Frisian Course 11 by Pyt Kramer Back to: English.htm
 
Goto lesson 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Grammar Spelling Index Verbs

Les alve (11). Klik op 'e ldsprekker en harkje nei de tekst.

Wr prate se oer? About .
Type one English word in the box

Now we will talk about something .
Type one English word in the box

Then they are talking about the .
Type one English word in the box

  FolgjendeListen again.

------------------------------------
Now listen and try to say after Pyt.

You ARE Pyt: Listen and answer!
------------------------------------
Listen and try to say after Jan.

Now you ARE Jan: Speak after the beep and listen!

A patient. JAN: Wat no, leist op bd? What's this supposed to mean: you are lying on the bed?

PYT: Ja, ik bin siik.Yes, I am ill.

J. Meist wol ris fan 't bd f?Are you sometimes allowed off the bed?

P. Ja, middeis gean ik der in oere f.Yes, in the afternoon I am getting out of it during an hour.
En dan gean ik wer op bd lizzen.And then I am lying down again.

J. Ik haw hjir wat sinesapels foar dy. Here I have some oranges for you.

P. Lis se mar op'e tafel.Please lay them on the table.

J. It binne guon snder pit.It is a kind without pips.

P. Dy lit ik earst noch wat lizze. I will leave them still a bit.

J. Hast der gjin sin oan? Sil ik dy ien jaan?Don't you like them? Will I give you one?

P. Nee, aanst jouwe se my der wol ien fan.No, they will give me one of them soon.
Dan yt ik him wol op.Then I will eat it.
Jou my myn ms mar efkes.Just give me my knife, please.
Listen and read with the text.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Listen and say after Pyt.

Now you are PYT: Listen and answer!
------------------------------------
Listen and say after Jan.

You are JAN: Speak and listen!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

Folgjende Boppe

 


P. No sille wy oer wat oars prate.Now we will talk about something else.

J. Wat is it moai waar, net? What is the weather nice, isn't it?.

P. Ja, it is sels moaier as juster. Yes, it is even nicer than yesterday.

J. It is moarns ek al betiid ljocht.It is already bright early in the morning.

P. Jim kinne jns let bten sitte.You can sit outside late in the evening.

J. Wy sette de stuollen ek yn 'e tn.We also put the chairs in the garden.

P. Dan skynt it ljocht tsjin de beammen oan.Then the light is shining against the trees.

J. As it kld wurdt, geane wy wer yn 'e hs.When it becomes cold, we are going inside again.

Listen and read with the text.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Listen and say after Pyt.

Now you are PYT: Speak and listen!
------------------------------------
Listen and say after Jan.

You are JAN: Listen and answer!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

FolgjendeBoppeOefening (tink om de lstekens) Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

Are you allowed out of bed?

Translate the sentence into Frisian and type the translation in the box

It is even nicer than yesterday.

Translate into Frisian

Please listen to the text
and type in Frisian

  Folgjende Boppe

wier/ net wier.
Type "wier" (true) or "net wier" (not true) in the box.

Pyt mei wol ris fan 't bd f.

Jan hat wat foar Pyt.

Pyt yt daliks in sinesapel op.

It binne sinesapels mei pit.

Pyt hat der gjin sin oan.

It is min waar.

It is moarns betiid ljocht.

Wy bliuwe altyd yn 'e tn. Folgjende Boppe


Meitsje in goede sin.
Type the right number in the box.

Hy mei net 1 er him op.

Dy sinesapels 2 noch wat lizze.

Jou my dy 3 fan 't bd f.

It waar is 4 sinesapel mar.

Dan geane wy 5 bd lizzen.

Hy giet op 6 moaier as juster.

Hy lit de sinesapel 7 hawwe gjin pit.

Dan yt 8 wer yn 'e hs. Folgjende Boppe


Typ it goede wurd.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).


No sille wy oer wat oar / oars prate.

Dan jaan / jouwe se him wol wat.

Middeis gea / gean ik fan 't bd f.

Ik haw der nee / gjin sin oan.

It binne guon / wat snder pit.

It waar is moaier as / dan juster.

It wurdt / krijt kld.

It is moarns al betiid / let ljocht. Folgjende Boppe


Set it goede wurd te plak.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

my - sin - sitte - gean - fan - set - as - is - jout - op

Middeis ik nei bten.
Jan net siik.
Moarns gean ik 't bd of.
J
ns wy let bten.
Ik haw wol oan sinesapels.
Jan it ms oan Pyt.
It waar is net sa goed juster.
Pyt leit bd.
Ik de stuollen b
ten.
Jou mar in sinesapel.

   
  Folgjende BoppeWrite and speak
1. Listen to the texts and try to write on paper in Frisian.

2. Compare with the original text.

3. Speak from your text and compare with the spoken text.
    Boppe