Kursus i frisisk 5 af Pyt Kramer
overs
at til dansk af Troels Jensen
 
Gå til lektion: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Grammatik Retstavning Indeks

Les fiif (5).      

Klik op 'e lûdsprekker en harkje nei de tekst.

Hvad drikker de?
Tast ét ord på dansk ind i feltet

Hvad spiser de?
Tast ét ord på dansk ind i feltet

  Folgjende Kopier eventuelt og sæt ind::
â
ê ô û ú ë ï æ å ø Æ Å Ø
(Husk at fjerne det overflødige mellemrum i feltet).Lyt igen.

------------------------------------
Lyt og gentag efter Jan.

Du ER Jan: Lyt og svar!
------------------------------------
Lyt og gentag efter Pyt.

Du ER Pyt: Tal efter bippet og lyt!


  Les fiif
   
   
PYT: Wolst do ek sûker yn 'e tee ha?

JAN: Nee, tanke.

.. Wat sille wy fierder dwaan?

P. Wy geane aanst nei de buorren.

J. Dat liket my wol goed ta.

P. Hjir is noch in hompke tsiis foar dy.

J. Dêr kin ik wol sêd fan wurde.


Lyt og følg med i teksten.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Lyt og gentag efter Jan.

Du ER Jan: Lyt og svar!
------------------------------------
Lyt og gentag efter Pyt.

Du er PYT: Tal efter bippet!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

Folgjende Boppe


wier/ net wier.
Skriv "wier" (sandt) eller "net wier" (falsk) i feltet.

Jan wol sûker yn 'e tee ha.

Wy geane net nei de buorren.

Pyt hat tsiis.

Dêr wurdt Jan sêd fan.
    Folgjende Boppe

Øvelse (læg venligst mærke til tegnsætningen). Kopier og sæt ind::
â
ê ô û ú ë ï æ å ø Æ Å Ø
(Husk at fjerne det overflødige mellemrum i feltet).

Vil du have te?

Oversæt sætningen til frisisk og skriv det i feltet.

Vi bliver mætte.

Oversæt til frisisk

Lyt til teksten og skriv det på frisisk

  Folgjende Boppe

 

Skriv det rigtige ord.
Kopier og sæt ind::
â
ê ô û ú ë ï æ å ø Æ Å Ø
(Husk at fjerne det overflødige mellemrum i feltet).

Dat is in jong / jonge ko.

Wy leare in nij / nije wurd.

Jim krije goed / goede lessen.

It is min / minne waar.


    Folgjende Boppe


Skriv og læs op
1. Lyt til teksten og prøv at skrive det på frisisk på et stykke papir.

2. Sammenlign din tekst med originalteksten.

3. Læs op fra dit papir og sammenlign med indspilningen.

    Boppe