Frisian Course 12 by Pyt Kramer Back to: English.htm
 
Goto lesson 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Grammar Spelling Index Verbs

Les tolve (12). Klik op 'e ldsprekker en harkje nei de tekst.

Wr prate se oer? About a .
Type one English word in the box

Now it is .
Type one English word in the box

The new ones cost a lot of .
Type one English word in the box

  FolgjendeListen again.

------------------------------------
Now listen and try to say after Pyt.

You ARE Pyt: Listen and answer!
------------------------------------
Listen and try to say after Jan.

Now you ARE Jan: Speak after the beep and listen!

Talking about houses.

JAN: Dit is it plak dr't s pake-en-dy wennen.This is the place, where my grand-parents lived.

PYT: Stie der dan in hs op dit plak? So there was a house standing on this place?

J. Ja, mar it wie op't lst alhiel stikken.Yes, but was totally broken at last.

Se ha dr no tn fan 'e grn makke. They now have made garden of the grounds.

En se hawwe oan'e oare kant in oar hs boud, lyk foar de skoalle oer.And they have built another house at the other side, just in front of the school.

P. O, oan dat rjochte stik strjitte.Oh, in that straight part of the street.

Dr steane wol mear nije huzen.More new houses are standing there.
Listen and read with the text.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Listen and say after Pyt.

Now you are PYT: Listen and answer!
------------------------------------
Listen and say after Jan.

You are JAN: Speak and listen!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

Folgjende Boppe

 

JAN: O, dat binne dy djoere, dy't safolle jild kostje! Oh, that are those expensive ones, that cost so much money!

PYT: Ja, dr meitsje se aardich winst op.Yes, they are making a good profit by that.

Dr hat de bouwer aanst in lks libben fan.The builder will have a luxury life from that, later on.

J. Men soe jin derfoar skamje. One would be ashamed for that.

Ik bin der op tsjin dat it regear soks gewurde lit.I am against it, that the gouvernment allows for such.

P. Och, salang as it dyn jild mar net is.Oh, as long as it is not your money.

En it is ryk folk dat sokke huzen keapet.And it is rich people that buy such houses.

J. Ja, dr kin men neat oan dwaan.Yes, one can't do anything about it.

Elk nimt wat er krije kin.Everybody takes what he can get.
Listen and read with the text.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Listen and say after Pyt.

Now you are PYT: Listen and answer!
------------------------------------
Listen and say after Jan.

You are JAN: Speak and listen!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

FolgjendeBoppeOefening (tink om de lstekens) Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

The house is broken.

Translate the sentence into Frisian and type the translation in the box

They have made garden of the ground.

Translate into Frisian

Please listen to the text
and type in Frisian

  Folgjende Boppe

wier/ net wier.
Type "wier" (true) or "net wier" (not true) in the box.

Hjir wenje s pake-en-dy.

It hs wie op't lst net moai mear.

Oan dat rjochte stik strjitte hawwe se tn makke.

Dr steane wol mear lde huzen.

De bouwer hat in goed libben.

It regear lit it net gewurde.

Ryk folk keapet djoere huzen.

Elk jout wat er krije kin. Folgjende Boppe


Meitsje in goede sin.
Type the right number in the box.

Oan dat stik strjitte 1 op tsjin?

De bouwer makket 2 stikken hs.

Hy skammet 3 steane moaie huzen.

Wr is Jan 4 flink winst.

It hs stiet 5 him der net foar.

Fan 'e grn 6 dr't it hs stie.

It is in 7 foar de skoalle oer.

Dit is it plak 8 hawwe se tn makke. Folgjende Boppe


Typ it goede wurd.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).


It wie op't lst alhiel / grut stikken.

Oan dat rjocht / rjochte stik strjitte.

Se hawwe in oare / oar hs boud.

Men soe him / jin derfoar skamje.

It binne / is myn jild net.

Hy jout / makket winst.

Ik skamje / skammet my der net foar.

Do nimst wat / watst krije kinst. Folgjende Boppe


Set it goede wurd te plak.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

sa'n - syn - dr't - fan - er - der - safolle - op - wat - wol

Dit is it plak wy wennen.
Stie dan in hs op dit plak?
Dat binne dy djoere huzen.
Dy kostje jild.
Dr steane mear huzen.
Dr bin ik tige tsjin.
Ik nim ik krije kin.
Dr skammet him foar.
Wy wolle ek hs keapje.
Salang as it jild mar net is.

   
  Folgjende Boppe
Write and speak
1. Listen to the texts and try to write on paper in Frisian.

2. Compare with the original text.

3. Speak from your text and compare with the spoken text.
    Boppe