Kursus i frisisk 8 af Pyt Kramer
overs
at til dansk af Troels Jensen
 
G til lektion: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Grammatik Retstavning Indeks

Les acht (8).

Klik op 'e ldsprekker en harkje nei de tekst.

Hvad snakker de om? Om .
Tast t ord p dansk ind i feltet

De vil holde en .
Tast t ord p dansk ind i feltet

  Folgjende Kopier eventuelt og st ind:

(Husk at fjerne det overfldige mellemrum i feltet).Lyt igen.

------------------------------------
Lyt og prv at gentage efter Pyt.

Du r Pyt: Lyt og svar!
------------------------------------
Lyt og prv at gentage efter Jan.

Du r Jan: Tal efter bippet og lyt!

JAN: It is hjoed s heit syn jierdei.

PYT: Lokwinske! Hoe ld wurdt er?

J. Hy wurdt al fyftich jier.

P. No, sa ld is s mem noch net.

J. Hoe ld is dy dan?

P. Se is noch mar acht en fjirtich.

J. Dan is jim mem lder as uzes.

P. Wannear is jim mem har jierdei dan?

J. Nije wike sneon.

P. Dan hawwe jim gau wer in feest!
Lyt og flg med i teksten.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Lyt og gentag efter Pyt.

Nu r du Pyt: Lyt og svar!
------------------------------------
Lyt og gentag efter Jan.

Du r Jan: Tal og lyt!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

FolgjendeBoppe 

velse (lg venligst mrke til tegnstningen) Kopier eventuelt og st ind:

(Husk at fjerne det overfldige mellemrum i feltet).

Han bliver fyrre r (gammel).

Overst stningen til dansk og skriv oversttelsen i feltet.

Vi holder en fest.

Overst til frisisk.

Lyt til teksten og skriv p frisisk


  Folgjende Boppe

wier/ net wier.
Skriv "wier" (sandt) eller "net wier" (falsk) i felterne.

Us heit wurdt fjirtich jier.

Jim mem is lder as uzes.

Nij wike snein ha wy feest.

It is hjoed s mem har jierdei.

Nij wike sneon is gau.


    Folgjende Boppe


Meitsje in goede sin.
Skriv numrene ind i de felter, de hrer til, nr de stninger, de derefter danner, skal vre korrekte.

Wannear is 1 fjirtich jier.

Ik wurd noch mar 2 bist do?

Dan hawwe wy 3 dyn jierdei?

Hoe ld 4 as jimmes.

Us heit is lder 5 in feest.


    Folgjende Boppe

 


Typ it goede wurd.
Kopier eventuelt og st ind:

(Husk at fjerne det overfldige mellemrum i feltet).

It is s heit syn / har jierdei.

Hy wurd / wurdt lder.

Hoe lde / ld is er dan?

Wannear hat / is jim mem har jierdei?

Dan hawwe wy woe / wer in feest.    Folgjende Boppe

 


Set it goede wurd te plak.
Kopier eventuelt og st ind:

(Husk at fjerne det overfldige mellemrum i feltet).

ld - jierdei - wannear - jier - wike - feest - lder

It is moarn myn .

Hoe wurdst dan?

Ik wurd tritich .

Ik bin .

is dyn jierdei?

Nije sneon.

Wy hawwe moarn in grut .

    Folgjende Boppe
Skriv og ls op
1. Lyt til teksten og prv at skrive det p frisisk p et stykke papir.

2. Sammenlign din tekst med originalteksten.

3. Ls op fra dit papir og sammenlign med indspilningen.

    Boppe