen and read with the text.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Listen and say after Pyt.

Now you are PYT: Speak and listen!
------------------------------------
Listen and say after Jan.

You are JAN: Listen and answer!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

FolgjendeBoppeOefening (tink om de lstekens) Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

I will go to America.

Translate the sentence into Frisian and type the translation in the box

Do you go alone?

Translate into Frisian

Please listen to the text
and type in Frisian

  Folgjende Boppe

wier/ net wier.
Type "wier" (true) or "net wier" (not true) in the box.

Jan sil nei Amearika.

De frou giet mei.

Se hearre wol ris wat fan 'e famylje.

It doel is om by allegearre lns te gean.

Se geane earst nei it noarden.

Pyt syn neef wennet der tusken yn.

Dan hawwe se alles hn.

Se moatte alle famylje opsykje. Folgjende Boppe


Meitsje in goede sin.
Type the right number in the box.

Ik tocht dat 1 it bste ln fan ierde.

Frysln is 2 nei Ljouwert.

Se wurde sa stil 3 wy der mar ris sjen moasten

Ik sil 4 by allegearre lns.

Wy geane net 5 wr't wy begjinne.

Dr gean ik 6 dat it liket net goed.

Wy witte wol 7 alles hn.

Dan hawwe wy 8 allinne hinne. Folgjende Boppe


Typ it goede wurd.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).


Ik sil nei / wei Frysln.

Geane jimme / do dr ek hinne?

Hoe / Wa komt dit sa ynienen?

Wy hearre hast / tige neat mear.

It is it doel dat / dr't wy by allegearre lns geane.

Earst wolle ik / wy nei it suden ta.

Klaas wenne / wennen yn Ljouwert.

Wy begjinne nder / boppe yn it noarden. Folgjende Boppe


Set it goede wurd te plak.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

op - mear - gean - yn - allegearre - alle - earst - noch - giet - nei

Ik dr allinne hinne.
Hy sil Amsterdam.
De frou
mei.
Wy hearre neat fan jim.
Wy geane by allegearre besite.
Hy sil nei it suden.
Se witte net
wr't se begjinne.
Dan haw ik se hn.
Ik wol
famylje opsykje.
Myn neef wennet it noarden.

   
  Folgjende Boppe
Write and speak
1. Listen to the text and try to write on paper in Frisian.

2. Compare with the original text.

3. Speak from your text and compare with the spoken text.
    Boppe