Frisian Course 10 by Pyt Kramer Back to: English.htm
 
Goto lesson 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Grammar Spelling Index Verbs

Les tsien (10). Klik op 'e ldsprekker en harkje nei de tekst.

How many people are supposed to talk? .
Type one English word in the box

They are talking about cleaning the .
Type one English word in the box

Later they are talking about the knowledge of .
Type one English word in the box

  Folgjende
Listen again.

------------------------------------
Now listen and try to say after Simen.

You ARE Simen: Speak after the beep and listen!
------------------------------------
Listen and try to say after Jan.

Now you ARE Jan: Listen and answer!

Don't be afraid to give a wrong answer. This is practice!Neighbours talking. SIMEN: Goendei.Goodday.

JAN en PYT: Ek goendei. Goodday too.

J. Dus jo begjinne jo ek al wat ths te fielen?So you start to feel home a bit?

S. Och ja, it jiskfet nei de wei bringeOh yes, bringing the dustbin to the road
En alle jnen in eintsje rinne mei de hn.And each evening walking a little way with the dog.
En wat prate mei de lju.And talking a bit with people.

J. Mar wy sjogge jim net sa faak.But we don't see you so often.

S. Och nee, alle dagen oan 't wurk.Oh no, all day working.
It is in grut hs en wy moatte in protte dwaan.It's a big house and we must do a lot.

J. Och ja, as it jins eigen is, dan wol men it ek goed ynoarder hawwe.Oh yes, when it's your own, you want to have it all right.

S. It hs is ek sa heech en dat is lstich mei it skjin meitsjen. En it is tige smoarch.The house is so high and that's difficult when cleaning.
Mar wy wolle it wurk graach sels yn 'e hn hlde.'But we gladly want..' = But we like to keep the work in our hands ourselves.

J. Dat sil wol gns tiid kostje.That will cost quite a bit of time.

S. Drom gean ik wer fierder. Goeie, hear.Therefore I am going on. Goodbye.

J. en P. Goeie!Goodbye!
Listen and read with the text.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Listen and say after Simen.

Now you are SIMEN: Speak and listen!
------------------------------------
Listen and say after Jan.

You are JAN: Listen and answer!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

FolgjendeBoppe

 

P. Wa is dy man? Who is that man?

J. Dat is Simen, s nije buorman.That's Simon, our new neighbour.

P. Ek in Fries sa te hearren.A Frisian too, as it sounds.

J. Nee, hy komt hjir net wei, mar hy hat al aardich Frysk leard. No, he does not come from here, but he already learned fairly Frisian.

P. No, dat soe 'k sizze! Hy praat tsjin s, as hie er hjir altyd wenne.Well, I would say that! He talks to us, as if he had lived here always.

J. Ja, en syn frou ek, hear. O yes, and his wife too.
En se hawwe twa bern, in jonge en in famke; And they have two children, a boy and a girl.
sokken leare de taal fansels hielendal maklik!Such people of course easily learn the language.

P. Sokke minsken hat men wat oan!Such people are a great help.

Listen and read with the text.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Listen and say after Pyt.

Now you are PYT: Speak and listen!
------------------------------------
Listen and say after Jan.

You are JAN: Listen and answer!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

FolgjendeBoppeOefening (tink om de lstekens) Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

You start to feel at home?

Translate the sentence into Frisian and type the translation in the box

We don't see you so often.

Translate into Frisian

Please listen to the text
and type in Frisian

  Folgjende Boppe

wier/ net wier.
Type "wier" (true) or "net wier" (not true) in the box.

Simen begjint him al wat ths te fielen.

Hy praat wat mei de hn.

Wy sjogge jim faak.

Se meitsje it hs skjin.

Dat kostet gns tiid.

Simen is Jan-en-dy har nije buorman.

Simen is ek in Fries.

De bern leare maklik Frysk. Folgjende Boppe


Meitsje in goede sin.
Type the right number in the box.

Wy binne 1 in heech hs.

Ik praat wat 2 hie er hjir altyd wenne.

Dr hat 3 oan it wurk.

Wy moatte 4 it jiskfet fan 'e wei.

Hy praat as 5 jonge en twa famkes.

Ik helje 6 in protte dwaan.

Se hawwe 7 men wat oan.

De bern binne in 8 mei de buorman. Folgjende Boppe

 


Typ it goede wurd.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).


It is in Fries sa te hearre / hearren.

Hy komt hjir net fuort / wei.

Jins eigen wol hy / men goed ynoarder ha.

Dat wol / sil gns tiid kostje.

Do begjinst / begjinne dy ths te fielen.

Wy geane efkes fuort / wei.

Wy wolle it wurk graach sels / s yn 'e hn hlde.

Hy hat / kin al aardich Frysk leard. Folgjende Boppe

 

 


Set it goede wurd te plak.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

sokken - altyd - s - net - sokke - graach - mei - wa - hjir - eintsje

Wy begjinne ths te fielen.
Fan
is dat grutte hs?
Wy wolle in
rinne.
Hy komt net wei.
Se wolle dat sels yn 'e h
n hlde.
As hiene se hjir wenne.
Wy sjogge him sa faak.
leare maklik Frysk praten.
Dat is l
stich it skjin meitsjen.
minsken rinne mei de hn.

   
  Folgjende Boppe
Write and speak
1. Listen to the texts and try to write on paper in Frisian.

2. Compare with the original text.

3. Speak from your text and compare with the spoken text.
    Boppe