Kursus i frisisk 9 af Pyt Kramer
overs
at til dansk af Troels Jensen
 
G til lektion: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Grammatik Retstavning Indeks

Les njoggen (9).  

Klik op 'e ldsprekker en harkje nei de tekst.

Wr prate se oer? Om .
Tast t ord p dansk ind i feltet

Dat is fier .
Tast t ord p frisisk ind i feltet

  Folgjende Kopier eventuelt og st ind:

(Husk at fjerne det overfldige mellemrum i feltet).Lyt igen.

------------------------------------
Lyt og prv at gentage efter Pyt.

Du r Pyt: Lyt og svar!
------------------------------------
Lyt og prv at gentage efter Jan.

SIE SIND Jan: Bitte hr und antworte!

PYT: Wr hawwe jim west?

JAN: Op besite by s Aaltsje, myn suster.

P. Wolst wol leauwe dat wy net witte wr't dy wennet?

J. Dy binne al lang lyn nei Amearika gien.
Dr koe har man wurk fine.

P. Dat is fier fuort! Benei de hiele wrld oer!

J. Ja, se hiene hjir better wat tichterby bliuwe kinnen.
Har twa lytse bern ha wy ek noch nea sjoen.
Mar wat ik dy freegje woe, hoe is it mei jim Klaas?

P. Do bedoelst myn broer?
Dy is skoalmaster yn Ljouwert.
Hoe't it op 't heden mei him giet, wit ik net.
Mar ferline wike wiene hy en syn frou tige oan it fervjen yn har nij hs.

J. Dus dy bliuwe yn Frysln.
Dat is ek better, want dan komme se wat faker.
Lyt og flg med i teksten.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Lyt og gentag efter Pyt.

Nu er du PYT: Tal og lyt!
------------------------------------
Lyt og gentag efter Jan.

Du er JAN: Lyt og svar!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

FolgjendeBoppeOefening (tink om de lstekens) Kopiearje eventueel en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

Hvor har du vret?

Overst stningen til frisisk og skriv oversttelsen i feltet.

De skulle hellere bo lidt tttere p.

Overst til frisisk.

Lyt til teksten og skriv p frisisk


  Folgjende Boppe

wier/ net wier.
Skriv "wier" (sandt) eller "net wier" (falsk) i feltet.

Se binne koart lyn nei Amearika gien.

Dat is fier fuort.

Har lytse bern ha wy wol sjoen.

Us Klaas bliuwt yn Frysln.

Jan syn suster wennet yn Kanada.


    Folgjende Boppe


Meitsje in goede sin.
Skriv det rigtige nummer ind i feltet.

Wr hast do 1 fuort gien.

Ik wit net 2 mar better bliuwe.

Hy is sneon 3 dyn suster.

Se kinne hjir 4 wr't se wennet.

Ik bedoel 5 juster west?


    Folgjende Boppe

 


Typ it goede wurd.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

wr / wer is myn fyts?

Se binne nei Amearika gean / gien.

Ik wit net wr / wr't er wennet.

Ljouwert is tichteby / tichterby as Amearika.

Dan komme se wat faak / faker.    Folgjende Boppe

 


Set it goede wurd te plak.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).
bliuwe - besite - op 't heden - jier - woe - lyn - wurk

Wy hawwe op west.

Dat is al lang .

Dr koe ik goed fine.

Wy binne oan it fervjen.

Ferline hawwe wy nei Kanada west.

Dat ik dy freegje.

Se yn Amearika.

    Folgjende Boppe
Skriv og ls opSchreibe und spreche
1. Lyt til teksten og prv at skrive det p frisisk p et stykke papir.

2. Sammenlign din tekst med originalteksten.

3. Ls op fra dit papir og sammenlign med indspilningen.

    Boppe